Aktualności

Informacja o terminach kolejnych wyborów sołtysów wsi

Suchodoły 25 stycznia 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP)

Dziecinin 25 stycznia 2015 r. godz. 17:00 (u obecnego sołtysa)

Marysin 8 lutego 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP)

Ignasin 15 lutego 2015 r. godz. 14:00 (klub)

Boniewo 15 lutego 2015 r. godz. 17:00 (szkoła)

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in.  ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Dyżur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 12 prowadzą:

  • Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
  • Olga Richter (22) 529 07 62

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

V sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 30 stycznia 2015 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fajsławice na lata 2015-2020,

- w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Fajsławice,

-  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

-  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Informacja o feriach zimowych w 2015 roku

WARUNKI

 Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 16 roku życia (do 1999roku urodzenia), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna

2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawiane przez rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być orginalne.

INFORMACJE

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle.

Koszt całego turnusu – 300zł (turnus trwa 10 dni) + koszt transportu

Data:

1. Turnus 19.01.2015 – 28.01.2015

2. Turnus 25.01.2015 – 3.02.2015

3. Turnus 3.02.2015 – 12.02.2015

    Turnus 6.02.2015 – 15.02.2015

4. Turnus 19.02.2015 – 28.02.2015

DANE KOORDYNATORA

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: 82 576 14 16

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

page-2

Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 39 71.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

 page-0

Informujemy iż od 1stycznia 2014 r. uległy zmianie zasady odbioru śmieci: obecnie zbiórka śmieci dokonywana jest w  kontener +  dzwony  ( tworzywa sztuczne i opakowania z metali – jeden dzwon;  szkło – drugi dzwon ). Natomiast papier należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki.


Agencja Nieruchomości Rolnych

ANR Oddział Terenowy w Lublinie działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst. Dz. U. z 2012 r. Nr 1187), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z terenu gminy Fajsławice.

Wykaz 1

Wykaz 2

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Fajsławice informuje, iż od 01 lutego do 28 lutego 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (w tym dzierżawcy).

         Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT za okres 01.08.2014 r. - 31.01.2015 r.

         Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2015 roku.

W 2015 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wynosi 0,95 zł. na 1 litr oleju.

         Wnioski przyjmowane będą w UG Fajsławice – pokój nr 8 (nr tel. 81 585 30 60).

ZMIANY W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

12 grudnia 2014r. zostały zatwierdzone pierwsze 3 programy z aż 118 zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Dostępne dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych:

1.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Z tego wsparcia będą mogli korzystać przede wszystkim rolnicy posiadający trwałe użytki zielone. Będzie ono wspierać rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk oraz prowadzonej na nich produkcji zwierzęcej. Dotacje będzie można uzyskać na:

            a)zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych

            b)wyposażenie pastwisk

            c)budowę budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej, ale tylko mające na celu rozwój chowu zwierząt ,,trawożernych”, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie. Maksymalnie można otrzymać nawet 500tys.zł –w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich , a nie więcej niż 200tys.zł-w przypadku pozostałych inwestycji. Dofinansowanie wyniesie do 50%kosztów inwestycji lub do 60% kosztów w przypadku młodych rolników.

2.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Dostępna będzie pomoc na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, dla tych rolników, których gospodarstwa są położone na obszarach OSN i prowadzą produkcję zwierzęcą. Kosztami kwalifikowanymi będą koszty budowy (przebudowy i rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych oraz koszty ogólne związane z tymi inwestycjami. Można będzie otrzymać do 50tys.zł również w formie zwrotu do 50% lub 60%(dla młodych rolników) kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

3.Modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt ten będzie wspierał głównie produkcję prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Będzie to dofinansowanie do 60% w przypadku młodych rolników i inwestycji wspólnych oraz do 50% w pozostałych przypadkach. Kwoty będą zależeć od rodzaju inwestycji:

            a)do 900tys.zł w przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt          

            b)do 500tys.zł na inwestycje związane z budową, modernizacją lub adaptacja budynków inwentarskich

            c)do 200tys.zł na pozostałe rodzaje inwestycji (np. zakup maszyn rolniczych)

Aby skorzystać z pomocy trzeba będzie mieć przynajmniej 25 krów(lub 15, ale w ramach inwestycji musi nastąpić powiększenie stada do wymaganych 25 sztuk). Gospodarstwa o powierzchni powyżej 300ha oraz hodowcy drobiu nie będą mogli korzystać z tej pomocy. Wyjątek stanowią gospodarstwa ekologiczne.

Rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS i prowadzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 10tys. euro będą mogli otrzymać 60tys.zł w postaci premii na restrukturyzację małego gospodarstwa . Muszą jednak przygotować biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa, co w efekcie pomoże osiągnąć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10tys.euro. Tutaj również premia będzie wypłacana w dwóch ratach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewiduje również pieniądze dla tych rolników, którzy zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi. Mogą otrzymać 120% należnych im dopłat bezpośrednich do 2020r.

Wszystkie przedstawione zasady z PROW dotyczą ważnych lecz tylko wybranych działań. Jednak wiele kwestii jest jeszcze niejasnych i muszą być uregulowane przepisami krajowymi. O szczegółach dotyczących poszczególnych działań będziemy informować na naszej stronie.

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!