Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
451
Odsłon artykułów:
499416

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

GUS USTALIŁ NOWY DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ BRANY POD UWAGĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS

Dnia 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił
w Dzienniku Urzędowym wysokość przeciętnego dochodu z działalności rolniczej, który
za 1 ha przeliczeniowy w 2016 r. wynosił 2577 zł rocznie (co daje 214,75 zł miesięcznie).

Taka kwota będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko (na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł
; na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny),

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto
na
osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł)

- zasiłków rodzinnych

- becikowego (przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto),

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.)

Budowa boiska sportowego w Suchodołach

"Budowa boiska sportowego w Suchodołach"

złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017”.

            Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowoczesnego Boiska Gminnego spełniającego wymogi dla V ligi. Odpowiedzialność prawną i nadzór nad całością projektu sprawuje Gmina Fajsławice.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 1882 po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach, a także na działce o nr 1884/12 (zagospodarowanie istniejącego budynku po sklepie na pomieszczenie socjalne dla zawodników). Na działce nr 1882 obecnie znajduje się budynek starej szkoły, 2 małe boiska sportowe porośnięte trawą, stary plac zabaw, budynek gospodarczy oraz pojedyncze drzewa. W ramach projektu powstanie boisko o nawierzchni naturalnej i wymiarach 100 x 60 m ze strefą bezpieczeństwa będzie posiadać m.in. niezadaszone trybuny oraz oświetlenie. Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi
12958,00 m².

Zakres planowanych prac będzie obejmować:

- rozbiórkę istniejącego budynku szkoły,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

oraz wykonanie:

- piłkochwytów – o wysokości 6 m z siatką polietylenową, zakończonych daszkiem,

- systemowych elementów wyposażenia sportowego (bramki do piłki nożnej, ławki dla zawodników rezerwowych, punkt medyczny),

- trybun systemowych bez zadaszenia,

- ogrodzenia trybun od boiska H – 1,20 m,

- doświetlenia boiska (6 masztów oświetleniowych),

- przyłącza hydrantowego,

- drogi ppoż,

- parkingu,

- przebudowy istniejącego budynku (sklep - działka o nr ewidencyjnym 1884/12) na pomieszczenia socjalne dla zawodników i sędziów, szatnie łazienki i toalety wraz z infrastrukturą techniczną,

- boiska o nawierzchni naturalnej.

W ramach projektu budowy Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ewidencyjny 1882 będzie wykonane także przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem p.poż. Głębokość na jakiej zostanie wykonane przyłącze w gruncie wynosić będzie minimum 1,5 m, natomiast odległość od jezdni drogi powiatowej 15 m obok istniejącego budynku
po byłym sklepie.

Planowany schemat wykonania płyty boiska:

- darń sportowa z rolki – 5 cm,

- mieszanka glebowa (warstwa nośna) – 15 cm,

- kruszywo kamienne zablokowane – 12 cm,

- podsypka piaskowa – 10 cm,

- geowłóknina – 0,1 cm,

- drenaż (wykonanie odwodnienia płyty boiska poprzez zastosowanie sieci drenarskiej z rur filtracyjnych PVC, w otulinie, o średnicy 65 mm).

Boisko będzie wykonane jako boisko trawiaste przystosowane do gry w piłkę nożną
o wymiarach 100x60 z utworzonymi pasami bezpieczeństwa. Posiadać będzie pole bramek systemowych, pole karne oraz łuk pola rożnego.

Dodatkowym wyposażeniem boiska będą:

- kabiny systemowe dla 13 zawodników rezerwowych wyposażone w siedziska plastikowe
z oparciami o rozstawie osiowym (siedzisk) 50 cm. Kabiny będą osadzone na ramie stalowej
i wypełnione szkłem akrylowym o grubości 3mm, wyposażone w napisy GOSPODARZE, GOŚCIE,

- punkt pomocy medycznej znajdujący się pomiędzy kabinami dla zawodników rezerwowych w postaci oszklonej ławki z dwoma miejscami siedzącymi wraz z oznaczeniem jej tablicą - biały krzyż na zielonym tle.

- trybunami niezadaszonymi o wymiarach: głębokość ok. 2,7 m, wysokość ok. 4,4 m, długość ok. 23,00 m, w skład których wchodzą wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska
z wysokim oparciem przeznaczonych dla 300 osób.

Całkowita wartość projektu: 1 214 198,00 zł

Wkład własny: 637 498,00 zł

Dofinansowanie: 576 700,00 zł

Obecnie projekt jest w trakcie oceny.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujące o tym, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

            Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

            Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia
na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

  • 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,
  • 00000000000;01-U;;000000000/0001,
  • 00000000000;;lekki;000000000/0001
  • 00000000000;;;000000000/0001.

            W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności, wolne pole w zapisie QR kodu będzie przedzielone średnikiem (przykłady zapisu danych powyżej).

Specyfikacja QR kodu jest następująca:

Standard: ogólnoświatowy standard QRcode.

Wersja: 10 (57x57 modułów).

Mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych).

            Specyfikacja czytników:

Dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji
na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

            Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

            Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!