Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 20 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacje o pracach Komisji Rady.
  4. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

Informacja dotycząca projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL

Informujemy, że zgodnie z punktem I, podpunkt 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, regulamin ten uległ zmianie.

Wykaz zmian wraz z ich uzasadnieniem zaprezentowano w tabeli.

Zamieszczamy również ujednoliconą treść Regulaminu po zmianach.

Informacja

W dniu 2 lutego 2017 r podczas sesji sołtysów odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania , zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptasiej grypy.

            W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, realizując obowiązek   określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, mieszkańcy gminy utrzymujący drób mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób oraz ilość utrzymywanego drobiu (również gołębi). Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem sołtysów   lub pracownika UG. Druki zgłoszeniowe pobrać można w UG – pokój Nr 8 (Tel.81 585 30 60) lub dokonać zgłoszenia na druku zbiorczym będącym w posiadaniu   sołtysa. W/w rozporządzenie wprowadza nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. W przypadku potwierdzenia w trakcie kontroli niedokonania nałożonych obowiązków Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wymierza karę pieniężną.

            Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o planowanych w miesiącu lutym 2017 r. przeprowadzeniu na terenie gminy Fajsławice badań monitoringowych zwierząt gospodarskich kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej we wszystkich miejscowościach oraz enzootycznej białaczki bydła,brucelozy bydła oraz gruźlicy u bydła w miejscowościach Siedliska Pierwsze i Wola Idzikowska.

Powyższą informację przekazuje się w oparciu o dane przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 2 lutego 2017 r. podczas sesji sołtysów.

Informację sporządziła: A.Rozwałka.

Informacja na temat projektu Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice

W związku z realizacją projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, informujemy o kolejnych etapach związanych z realizacją projektu.

1) Na początku lutego rozesłane zostaną pisma informujące wraz z umowami wewnątrzprojektowymi regulującymi wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe.

2) Do dnia 28 lutego 2017r. należy dokonać wpłaty II raty wkładu własnego w wysokości, właściwej dla wybranego typu instalacji.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego określona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi:

Typ instalacji

Szacunkowa wysokość wkładu własnego

I rata wkładu własnego

(zapłacona w 2016r.)

II rata wkładu własnego.

Termin płatności do 28.02.2017r.

zestaw 2 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2090,50 zł

500,00 zł

1 590,50 zł

zestaw 2 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 380,85 zł

500,00 zł

1 880,85 zł

zestaw 3 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2 289,76 zł

500,00 zł

1 789,76 zł

zestaw 3 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 607,78 zł

500,00 zł

2 107,78 zł

pompa ciepła (VAT 8%)

1362,69 zł

500,00 zł

862,69 zł

Ostateczna wartość wkładu własnego zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/wykonawców.

Informacja o wysokości wpłat zostanie podana również w piśmie informującym oraz umowie wewnątrzprojektowej.

Płatności należy dokonać jednorazowo w całości, bez możliwości rozłożenia jej na raty.

UWAGA:

Nie dostarczenie określonych w piśmie informującym dokumentów i/lub nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie. W takim przypadku wartość I raty zaliczki (500zł) nie podlega zwrotowi.

 

Ogłoszenie

     Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, iż można zgłaszać się po skierowania, dzięki którym można odebrać żywność.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200 % wynosi  1268 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 200% wynosi 1028 zł)

Żywność wydawana jest w PCK w Lublinie przy ul. Puchacza 6 w godzinach od 9-13 w następujących dniach:

Nazwiska na literę:

A - J –wtorek

K - P- środa

R - Z- czwartek

W razie jakichkolwiek pytań proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, Fajsławice 4 lub Tel.81 5853065

Nabor wniosków EKODOM

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE


ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia


TERMIN NABORU - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.


Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl


Wnioski należy składać osobiście w godz. 800 - 1400 w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 lub jego biurach terenowych: Biała Podlaska - Al. 1000-lecia 28a/12, tel.(83) 342 03 97, 342 11 73; Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75 Zamość - ul. Promienna 4, tel. (84) 639 30 94.


Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (również dzierżawionych).

         Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie z zakupu ON za okres od dnia 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.

         Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2017 roku.

         Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.

       Wnioski przyjmowane są w UG Fajsławice - pokój Nr 8 w godz. 7-15.

Tel. 81 585 30 60.

Szkolenie produkcja metodami ekologicznymi

Bez tytułu

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zapraszana szkolenie

Produkcja metodami ekologicznymi

w dniu 01.02.2017  roku o godz.9:00 w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym

  w Krasnymstawie

Program :

09.00-09.15     Wprowadzenie - Wiesław Orzędowski- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

09.15-10.30     Ekologiczna uprawa owoców miękkich

Sebastian Kania - BIO BERRY POLAND Sp. z o.o.

10.30-11.30     Produkcja ekologiczna - produkcja pod kontrolą

                        Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

11.30-12.00   przerwa kawowa

12.00- 13.00  Wymogi działania Rolnictwo ekologiczne

Jadwiga Dębska- Próchniak- główny specjalista do spraw rolnictwa ekologicznego, pracownik LODR w Końskowoli

13.00 -13.30    Przedstawienie oferty handlowej dla rolników

                        Dariusz Wójciak - Zakład Produkcyjny: Chłodnia LST-Polska 

  

                                                 Serdecznie   zapraszamy

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd