Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634830

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej

19 września 2017 r. wybrano firmę do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110068L od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Wola Idzikowska”.

Spośród czterech oferentów najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w/w zadania złożyła firma:

„MELITOR” Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Rzeckiego 21,

20-637 Lublin

O wyborze w postępowaniu decydowały dwa kryteria oceny ofert. Oprócz najniższej ceny była nimi długość gwarancji.

            Przebudowa będzie przebiegać na istniejącym odcinku drogi gminnej nr 110068L położonym w miejscowości Wola Idzikowska na działce nr ewid. 927. Droga stanowi dojazd do pól dużej części mieszkańców Woli Idzikowskiej dlatego też konieczna jest poprawa
jej przejezdności. Wieloletnia eksploatacja i niekorzystne warunki atmosferyczne (szczególnie występujące w porach wiosennych i jesiennych opady) często powodują okresową nieprzejezdność.

W ramach poprawy stanu drogi będą wykonane prace m.in.:

- roboty przygotowawcze:

            - roboty pomiarowe,

- wykonanie nawierzchni:

            - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z płyt betonowych        pełnych,

            - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie,

            - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym,

            - nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych,

- wykonanie odwodnienia:

            - ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.

            Firma, która wygrała przetarg złożyła ofertę z wyliczeniem za jaką kwotę wykona w/w prace i kwota ta wynosi 175.294,34 zł z czego otrzymana dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80%, natomiast kwota 20% z kwoty 175.294,34 zł tj.: 35.058,87zł to kwota jaką dokłada Gmina Fajsławice.

GUS USTALIŁ NOWY DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ BRANY POD UWAGĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS

Dnia 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił
w Dzienniku Urzędowym wysokość przeciętnego dochodu z działalności rolniczej, który
za 1 ha przeliczeniowy w 2016 r. wynosił 2577 zł rocznie (co daje 214,75 zł miesięcznie).

Taka kwota będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko (na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł
; na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny),

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto
na
osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł)

- zasiłków rodzinnych

- becikowego (przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto),

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.)

Budowa boiska sportowego w Suchodołach

"Budowa boiska sportowego w Suchodołach"

złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017”.

            Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowoczesnego Boiska Gminnego spełniającego wymogi dla V ligi. Odpowiedzialność prawną i nadzór nad całością projektu sprawuje Gmina Fajsławice.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 1882 po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach, a także na działce o nr 1884/12 (zagospodarowanie istniejącego budynku po sklepie na pomieszczenie socjalne dla zawodników). Na działce nr 1882 obecnie znajduje się budynek starej szkoły, 2 małe boiska sportowe porośnięte trawą, stary plac zabaw, budynek gospodarczy oraz pojedyncze drzewa. W ramach projektu powstanie boisko o nawierzchni naturalnej i wymiarach 100 x 60 m ze strefą bezpieczeństwa będzie posiadać m.in. niezadaszone trybuny oraz oświetlenie. Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi
12958,00 m².

Zakres planowanych prac będzie obejmować:

- rozbiórkę istniejącego budynku szkoły,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

oraz wykonanie:

- piłkochwytów – o wysokości 6 m z siatką polietylenową, zakończonych daszkiem,

- systemowych elementów wyposażenia sportowego (bramki do piłki nożnej, ławki dla zawodników rezerwowych, punkt medyczny),

- trybun systemowych bez zadaszenia,

- ogrodzenia trybun od boiska H – 1,20 m,

- doświetlenia boiska (6 masztów oświetleniowych),

- przyłącza hydrantowego,

- drogi ppoż,

- parkingu,

- przebudowy istniejącego budynku (sklep - działka o nr ewidencyjnym 1884/12) na pomieszczenia socjalne dla zawodników i sędziów, szatnie łazienki i toalety wraz z infrastrukturą techniczną,

- boiska o nawierzchni naturalnej.

W ramach projektu budowy Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ewidencyjny 1882 będzie wykonane także przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem p.poż. Głębokość na jakiej zostanie wykonane przyłącze w gruncie wynosić będzie minimum 1,5 m, natomiast odległość od jezdni drogi powiatowej 15 m obok istniejącego budynku
po byłym sklepie.

Planowany schemat wykonania płyty boiska:

- darń sportowa z rolki – 5 cm,

- mieszanka glebowa (warstwa nośna) – 15 cm,

- kruszywo kamienne zablokowane – 12 cm,

- podsypka piaskowa – 10 cm,

- geowłóknina – 0,1 cm,

- drenaż (wykonanie odwodnienia płyty boiska poprzez zastosowanie sieci drenarskiej z rur filtracyjnych PVC, w otulinie, o średnicy 65 mm).

Boisko będzie wykonane jako boisko trawiaste przystosowane do gry w piłkę nożną
o wymiarach 100x60 z utworzonymi pasami bezpieczeństwa. Posiadać będzie pole bramek systemowych, pole karne oraz łuk pola rożnego.

Dodatkowym wyposażeniem boiska będą:

- kabiny systemowe dla 13 zawodników rezerwowych wyposażone w siedziska plastikowe
z oparciami o rozstawie osiowym (siedzisk) 50 cm. Kabiny będą osadzone na ramie stalowej
i wypełnione szkłem akrylowym o grubości 3mm, wyposażone w napisy GOSPODARZE, GOŚCIE,

- punkt pomocy medycznej znajdujący się pomiędzy kabinami dla zawodników rezerwowych w postaci oszklonej ławki z dwoma miejscami siedzącymi wraz z oznaczeniem jej tablicą - biały krzyż na zielonym tle.

- trybunami niezadaszonymi o wymiarach: głębokość ok. 2,7 m, wysokość ok. 4,4 m, długość ok. 23,00 m, w skład których wchodzą wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska
z wysokim oparciem przeznaczonych dla 300 osób.

Całkowita wartość projektu: 1 214 198,00 zł

Wkład własny: 637 498,00 zł

Dofinansowanie: 576 700,00 zł

Obecnie projekt jest w trakcie oceny.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd