Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
414
Zakładek:
2
Odsłon artykułów:
439206

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Informacja dotycząca projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL

Informujemy, że zgodnie z punktem I, podpunkt 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, regulamin ten uległ zmianie.

Wykaz zmian wraz z ich uzasadnieniem zaprezentowano w tabeli.

Zamieszczamy również ujednoliconą treść Regulaminu po zmianach.

Informacja

W dniu 2 lutego 2017 r podczas sesji sołtysów odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania , zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptasiej grypy.

            W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, realizując obowiązek   określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, mieszkańcy gminy utrzymujący drób mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób oraz ilość utrzymywanego drobiu (również gołębi). Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem sołtysów   lub pracownika UG. Druki zgłoszeniowe pobrać można w UG – pokój Nr 8 (Tel.81 585 30 60) lub dokonać zgłoszenia na druku zbiorczym będącym w posiadaniu   sołtysa. W/w rozporządzenie wprowadza nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. W przypadku potwierdzenia w trakcie kontroli niedokonania nałożonych obowiązków Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wymierza karę pieniężną.

            Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o planowanych w miesiącu lutym 2017 r. przeprowadzeniu na terenie gminy Fajsławice badań monitoringowych zwierząt gospodarskich kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej we wszystkich miejscowościach oraz enzootycznej białaczki bydła,brucelozy bydła oraz gruźlicy u bydła w miejscowościach Siedliska Pierwsze i Wola Idzikowska.

Powyższą informację przekazuje się w oparciu o dane przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 2 lutego 2017 r. podczas sesji sołtysów.

Informację sporządziła: A.Rozwałka.

Informacja na temat projektu Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice

W związku z realizacją projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, informujemy o kolejnych etapach związanych z realizacją projektu.

1) Na początku lutego rozesłane zostaną pisma informujące wraz z umowami wewnątrzprojektowymi regulującymi wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe.

2) Do dnia 28 lutego 2017r. należy dokonać wpłaty II raty wkładu własnego w wysokości, właściwej dla wybranego typu instalacji.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego określona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi:

Typ instalacji

Szacunkowa wysokość wkładu własnego

I rata wkładu własnego

(zapłacona w 2016r.)

II rata wkładu własnego.

Termin płatności do 28.02.2017r.

zestaw 2 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2090,50 zł

500,00 zł

1 590,50 zł

zestaw 2 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 380,85 zł

500,00 zł

1 880,85 zł

zestaw 3 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2 289,76 zł

500,00 zł

1 789,76 zł

zestaw 3 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 607,78 zł

500,00 zł

2 107,78 zł

pompa ciepła (VAT 8%)

1362,69 zł

500,00 zł

862,69 zł

Ostateczna wartość wkładu własnego zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/wykonawców.

Informacja o wysokości wpłat zostanie podana również w piśmie informującym oraz umowie wewnątrzprojektowej.

Płatności należy dokonać jednorazowo w całości, bez możliwości rozłożenia jej na raty.

UWAGA:

Nie dostarczenie określonych w piśmie informującym dokumentów i/lub nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie. W takim przypadku wartość I raty zaliczki (500zł) nie podlega zwrotowi.

 

Ogłoszenie

     Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, iż można zgłaszać się po skierowania, dzięki którym można odebrać żywność.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200 % wynosi  1268 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 200% wynosi 1028 zł)

Żywność wydawana jest w PCK w Lublinie przy ul. Puchacza 6 w godzinach od 9-13 w następujących dniach:

Nazwiska na literę:

A - J –wtorek

K - P- środa

R - Z- czwartek

W razie jakichkolwiek pytań proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, Fajsławice 4 lub Tel.81 5853065

Our website is protected by DMC Firewall!