Aktualności

SPOTKANIE W SPRAWIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I POMP CIEPŁA

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbędzie się spotkanie w sprawie projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” dotyczącego montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Zapraszamy mieszkańców, u których zgodnie z kolejnością wylosowaną przez Radę Gminy Fajsławice, instalacje będą montowane jeszcze w tym roku:

Kolektory słoneczne:

-      Wola Idzikowska,

-      Siedliska Pierwsze.

Pompy ciepła:

-      Dziecinin,

-      Boniewo,

-      Kosnowiec,

-      Wola Idzikowska,

-      Fajsławice od nr 1 do nr 106 G.

23 listopada w Urzędzie Gminy Fajsławice odbyło się szkolenie zorganizowane przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Szkolenie zorganizowane było dla rolników, leśników oraz lekarzy weterynarii, którzy w swojej pracy mają styczność z różnymi groźnymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze, zwierzęta oraz inne mikro i makroorganizmy występujące w ich życiu codziennym. Kleszcze mogą także występować w ogródkach przydomowych, na łąkach drzewach, a nawet zwierzęta domowe biegające po dworze mogą przynieść na sierści do domu kleszcza. Jest to bardzo niebezpieczne ponieważ zakażone kleszcze przenoszą choroby takie jak: Borelioza, Kleszczowe zapalenie mózgu, Ludzka Anaplazmoza granulocytarna, Babeszjoza oraz wiele innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia chorób.

Celem projektu było przybliżenie wiedzy na temat biologicznych zagrożeń zdrowotnych, na które są narażeni szczególnie zawodowi rolnicy, leśnicy oraz lekarze weterynarii, ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Uczestnicy mogli także skorzystać z bezpłatnego badania krwi wykonanego pod względem wykluczenia zakażenia Boreliozą oraz bakteriami Salmonelli i Coli.

Zainteresowanie szkoleniem było zadowalające i przybyło wiele osób by dowiedzieć się wielu przydatnych faktów na tematy rolnicze i zdrowotne. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie włączając się do Narodowego Programu Zdrowia planuje organizować więcej takich szkoleń w celu ograniczenia zagrożenia zdrowotnego wynikającego z charakteru wykonywanej pracy, miejsca zamieszkiwania czy nauki.

P1060319

P1060322

P1060324

P1060340

Gmina Fajsławice otrzyma ponad pół miliona z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Suchodołach

Informujemy, że otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu na realizację projektu pn. : „Budowa boiska sportowego w Suchodołach”. Kwota dofinansowania wynosić będzie 526 300,00 zł i pochodzić będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach zadania Gmina planuje wybudować nowoczesne boisko sportowe spełniające wymogi dla V ligi (wym. 100 x 60 m), oraz niezadaszone trybuny na 300 osób. Dodatkowo będzie wykonane oświetlenie boiska.

Planowany czas rozpoczęcia inwestycji – wiosna 2018 r.

Informujemy, że otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu na realizację projektu
pn. : „Budowa boiska sportowego w Suchodołach”. Kwota dofinansowania wynosić będzie
526 300,00 zł i pochodzić będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

W ramach zadania Gmina planuje wybudować nowoczesne boisko sportowe spełniające wymogi dla V ligi (wym. 100 x 60 m), oraz niezadaszone trybuny na 300 osób. Dodatkowo będzie wykonane oświetlenie boiska.

 

Planowany czas rozpoczęcia inwestycji – wiosna 2018 r.

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu i gradu

Informujemy, że w związku z otrzymanym pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu nawalnego i gradu w sierpniu 2017 r. - dnia 31 października 2017 r. mija termin składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznawana na podstawie §13m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późń. zm.) .

Skan pisma

Służba kandydacka na potrzeby WOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 października 2017 r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie 15 listopada 2017 r.

           Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl , spwl.wp.mil.pl .

DOM KULTURY W FAJSŁAWICACH

Gmina Fajsławice planuje ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu pn.:
„Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach

na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną

wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”,

Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”,

                                                                   

Domy kultury to bardzo ważna inwestycja, przyczyniająca się do rozwoju kulturowego lokalnych społeczności, dlatego też władze Gminy Fajsławice i Rady Gminy podjęły decyzję o utworzeniu takiego miejsca w naszej gminie. Jest to instytucja publiczna, której zadaniem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do kultury oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju młodych twórców. Utworzenie domu kultury umożliwi prowadzenie działalności kulturalnej oraz będzie odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej.

Planowana inwestycja będzie się mieściła na działce nr 1884 położonej w miejscowości Fajsławice, zabudowanej budynkiem straży pożarnej z dodatkowymi pomieszczeniami nad pomieszczeniami straży. Stan techniczny budynku jest dobry, pomimo iż został wybudowany w latach sześćdziesiątych. Budynek jest murowany dwukondygnacyjny, usytuowany jest pomiędzy dwoma drogami publicznymi z którymi połączony jest drogą wewnętrzną – asfaltową posiadającą zjazdy z drogi krajowej K-17 oraz drogi gminnej. Wyposażony w instalacje: wodociągową z sieci gminnej, kanalizacyjną do sieci gminnej, elektryczną oraz teletechniczną. Przy budynku jest teren utwardzony służący jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

 Głównym założeniem kompozycyjnym zagospodarowania terenu wokół budynku jest stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla gości w każdej grupie wiekowej. Zaprojektowano część wydzieloną dla rodzin z dziećmi – plac zabaw, który będzie mieścić się w części północnej.

            W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano: - utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie parku; - budowę dwóch osobnych wejść na teren „Parku Rekreacyjnego wraz z placem zabaw”, w tym jednego wejścia przystosowanego dla matek z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; - utworzenie strefy relaksu z mini fontanną i ozdobnym drewnianym trejażem; wykonanie: - alejek dla pieszych o nawierzchni szutrowej z grubością 31 cm; - ozdobnej fontanny o zamkniętym obiegu w centralnej części parku; - placów rekreacyjnych towarzyszącym ścieżkom; - ozdobnej rabaty w kształcie słońca; - montaż drewnianych ławek, huśtawek i koszy na śmieci oraz drewnianej pergoli na pnącze.

        Gatunki i odmiany roślinności zostały tak dobrane by zapewnić atrakcyjność terenu przez cały rok. Stworzenie symetrycznych i geometrycznych kompozycji ozdobnych, oraz zastosowanie drzew, krzewów i bylin zapewniających atrakcyjny wygląd kompozycji przez cały okres wegetacyjny, podkreśli walory krajobrazowe części parkowej.

        Prace jakie zaplanowano w ramach przebudowy budynku i utworzenia Gminnego Ośrodka Domu Kultury przedstawiają się następująco: przebudowa istniejącego budynku poprzez roboty rozbiórkowe podłóg, boazerii i ścianki działowej; wykonanie stropu podwieszanego na wysokości 4,0 m; wykonanie ścianki działowej o gr. 12 cm na parterze budynku przy wydzieleniu pomieszczenia kotłowni i WC; rozbiórka starych okien i montaż nowych wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na parterze i I piętrze budynku; wykonanie nowych schodów zewnętrznych, wejściowych i do kotłowni; położenie wykładziny podłogowej na klatce schodowej łącznie ze schodami i w pomieszczeniach na I piętrze, wielofunkcyjnym i gospodarczym; tynkowanie ścian pomieszczenia wielofunkcyjnego na I piętrze do wysokości 3 m; malowanie ścian (wpłynie na estetyczny wygląd budynku); wykonanie podjazdu, pochylni, schodołazu oraz poszerzenie otworów drzwiowych celem przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych (przyczyni się do tego, że każdy będzie mógł odwiedzać obiekt nie tylko osoby w pełni sprawne fizycznie); wykonanie ogrzewania budynku tj. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku oraz wykonanie kotłowni z kotłem na paliwo gazowe wraz ze zbiornikiem; przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach parteru i na całym piętrze budynku wraz z wymianą opraw, gniazd i włączników w pomieszczeniach objętych przebudową; wykonanie elewacji zewnętrznej, odwodnienia, zakup i montaż rynien; zakup i montaż instalacji OZE; zakup i instalację monitoringu; zakup wyposażenia na potrzeby działalności instytucji kultury i biblioteki; zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie oświetlenia; remont drogi dojazdowej do obiektu.

Utworzenie „Domu Kultury” w Gminie Fajsławice oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez utworzenie placu zabaw i miejsca dla całych rodzin, wpłynie korzystnie na strefę kulturalną mieszkańców naszej gminy, oraz w pewnym stopniu pomoże w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej jak i kulturowej. Ogólnodostępna oferta domu kultury zlokalizowana blisko mieszkańców oraz blisko drogi krajowej z której mogą odwiedzać obiekt przejezdni turyści przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego terenu.  Kolejna atrakcja na terenie Gminy Fajsławice pozwoli ciekawie i aktywnie spędzać czas, zadbać o swoje pasje i zainteresowania, a także sprzyjać budowie relacji między ludzkich.

BUDOWA TARGOWISKA NA BONIEWIE

       Planowana inwestycja pn. „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej ma na celu utworzenie obiektu służącego promocji lokalnych produktów z Gminy Fajsławice, promowaniu Gminy Fajsławice oraz jej największych walorów jakimi jest produkcja rolnicza i gospodarcza. Produkt lokalny to wyrób lub usługa produkowana w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Promocja produktów lokalnych naszej gminy przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewniając pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Dzięki utworzeniu targowiska lokalnego w naszej gminie poprawi się poziom identyfikacji obszaru Gminy Fajsławice, a dzięki temu wzrośnie zainteresowanie naszym regionem, co będzie miało wpływ na rozwój turystyki wiejskiej, wzrost liczby konsumentów i rolników wytwarzających produkty żywnościowe, a co za tym idzie pojawienie się w przyszłości wielu nowych miejsc pracy dla osób szukających zatrudnienia.

Realizacja inwestycji będzie przebiegać na działce nr 477 położonej w miejscowości Boniewo, w ramach której zostanie przebudowany budynek po byłej szkole gminnej, oraz zostanie zagospodarowany plac boiska obok szkoły.

W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie całorocznego targowiska o powierzchni ok. 890m², w tym część zadaszona wynosi 454,08 m² z:

           - wiatami targowymi - 7 sztuk (426,58 m²)

            - domkami handlowymi - 5 sztuk (27,5 m²),

Budynek szkoły zostanie przebudowany i przystosowany na cele promocji lokalnych produktów.

Targowisko będzie spełniało warunki określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. (poz. 1230).

Planowane prace:

W ramach prac zaplanowano wykonanie:

- dobudowy tarasu niezadaszonego do budynku,

- częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- wydzielenia ścianek w pomieszczeniu na sanitariaty,

- przebudowy budynku wewnątrz; budowy węzłów sanitarnych,

- podłóg i schodów płytkami ceramicznymi,

- docieplenia budynku – planuje się docieplenie budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem styropianu.

Sytuacja i lokalizacja:

Wejście i wjazd na działkę usytuowany jest od strony południowo-zachodniej z drogi krajowej nr 17 z dojazdem utwardzonym. Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągowe z istniejącego wodociągu gminnego, instalacje kanalizacyjne, instalacje energetyczne oraz w instalacje telekomunikacyjne. Do budynku prowadzi dojście i dojazd nieutwardzoną nawierzchnią. Wykonanie wjazdu oraz parkingów to elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targowiska. Teren działki posiada trwałe ogrodzenie.

Budynek jest II-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze stropodachem z płyt prefabrykowanych o rozpiętości 1,8m z dachem jedno i dwuspadowym, pokrytym blachą. Budynek jest murowany z kamienia i cegły, ocieplony supremą.

 Stan techniczny budynku ocenia się na dobry dlatego też zdecydowano o zagospodarowaniu budynku na w/w cele. Na parterze budynku w ramach przebudowy zostanie utworzona m.in. sala promocji o powierzchni 75,31m².

            W ramach wykonania inwestycji targowisko zostanie utworzone pod nazwą „Mój Rynek” i będzie zaopatrzone w unijne loga produkcji ekologicznej służące promocji lokalnych produktów.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym i wyjątkowym w życiu każdej placówki oświatowej. W Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich ten dzień był okazją do spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli urzędu gminy w Fajsławicach a także emerytowanych nauczycieli.

W trakcie uroczystej akademii przygotowanej pod kierunkiem Piotra Lipko dzieci z każdej klasy słowami wierszy i piosenek wyrażały wdzięczność swoim wychowawcom oraz pozostałym nauczycielom za ich pracę, poświęcenie, uśmiech i życzliwość.

            Podziękowania i życzenia złożył także dyrektor Marian Bogusz, który wręczył nagrody części grona pedagogicznego. Następnie głos zabrali pan Tadeusz Chruściel oraz pan Grzegorz Lipa, którzy w imieniu władz gminy w miłych słowach docenili pracę dyrekcji, nauczycieli
i pracowników naszej szkoły życząc również dalszych sukcesów, wytrwałości i radości
z wykonywanej pracy.

foto 13

foto 3

foto 9

 

Our website is protected by DMC Firewall!