Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem     2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Czytaj więcej: KOMUNIKAT

Zawiadomienie

Fajsławice, dn. 20 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.).


zwołuję
XVIII Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice i przedstawienie planów pracy na 2020r.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
   a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    d) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Fajsławice instrumentem płatniczym,
    e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    f) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Fajsławice.
7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Zawiadomienie

RG.0002.1.2020                                                                                       Fajsławice, dn. 13 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na 15 stycznia 2020 roku (środę) o godz. 9:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały:
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

 

         Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

   Sławomir Michalak

Ogłoszenie

W dniu 13 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice (sala posiedzeń) odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, w związku z  wystąpieniem ogniska  wirusa ptasiej grypy  oraz chorób zakaźnych (ASF) na terenie powiatu krasnostawskiego.

     Zainteresowanych  zapraszamy na spotkanie.

Sporządziła: Anna Rozwałka

Wykaz lekarzy uprawnionych do badania mięsa na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:

- Lek.-wet.  Piotrowski Zbigniew Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica tel. kom. 608 475 942, tel. stacjonarny 84 618 30 15

- Lek.-wet. Serafin Jacek Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica tel. kom. 608 094 707, tel. stacjonarny 84 618 30 15

- Lek.-wet. Wrona Henryk Stacja Terenowa Diagnostyki Włośnicy w Lecznicy dla zwierząt Gorzków ul. Główna 27, 22-315 Gorzków, tel. kom. 604 314 524, tel. stacjonarny 84 683 85 30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska

Sporządziła Marzena Muda-Banach-inspektor wet.

Ptasia grypa

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 
 
 
 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd