Aktualności

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 3 czerwca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

a)      dyskusja,

b)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2015 rok

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

 - ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez gminę lub Państwową Straż Pożarną

9.      Wolne wnioski

10.  Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Informacja

Pomimo starań Mieszkańców Gminy Fajsławice oraz Urzędu Gminy Fajsławice w dniu 17 maja otrzymaliśmy pismo  z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o braku możliwości instalacji urządzenia rejestrującego na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Fajsławice.

skan fotoradar-page-0

Ogłoszenie

Gmina Fajsławice ogłasza ofertę nabycia nieruchomości gruntowej, o powierzchni około 2ha, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego.

Nieruchomość powinna posiadać następujące cechy:

- wymiary: długość około 150m, szerokość około 120m,

- klasa gruntów nie wyższa niż IIIb.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice do dnia 30 maja 2016 r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                            /-/ Tadeusz Chruściel

Ogłoszenie

URZĄD GMINY FAJSŁAWICE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIACH 18 - 29 KWIETNIA 2016R. W POKOJU NR 7 W GODZ. 7:00 - 15:00 ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA ODBIÓR ELERNITU AZBESTOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIAŁCE GRUNTOWEJ LUB NA BUDYNKU - JEGO ZDJĘCIE I ZABRANIE, W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU - SZWAJCARSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W LUBLINIE. WSZYSTKIE PRACE I ODBIÓR  ETERNITU SĄ BEZPŁATNE. PRZEWIDYWANY ODBIÓ W MIESIĄCU CZERWCU 2016 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TEL: 81 5853068 LUB 796 104 137

Henryk Grudzień

Specjal. ds. Budownictwa

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 

zwołuję

XVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 30 marca 2016r. (środa) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice-Wola Idzikowska-Oleśniki od km 0+435 do km 1+046”,

-udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,

- udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,

- zmian w budżecie na 2016 rok,

-niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017,

 -przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2016 roku,

-określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice

8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Komunikat KRUS

W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia informujemy, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego

Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
  • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
  • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

Szkolenie dla rolników

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje spotkanie informacyjne z zakresu płatności. Szkolenie będzie miało charakter informacyjny oraz instruktażowy. Przybliżone zostaną formy płatności obowiązujące w roku 2016 oraz zasady wypełniania wniosku o ich przyznanie.

Termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Fajsławice

3 marca 2016 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w dniach od 22 lutego do 4 marca 2016 roku, w Urzędzie Gminy Fajsławice prowadzony będzie nabór zgłoszeń o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie jednej z następujących instalacji:

-         kolektorów słonecznych;

-         pomp ciepła.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

 

Szczegółowe informacje, regulamin naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne od dnia 18 lutego 2016 roku na stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice, pok. 5.

 

Ponadto informujemy, że 21 lutego 2016 roku (niedziela) organizowane będą zebrania wiejskie w sprawie instalacji z odnawialnych źródeł energii z udziałem eksperta i przedstawiciela Urzędu Gminy.

Szczegółowy harmonogram spotkań przedstawia poniższa tabela:

 

Termin i godzina spotkania

Miejsce spotkania

Sugerowany podział miejscowości

21.02.2016 r. godz. 12.30

Urząd Gminy Fajsławice

(dawna sala kina)

Fajsławice, Kosnowiec,

Ignasin, Dziecinin, Boniewo

21.02.2016 r. godz. 14.00

Świetlica wiejska

w Woli Idzikowskiej

Wola Idzikowska

21.02.2016 r. godz. 15.30

Remiza OSP w Suchodołach

Suchodoły

21.02.2016 r. godz. 17.00

Remiza OSP

w Siedliskach Drugich

Bielecha, Marysin, Ksawerówka,

Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie

 

Zaproszenie

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zaprasza

na szkolenie w dniu  19.02.2016  roku o godz.10  w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

 

Program :

 10-10.15        Wprowadzenie  -   Teodora Szyszka   kierownik Zespołu         

                       Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

                       

10.15-11.45   Modernizacja gospodarstw rolnych  -  Andrzej  Tomaszewski   

                      Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie 

 

11.45-12.15  ”Fotowoltaika „ –energia słoneczna dla domu , gospodarstwa                              

                       i biznesu      - Technik Centrum Rolnictwa – Paweł Wiśniewski   

12.15-12.30   przerwa

 

12.30- 13.00  Premia dla Młodych Rolników  - Edyta Zdunek

                      Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie   

 

13.00 -13.30  Biogazownia rolnicza jako element ekonomicznego 

                    funkcjonowania  gospodarstwa  rolniczego-Andrzej Dudek- Budmat

13.30-14.00   Dyskusja

                                                   Serdecznie   zapraszamy

                                                      Teodora Szyszka

 

 

 

                                               

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR. Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród zainteresowanych.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

Our website is protected by DMC Firewall!