Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634843

Gościmy

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 

29 listopada 2012 r  na godz. 14.00  XXVI sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Informacja o stanie dróg powiatowych  na terenie Gminy Fajsławice.

7. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Gminy Fajsławice.

8. Interpelacje i zapytania Radnych

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

-  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -  2015

- przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

-  zaliczenia dróg  do kategorii  dróg gminnych

- zmian w budżecie na 2012 rok

10.  Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Podział na okręgi wyborcze

 Uchwała Nr XXIII/107/2012
Rady Gminy Fajsławice

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Fajsławice na okręgi wyborcze 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. Nr 21, poz. 113 ze zm.), Rada Gminy Fajsławice, na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:

 § 1

Dokonuje się podziału Gminy Fajsławice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

 § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 § 4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fajsławice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice i w poszczególnych sołectwach Gminy Fajsławice.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajsławice.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Wójcik

 

Załącznik  do Uchwały Nr XXIII/107/2012 
Rady Gminy Fajsławice 
z dnia 21 września 2012 r. 

 

Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

Fajsławice od n-ru 1 do n-ru 101B

1

2

Fajsławice od n-ru 102 do n-ru 108B

1

3

Fajsławice od n-ru 109A do n-ru 210

1

4

Fajsławice od n-ru 211 do n-ru 308

1

5

Suchodoły od n-ru 1 do n-ru 142

1

6

Suchodoły od n-ru 143 do n-ru 293

1

7

Siedliska Pierwsze od n-ru 1 do n-ru 148

1

8

Siedliska Pierwsze od n-ru 149 do n-ru 190, Marysin

1

9

Siedliska Drugie od n-ru 1 do n-ru 107, Bielecha

1

10

Siedliska Drugie od n-ru 108 do n-ru 198A

1

11

Ksawerówka

1

12

Boniewo, Kosnowiec

1

13

Ignasin

1

14

Dziecinin, Zosin, Wola Idzikowska od n-ru 1 do n-ru 100

1

15

Wola Idzikowska od n-ru 101 do n-ru 222

1

Ogłoszenie

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Fajsławice nr 108/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwołuje się zebranie wiejskie  sołectwa Fajsławice, którego tematem  będzie wybór sołtysa.

Zebranie odbędzie się dnia 25 listopada 2012r. o godz.14.00 w remizie OSP.

Serdecznie zapraszamy

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd