Aktualności

Młody rolnik

Młody rolnik może otrzymać premię w wysokości 100tys.zł, wypłacana w dwóch ratach:80tys.zł na początek i pozostałą część po zrealizowaniu inwestycji. Wprowadzona została definicja ,,kierującego gospodarstwem”, dzięki której nie każde posiadanie gruntów rolnych przed złożeniem wniosku o premię będzie dyskwalifikowało młodego rolnika. Dodatkowo przed złożeniem wniosku kandydat na młodego rolnika będzie mógł rozpocząć tzw. urządzanie gospodarstwa, co nie będzie jednoznaczne z jego prowadzeniem. Aby uzyskać premię młody rolnik będzie potrzebował minimalnej wielkości gospodarstwa, tzn. równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa - równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300ha. Przynajmniej 70% tej minimalnej wielkości musi być własnością młodego rolnika lub było w jego użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawie z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub np. gminy.

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać młodzi właściciele ferm drobiowych (poza chowem ekologicznych), wieloletnich plantacji energetycznych oraz prowadzący niektóre hodowle zakwalifikowane jako działy specjalne produkcji rolnej. Kryteria wyboru dla tego działania uwzględniają w szczególności:

-wielkość gospodarstwa

-kwalifikacje zawodowe następcy

-rodzaj planowanej produkcji

-kompleksowośc biznesplanu

-przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

-różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a następcą

-udział w zorganizowanych formach współpracy

-przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie go z mniejszych gospodarstw.

Informacja o zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią stosowne świadczenia zdrowotne

 

ADRES

TELEFON

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

FAJSŁAWICE 107A

815853009

OŚRODEK MEDYCZNY DMP SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GORZKÓW-OSADA

NADRZECZNA 1

846838999

JULITTA KASZYCKA-POLICHA

IZBICA

RYNEK 29

846183009

MONIKA KOZAK

KRASNYSTAW

SOBIESKIEGO 4

825431505

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE

KRAŚNICZYN

KOŚCIUSZKI 14

825775579

JAN WOJTIUK

SIENNICA NADOLNA

OSIEDLE CUKROWNI 15C

665783878

MONIKA KINGA KWAŚNIAK

WIRKOWICE DRUGIE 20

846183179

MONIKA KOZAK

 

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. Twój gabinet lekarza rodzinnego będzie zamknięty, możesz skorzystać z innych przychodni dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Ponadto w szpitalach czynne będą także dodatkowe punkty (izby przyjęć, Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mające umowy z NFZ. Każdy pacjent udający się do dowolnego gabinetu z załączonej listy, może liczyć na niezbędną pomoc, zaś za jego wizytę zapłaci NFZ.

Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, nie obowiązuje rejonizacja. Aby zapisać się do nowego lekarza POZ wystarczy przy pierwszej wizycie złożyć deklarację na druku dostępnym u świadczeniodawcy. Ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ bezpłatnie trzy razy w roku. Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej.

WAŻNE DATY

Od 15 stycznia 2015r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kwalifikowanego zakupionego i wysianego/wysadzonego od 15 lipca 2014r. do 15 czerwca 2015r.

 Do 31 stycznia 2015r. – termin opłacenia składki KRUS za I kwartał

 Do 31 stycznia 2015r. można składać w oddziałach regionalnych ARR wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty mlecznej indywidualnej.

 Do 31 stycznia 2015r.- rolnicy, którzy w 2013r. otrzymali płatności ostateczne z ,,Modernizacji” lub ,,Różnicowania” z PROW 2007-2013, powinni złożyć w ARiMR ankiety monitorujące.

Od 1 lutego 2015r. rusza termin składania wniosków o zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego- wnioski przyjmować będą urzędy gmin.

