Aktualności

Opłata za śmieci

wzór:

blankiet

Informujemy, iż dokonując opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w Banku Spółdzielczym

w Fajsławicach nie jest pobierana prowizja

(opłata za przelew).

KRESOWE SMAKI I TALENTY

W sobotę 31 sierpnia na Placu Łuczkowskiego w Chełmie odbył się II Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej ,,Kresowe Smaki i Talenty” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,Razem na Kresach” oraz redakcję Super Tygodnia Chełmskiego.

Do udziału w konkursach kulinarnych i wokalnym mogły się zgłaszać koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i chóry z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego.
Konkursy kulinarne pod hasłem „Babskie smaki” przeprowadzone były w kategoriach: danie rybne, danie mięsne, pierogi, ciasto oraz nalewka. Natomiast uczestnicy konkursu śpiewaczego „Babskie talenty” prezentowali dwie wybrane przez siebie piosenki: jedną tradycyjną, drugą autorską. Zwycięzców wyłoniło konkursowe jury. Nasza reprezentacja wypadła świetnie. Zespół Siedliszczanki zdobył II miejsce w konkursie talentów, zaś Gminne Koło Aktywnych Kobiet - III miejsce za nalewkę. Ponadto wśród festiwalowych atrakcji znalazły się m.in. degustacja regionalnych potraw, występy oraz kiermasz rękodzieła ludowego.

                                                                                                                       

                                                                                                                           Red.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

1.

 

1436

 

0,23ha

 

 

KW

ZA1K/00057494/7

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1436 stanowi własność Gminy Fajsławice w ½ części. Pozostały grunt jest własnością osoby fizycznej.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Działka częściowo położona w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

Budownictwo zagrodowe.

 

 

 

 

5.000 zł

 

 

2.

 

 

2916/2

 

 

 

0,7457ha

 

 

KW

ZA1K/00050339/4

 

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice w 6/24 części. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

 

 

12.000 zł

 

3.

 

1207

1209

 

 

0,38ha

0,28ha

 

KW

ZA1K/00051118/6

Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części oraz trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

5.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 2 września 2013 r. do dnia 22 września 2013 r.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                          /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 29 sierpnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

FAJSŁAWICKA BITWA

stopka

Wszyscy miłośnicy historii, a także osoby zainteresowane przeszłością naszego regionu miały okazję wziąć udział w obchodach 150 rocznicy Bitwy pod Fajsławicami, które odbyły się 25 sierpnia 2013 roku w okolicach Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Fajsławicach.

Uroczystości były również związane z pracami archeologicznymi przeprowadzonymi w lesie w miejscowości Ignasin, gdzie w mogile ziemnej znaleziono szczątki 2 powstańców i 10 żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej. Szczątki powstańców zostały przeniesione i pochowane w zbiorowej mogile na starym cmentarzu w Fajsławicach. Mogiła została  gruntownie wyremontowana   i odnowiona. Naprawiono wszelkie zniszczenia spowodowane upływem czasu i przywrócono jej pierwotny wygląd. Aby upamiętnić poległych i miejsce ich pierwszego pochówku w miejscu mogiły ziemnej w Ignasinie stanie pamiątkowa tablica informacyjna.

Czytaj więcej: FAJSŁAWICKA BITWA

"Śmieci" ważne

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

L.p.

Data wywozu

Miejscowość

1.

24-07-2013

23-08-2013

23-09-2013

24-10-2013

23-11-2013

20-12-2013

 

 

Fajsławice, Boniewo, Kolonia Boniewo, Ignasin

2.

25-07-2013

26-08-2013

24-09-2013

25-10-2013

25-11-2013

21-12-2013

 

 

Ksawerówka, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Marysin

3.

26-07-2013

27-08-2013

25-09-2013

28-10-2013

26-11-2013

23-12-2013

 

 

Wola Idzikowska, Dziecinin, Kosnowiec, Bielecha

 Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Z zabudowy wielorodzinnej śmieci zmieszane odbierane będą raz na dwa tygodnie, natomiast segregowane jeden raz na miesiąc.

 SEGREGACJA ŚMIECI:

  Mieszkańcy zobowiązani są do segregowania śmieci na pięć kategorii. W związku z tym otrzymają 4 worki i kontener. Worki przeznaczone będą na:

- szkło – kolor zielony worka,

- papier i tektura – kolor niebieski worka,

- tworzywa sztuczne - kolor żółty worka,

- metale – kolor czerwony worka.

 

Do kontenera wkładamy wszystkie odpady, które pozostają po segregacji z wyjątkiem przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

Informujemy, iż firma EKO – KRAS Sp. z o.o., która wygrała przetarg na terenie Gminy Fajsławice zobowiązana jest do zapewnienia pojemników i worków oraz dostarczenie harmonogramu dla mieszkańców.

 

Na podstawie uzyskanych informacji informujemy, iż pojemniki i worki zostaną dostarczone mieszkańcom  z kilkunastodniowym opóźnieniem, tj. w drugiej połowie lipca, za co z góry przepraszamy.

W związku z powyższym prosimy o zbieranie śmieci we własne worki z zachowaniem segregacji.

 

Mieszkańcom zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice zostaną dostarczone następującej wielkości pojemniki i worki:

 

1) dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane

- 4 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 8 worków + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób,

 

2) dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

 

SZKŁO

(worek)

PAPIER

(worek)

Tu wrzucamy:

opakowania ze szkła białego i kolorowego:

- butelki szklane po napojach i żywności (bez zakrętek)

- butelki po napojach alkoholowych

(bez zakrętek)

- słoiki (bez zakrętek),

- inne opakowania szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach,

Tu wrzucamy:

- gazety, czasopisma, zeszyty,

- książki i katalogi,

- papier szkolny i biurowy,

- torebki papierowe,

- tekturę.

 

PLASTIK

(worek)

METALE

(worek)

Tu wrzucamy:

- kartony po napojach, mleku

i innych produktach,

- zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,

- czyste i suche torebki foliowe,

- plastikowe opakowania po żywności

( np.: kubki po jogurtach,

koszyczki po owocach itp..),

- plastikowe zakrętki,

- czysty celofan,

Tu wrzucamy:

-  opróżnione puszki po napojach,

- puste puszki po konserwach,

- drobny złom i metale kolorowe,

- kapsle,

- folia aluminiowa,

 

KONTENER

Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji, np.:

- zużyte środki higieny osobistej np. pampersy, itp.,

- resztki żywności, obierki,

- stłuczone szkło,

- ceramika, porcelana, znicze,

- mokre, zabrudzone i tłuste folie, papiery, metale itp.,

- zabawki,

 

Z wyjątkiem śmieci przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

 

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

WRZUCAJ zgniecione puszki, butelki plastikowe oraz kartony.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 6. Poz. 647 z późn. Zm.), Wójt Gminy Fajsławice publikuje projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian studium

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

Projekt STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAJSŁAWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAJSŁAWICE

ŚMIECI - INFORMACJA

ŚMIECI - INFORMACJA

 

Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

 EKO – KRAS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 3  

23 – 210 Kraśnik,

Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 

                                               OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

Obowiązkiem każdego z mieszkańców było złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 01.07.2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia będą obowiązywać nowe warunki gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

                                               SEGREGACJA ŚMIECI

Segregacja polegać będzie na rozdzieleniu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Do śmieci segregowanych zaliczamy:

- szkło

- papier i tektura

- tworzywa sztuczne (pet, plastik) 

- metale

- opady pozostające po segregacji

Wszystkiego rodzaju pojemniki na śmieci dostarczy firma która wygrała przetarg.  Do tych pojemników będą się zaliczać:

1. dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane:

- 4 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 8 worków + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób

2. dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane :

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Punkt selektywnej zbiórki zlokalizowany będzie w miejscowości Suchodoły przy remizie OSP.

Do tego punktu dostarczamy:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- zużyte opony,

- materiały rozbiórkowe i budowlane,

- popiół,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady niebezpieczne jak np.: puszki po farbach (olejnych), gaśnice samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pudełka i worki po nawozach, strzykawki i zużyte igły, itp.

 

                                                           MYĆ CZY NIE MYĆ?

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

 

Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

   

                                         

 

            Jak już informowaliśmy w naszej gminie w Publicznym Gimnazjum w Fajsławicach odbywają się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz teatru w ramach Projektu ACT and LEARN z programu ENGLISH TEACHING, finansowanego przez Amerykańską Fundację Wolności, a którego krajowym operatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Uczniowie rozpoczęli zajęcia 10 września 2012 roku i w czerwcu zakończy sie pierwszy etap projektu.

Czytaj więcej: Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

Wyprawka szkolna 2013

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom:

  rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III oraz w klasie V szkoły podstawowej   

      Pomoc będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryteria dochodowe :

a) w klasie I szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 539,00zł miesięcznie            (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

b) w klasach II-III i V szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 456,00zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

ü  uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym, niesłyszącym,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2013

Przypominamy śmieci

PRZYPOMINAMY

o obowiązku dostarczania

do Urzędu Gminy

deklaracji śmieciowych”


W przypadku niedostarczenia deklaracji,
może zostać wydana decyzja nakładająca na Państwa opłatę za odbiór śmieci w wysokości 14 zł/mc za osobę.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd