Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK

LP

Data wywozu

Miejscowości

1.

28-01-2014

25-02-2014

25-03-2014

23-04-2014

23-05-2014

24-06-2014

23-07-2014

25-08-2014

22-09-2014

20-10-2014

21-11-2014

29-12-2014

Fajsławice, Boniewo, Kolonia Boniewo, Ignasin

2.

29-01-2014

26-02-2014

26-03-2014

24-04-2014

26-05-2014

25-06-2014

24-07-2014

26-08-2014

23-09-2014

21-10-2014

27-11-2014

30-12-2014

Ksawerówka, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Marysin

3.

30-01-2014

27-02-2014

27-03-2014

25-04-2014

27-05-2014

26-06-2014

25-07-2014

27-08-2014

24-09-2014

22-10-2014

28-11-2014

31-12-2014

Wola Idzikowska, Dziecinin, Kosnowiec, Bielecha

  • ·Zmiana liczby worków

Informujemy iż od dnia 1 stycznia 2014r. zostaje zmniejszona liczba worków, rozpocznie obowiązywać zasada odbioru śmieci: kontener + 2 worki (tworzywa sztuczne i opakowania z metali – żółty worek; szkło – zielony worek)

  • ·Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Utworzony został przy gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach.

Czynny jest: poniedziałek i środa w godz. od 8:00 do 14:00; sobota od 8:00 do 13:00.
Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856,  500 189 857.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia  19 grudnia 2013 r.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień
19 grudnia 2013 r.

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego.

             Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

            § 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia
31 stycznia 2014 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz
do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn.zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej
na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 482 z późn.zm.).

 § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego
w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 Wojewoda Lubelski

    / - /  Jolanta Szołno - Koguc

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego.

          Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31,
poz. 206 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

          § 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2014 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r.         i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

 § 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania                  z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207,
poz. 1293, z późn.zm.).

 § 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach –
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 482 z późn.zm.).

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski

 

       Jolanta Szołno - Koguc

 

 

 

 


ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 27 grudnia 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania                                 mieszkaniowym zasobem gminy Fajsławice na lata 2012-2016

-  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

-  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

- w sprawie zmian w budżecie na 2013rok

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2016

7.      Informacje o pracach Rady w 2013 roku.

8.      Wystąpienia zaproszonych gości.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 29 listopada 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

- w sprawie przystąpienia gminy Fajsławice do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Stanowisko Rady Gminy Fajsławice w sprawie zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


 

Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki/

nr KW

Powierzchnia

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie/sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

1

Siedliska Pierwsze

2916/2

KWZA1K/00050339/4

0,7457ha

budownictwo zagrodowe

12.000 zł

1.200 zł

2

Siedliska Drugie

1207, 1209

KWZA1K/00051118/6

0,38ha

0,28ha

budownictwo zagrodowe

 

5.000 zł

500 zł

Opis nieruchomości:

 

  1. 1.Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice6/24 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

  1. 2.Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostała część działki jest własnością trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

Warunki przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości określonej dla każdej z działek na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku gminy Fajsławice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w sali obrad rady gminy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra (zaoferuje najwyższą cenę). Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek gminy Fajsławice tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na tym rachunku. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Tadeusz Chruściel

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAJSŁAWICACH

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Fajsławicach, zwany PSZOK znajduje się przy gminnej oczyszczalni ścieków. 

2. Z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy PSZOK jest czynny w następujących dniach:

a. poniedziałek i środa w godzinach od 8:00 do 14:00,

b. sobota od 8:00 do 13:00.

3. W PSZOK-u w Fajsławicach przyjmowane i zbierane są obecnie niżej wymienione odpady segregowane:

a. meble i odpady wielkogabarytowe,

b. drobny gruz,

c. zużyte opony,

d. popiół,

e. przeterminowane leki,

f. zużyte baterie i akumulatory,

g. metale,

h. zużyty sprzęt elektryczny i energetyczny,

i. plastik,

j. szkło,

k. ceramika.

4. Wszystkie ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

6. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

7. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu           w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczenie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.    

9. Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856, 500 189 857

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na środę 30 października 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Fajsławice,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

- w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2014 rok,

- w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd