Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634806

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

            Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) – od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z czym mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je (do 31. 03.2013 r.), aby przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

 Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

  EKO – KRAS Sp. z o.o.

 ul. Konopnickiej 27 D 

 23 – 204 Kraśnik,

 Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które   dostarczane są z terenu Gminy Fajsławice:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 

S25C 918011011190

 

Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 39 71.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

 

Informujemy iż od 1stycznia 2014 r. uległy zmianie zasady odbioru śmieci: obecnie zbiórka śmieci dokonywana jest w  kontener +  dzwony  ( tworzywa sztuczne i opakowania z metali – jeden dzwon;  szkło – drugi dzwon ). Natomiast papier należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki.

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Obowiązkiem każdego z mieszkańców było złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 01.07.2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia będą obowiązywać nowe warunki gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

1.    W związku z sygnałami od firmy odbierającej odpady o niewłaściwej segregacji informujemy iż dokonywane będą kontrole zawartości pojemników i worków. W związku z tym prosimy o właściwą segregację.

 

Konsekwencją niewłaściwej segregacji jest nałożenie na mieszkańców danej nieruchomości stawki 14 zł za osobę miesięcznie.

 

 

2.  Mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji danych w deklaracji – złożenie korekty w terminie 14 dni w przypadku zmiany liczby osób (np.: zgonu osoby, narodzin dziecka, wprowadzenia się lub wyprowadzenia domownika).

 

 3.    Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice” mieszkańcy którzy w złożonej deklaracji zadeklarowali od 1 do 5 osób włącznie winni mieć pojemnik 120l. + 2 worki, natomiast od 6 i więcej osób – pojemnik 240l. + 4 worki. W związku z niewłaściwym dostarczeniem do niektórych nieruchomości złych pojemników prosimy o zgłaszanie potrzeby wymiany pojemnika (fakt ten nie będzie dokonywany z automatu ponieważ część osób podczas dostarczania pojemników stwierdziła, że wystarczy mały kontener o wielkości 120l.).

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MISZKAŃCY:

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, (w tym również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Fajsławice.

Właściciele nieruchomości mieszanych (czyli posiadających część zamieszkałą i niezamieszkałą) zobowiązani są do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty do Gminy, natomiast z części niezamieszkałej, zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem bezpośrednio świadczącym usługę.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SĄ WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOANEJ NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE:

  • ·EKO – KRAS Spółka z o.o. w Kraśniku

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

Regon: 060588647

  • ·Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior

21-003 Ciecierzyn, Dys 266

Regon: 430535627

  • ·Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

Regon: P-430524747

  • ·PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3

Regon: 110084530

  • ·GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Zakręcie 124B, 22-300 Krasnystaw

Regon: 110716934

  • ·Firma Handlowo Usługowa „A-ZET EKO” Adam Marchewka

22-300 Krasnystaw, ul. Kłosowskiego 54

Regon: 110602538

  • ·MPO SITA Lublin Sp. z o.o.

20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6

Regon: 430516357

 

EKOLAND Sp. z o.o.

 ul. Piłsudskiego 12/3,

 23 – 200 Kraśnik

 Regon: 431240986

 
 

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych  Cios Artur 

 ul. Bukowa 12,

 21 – 020 Milejów

 Regon: 430838368

 
 
 Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. Z o.o.

 ul. Armii Krajowej 2,

 21-050 Piaski

 Regon: 061562710

 

„ECLER” Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan

Łaszczówka ul. Promienna 19

22-600 Tomaszów Lubelski   

REGON: 951121731

 

„FLOREKO” MACIEJ BOJDZIŃSKI

Ul. Geodezyjna 80D lok. 11

03 – 290 Warszawa

REGON: 015160723

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Utworzony został przy gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach i jest prowadzony prez Gminę Fajsławice.

 

Czynny jest: poniedziałek i środa w godz. od 8:00 do 14:00; sobota od 8:00 do 13:00.
Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856,  500 189 857.

Do tego punktu dostarczamy:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- zużyte opony,

- materiały rozbiórkowe i budowlane,

- popiół,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady niebezpieczne jak np.: puszki po farbach (olejnych), gaśnice samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pudełka i worki po nawozach, strzykawki i zużyte igły, itp.