Tymiankowy Smak Fajsławic

W dniu  27 grudnia 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Fajsławicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice z okazji zakończenia projektu ,,Tymiankowy Smak Fajsławic” realizowanego w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

            W uroczystości udział wzięli:

pan Rafał Serej i pan Bartosz Domański - przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

pan Grzegorz Lipa – Radny Powiatu

pan Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy

pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice

pani Dorota Sawa – Prezes LGD Krasnystaw Plus

oraz mieszkańcy gminy.

            O część kulinarną zadbali: 

Restauracja Koncertowa w Lublinie,

Cukiernia Staropolska w Lublinie,

Firma KEDAM – wyroby z gęsiny,

Jerzy Moń- sery ekologiczne Krupe,

J. B. Flejmerowie – swojskie wędliny,

Dariusz Janiszek – potrawa z ziołami.

Czytaj więcej: Tymiankowy Smak Fajsławic

Wielki Kiermasz Świąteczny

W dniach 20-21 grudnia 2014r. w Galerii Olimp w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 34 odbył się Wielki Kiermasz Świąteczny wraz z Festiwalem Produktów Regionalnych Lubelszczyzny organizowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w którym udział wzięły nasze panie. Kobiety prowadziły degustację przygotowanych potraw oraz przygotowały ozdoby choinkowe i dekoracje świąteczne.

Wszystkim odwiedzającym czas umilał Zespół Śpiewaczy Siedliszczanki oraz Urszula Rzeźnik z Katarzyną Baran. Zespoły wykonywały znane polskie kolędy i pastorałki.


  • P1040861
  • P1040864
  • P1040882
  • P1040894

Simple Image Gallery Extended

Swiatłowody

W ramach programu dla Polski Wschodniej, przeciw wykluczeniu społecznemu firma AP- Media z Jasła wygrała projekt polegający na podłączeniu siecią światłowodu do pięciu miejscowości tj. Fajsławice , Wola Idzikowska, Suchodoły, Siedliska Pierwsze i Siedliska Drugie. W tych miejscowościach jest na ukończeniu dokumentacja techniczna.

            Na dzień 22 grudnia  firma wykonała przyłącze na odcinku Trawniki-Fajsławice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 838 i rozpoczęła prace na terenie miejscowości Fajsławice.

            Termin zakończenia realizacji to koniec czerwca 2015 r. – pod warunkiem, że pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Informacja

Urząd Gminy w Fajsławicach podpisał Umowę na utylizację zwierząt, które padły z różnych przyczyn- zarówno zwierzyna leśna jak i hodowana w gospodarstwach. Umowa została podpisana z firmą Bakutil w Zastawie

dojazd do miejsca zdarzenia 2,50 zł/km + 8% Vat

jedna sztuka powyżej 100kg koszt 200 zł +8% Vat

jedna sztuka od 50-100 kg koszt 100 zł + 8% Vat

jedna sztuka od 20-50 kg koszt 50 zł + 8% Vat

jedna sztuka do 20 kg koszt 20 zł + 8% Vat

Kontakt tel. 81 882 47 27, 693 076 219

Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Właściciele terenów, do których przylegają gminne chodniki, mają pewne obowiązki związane z ich utrzymaniem. Nie muszą co prawda troszczyć się o ich stan techniczny, ale za to powinni dbać o czystość.

         Obowiązkiem każdego właściciela jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy budynku lub działki. Obowiązek dbania o czystość chodnika spoczywa nie tylko na formalnym właścicielu nieruchomości, ale także na jego współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych (należą do nich często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomości. Ciąży on również na osobach, które aktualnie władają nieruchomością, takich jak najemcy albo dzierżawcy.

Czytaj więcej: Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2017

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik


INFORMACJA

Wójt Gminy Fajsławice i Sekretarz Gminy Fajsławice przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w dni pracy Urzędu Gminy Fajsławice, tj. od godz. 7:00 do 15:00, a w czwartki Sekretarz Gminy do godziny 16:00.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Fajsławice

                                                                                           /-/Jacek Kęcik

                                                                                         Sekretarz Gminy

Our website is protected by DMC Firewall!