Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 17 sierpnia 2016r. (środa) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości,

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. producenci rolni  mogą  składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (również dzierżawionych).

Do wniosku należy dołączyć  oryginały faktur VAT  z zakupu ON za okres od dnia 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86  oraz powierzchni  użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2016 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2016 r. wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Wnioski przyjmowane są w UG Fajsławice - pokój Nr 8 w godz. 7-15.

Informację sporządziła: Anna Rozwałka

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XIX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 29 lipca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019,

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

 

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 24 czerwca 2016r. w szkole Podstawowej w Fajsławicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja multimedialna  i występ uczniów klas szóstych pod kierunkiem wychowawczyń pani Ewy Saleckiej i pani Jolanty Szymańskiej – Wacławik.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy  Pan Tadeusz Chruściel, wręczając stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Pan dyrektor Janusz Pędzisz wręczył nagrody najlepszym absolwentom klas III i VI oraz podziękował uczniom i nauczycielom za sumienną pracę życząc wszystkim udanych wakacji. Zakończenie roku wraz z wręczeniem stypendiów odbyło się również w Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

 

 • Obraz 142
 • Obraz 148
 • Obraz 151
 • Obraz 153
 • Obraz 160
 • Obraz 162

Simple Image Gallery Extended

Zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum im. powstańców Styczniowych w Fajsławicach

W dniu 22 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. powstańców Styczniowych w Fajsławicach. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Fajsławice- Tadeusz Chruściel, Przewodniczący Rady Gminy- Andrzej Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fajsławicach- Janusz pędzisz, Wicedyrektor Szkoły- Aneta Kosmala, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami. Uroczystość rozpoczęła się odtańczeniem poloneza, a następnie została zaprezentowana część artystyczna w wykonaniu absolwentów. Następnie Dyrektor Gimnazjum Mieczysław Paluch podziękował uczniom i rodzicom za dobrą współpracę i wręczył listy gratulacyjne. Podziękowania na ręce nauczycieli i uczniów skierował również Wójt Gminy Tadeusz Chruściel życząc uczniom pomyślności w dalszej nauce. Następnie odbył się tradycyjny bal gimnazjalny.

 

 

 • SAM_4273
 • SAM_4325
 • SAM_4340
 • SAM_4350
 • SAM_4357

Simple Image Gallery Extended

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XVIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice- Wola Idzikowska- Oleśniki od km 0+442 do km 1+045”,

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019,

- zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fajsławice,

 -  uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice”,

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców,

-zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Fajsławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających,

- zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Gminy Fajsławice z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice oraz ustalenia ich składów osobowych.

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

Informacja

W imieniu Fundacji PLON z Warszawy , która jest organizatorem koloni letnich podczas wakacji 2016 pragnę zaprosić dzieci i młodzież do skorzystania z wypoczynku letniego. Kolonie letnie odbędą się w terminie 1.07-14.07.2016 r w „Łódzkim Ośrodku Wypoczynkowym” w Rychnowach k.Człuchowa na Pojezierzu Pomorskim. Koszt pobytu dziecka na turnusie wynosi 370 zł + koszty dojazdu. Na kolonie zapraszamy dzieci rolników, którzy są płatnikami KRUS. Wiek uczestników od 7 do 16 lat. Zapisy i karty na kolonie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w godz.8-15.00. Bliższych informacji udziela Feliksa Gorzkowska tel.733837771. Dzieci „niekrusowskie” mogą również skorzystać z oferty za opłatą 1.150 zł.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 3 czerwca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

a)      dyskusja,

b)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2015 rok

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

 - ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez gminę lub Państwową Straż Pożarną

9.      Wolne wnioski

10.  Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Informacja

Pomimo starań Mieszkańców Gminy Fajsławice oraz Urzędu Gminy Fajsławice w dniu 17 maja otrzymaliśmy pismo  z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o braku możliwości instalacji urządzenia rejestrującego na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Fajsławice.

skan fotoradar-page-0

Ogłoszenie

Gmina Fajsławice ogłasza ofertę nabycia nieruchomości gruntowej, o powierzchni około 2ha, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego.

Nieruchomość powinna posiadać następujące cechy:

- wymiary: długość około 150m, szerokość około 120m,

- klasa gruntów nie wyższa niż IIIb.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice do dnia 30 maja 2016 r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                            /-/ Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!