-papier, drobny gruz, metale, plastik, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ceramika

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NOWEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1)Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2)Uchwały 

 

UCHWAŁA NR XVIII/79/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

 

 UCHWAŁA NR XVIII/81/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016  W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKÓW I TRYBU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 UCHWAŁA NR XVIII/78/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016  W SPRAWIE UCHWALENIA „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE”

 

 UCHWAŁA XVIII/80/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NR XII/148/2015 w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

SEGREGACJA ŚMIECI:

 

Mieszkańcy zobowiązani są do segregowania śmieci na dwie kategorie. W związku z tym otrzymają 2 worki i kontener. Worki przeznaczone będą na:

 

- szkło – kolor zielony worka,

- tworzywa sztuczne i opakowania z metali- kolor żółty worka,

Do kontenera wkładamy wszystkie odpady, które pozostają po segregacji z wyjątkiem przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

 Informujemy, iż firma EKO – KRAS Sp. z o.o., która wygrała przetarg na terenie Gminy Fajsławice zobowiązana jest do zapewnienia pojemników i worków oraz dostarczenie harmonogramu dla mieszkańców.

Mieszkańcom zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice zostaną dostarczone następującej wielkości pojemniki i worki:


1) dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane

 

- 2 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

 

- 4 worki + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób,

2) dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane

 

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

 

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

SZKŁO

(worek)

 

Tu wrzucamy:

opakowania ze szkła białego i kolorowego:

- butelki szklane po napojach i żywności (bez zakrętek)

- butelki po napojach alkoholowych

(bez zakrętek)

- słoiki (bez zakrętek),

- inne opakowania szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach,

 

PLASTIK

METALE

(worek)

Tu wrzucamy:

- kartony po napojach, mleku

i innych produktach,

- zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,

- czyste i suche torebki foliowe,

- plastikowe opakowania po żywności

( np.: kubki po jogurtach,

koszyczki po owocach itp..),

- plastikowe zakrętki,

- czysty celofan,

-  opróżnione puszki po napojach,

- puste puszki po konserwach,

- drobny złom i metale kolorowe,

- kapsle,

- folia aluminiowa,

 

 

KONTENER

Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji, np.:

- zużyte środki higieny osobistej np. pampersy, itp.,

- resztki żywności, obierki,

- stłuczone szkło,

- ceramika, porcelana, znicze,

- mokre, zabrudzone i tłuste folie, papiery, metale itp.,

- zabawki,

Z wyjątkiem śmieci przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

 Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

 WRZUCAJ zgniecione puszki, butelki plastikowe oraz kartony.

OPŁATY ZA ŚMIECI:

Opłata na terenie gminy Fajsławice zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi:

- 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

 

- 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości składając deklarację sami określą w jakiej formie będą zbierać i przechowywać odpady (selektywnie czy nieselektywnie).

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać kwartalnie w kwocie równej za trzy miesiące do dnia 15 ostatniego miesiąca kwartału. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Gminy Fajsławice BS KRASNYSTAW ODDZIAŁ FAJSŁAWICE

NR 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

Dokonując opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Banku Spółdzielczym w Fajsławicach nie jest pobierana prowizja (opłata za przelew). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach jednorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz w miesiącu

- odpady selektywnie zbierane (szkło, tworzywa sztuczne i opakowania z metali) – raz w miesiącu

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach wielorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie

- odpady selektywnie zbierane (szkło, tworzywa sztuczne i opakowania z metali) – raz w miesiącu

 

WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2012R:

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 8,07%

 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 36,77%.

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2013R:

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 12%

 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 36%

 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – do 50%.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2013R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14,02%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 47,18 %.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2014 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 38%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – do 50%.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2014R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 33,4%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 49,2 %.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2015 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 16%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 40%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania –  50%.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2015R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,8 %

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 28,9%

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2016 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 45%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania –  45%.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2015R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 54,25 %

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 27,09%

 

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja:                     pdf

 

Our website is protected by DMC Firewall!