Aktualności

OGŁOSZENIE

Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ UDZIAŁU JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY FAJSŁAWICE W USUWANIU SKUTKÓW NAWAŁNIC, ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE PLANOWANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2014 R. NIE ODBĘDĄ SIĘ.

DZIEŃ INWALIDY W FAJSŁAWICACH

11 maja 2014 r. w remizie OSP w Suchodołach odbyły się gminne obchody Światowego Dnia Inwalidy. Na przygotowane z tej okazji uroczystości przybyło kilkadziesiąt członków Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Fajsławic z przewodniczącym – Panem Adamem Słupnym na czele. Zjawiło się też wielu gości, w tym: Pan Waldemar Fedorowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, Pan Janusz Pędzisz – członek Zarządu powiatu krasnostawskiego, Pan Waldemar Dąbski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fajsławice, Pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, aspirant Marzena Skiba – Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Pani Krukowska – Gorgoń z zaprzyjaźnionego oddziału Związku z Włodawy.

Obchody rozpoczęły się od prezentacji filmu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze, którą przedstawiła Pani Marzena Skiba. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za zaproszenie oraz podziękowali za dotychczasową owocną współpracę z przedstawicielami Związku.


Na zakończenie części oficjalnej Pan Adam Słupny – Przewodniczący Oddziału przedstawił przybyłym informację z działalności Związku na terenie Gminy Fajsławice oraz przybliżył historię i cele obchodów Dnia Inwalidy. Po jego wystąpieniu rozpoczęła się część gastronomiczno – rozrywkowa. Przy muzyce zespołu KOMPASS nasi seniorzy bawili się do późnego wieczoru.

imprezaimpreza 2PS.

IKONNIK Z FAJSŁAWIC

 

 Podczas obchodów Dnia Inwalidy wszyscy przybyli mogli podziwiać piękne ikony wykonane przez Pana Kazimierza Szewczaka. Ten ikonnik z Fajsławic tworzy prace od jakiegoś czasu. Jak twierdzi przeszedł profesjonalne szkolenie w tym zakresie i wszystkie obrazy wykonuje zgodnie ze sztuką. Ikony tworzy temperą na uprzednio specjalnie zaimpregnowanej desce. Do chwili obecnej namalował już kilkadziesiąt prac, które będzie można podziwiać w czerwcu na wystawie zorganizowanej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.     

ikona 1ikona 2ikona 4k. szewczak

Panie Kazimierzu trzymamy za Pana kciuki!

                                                                                                                                           Red.

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy

 

RG.0002.09.2014                                                                                Fajsławice 8 maja 2014 r.

 

 

                                              

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 23 maja 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Fajsławice.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2013 r.

9.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice.

10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

11.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r

a)      dyskusja

b)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2013 rok.

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 12.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice. (dot. działki nr 1882 w Suchodołach);

 -  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice (dot. działki nr 1882 w Suchodołach);

- w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1882 w Suchodołach;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Fajsławice;

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach;

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

 13.  Wolne wnioski.

14.   Zakończenie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik


Projekty uchwał:

- w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzernia sprawozdania finansowego

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

- pozostałe

WYSTAWA IKON

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodołach na wystawę ikon wykonanych przez Pana Kazimierza Szewczaka. Wystawa odbędzie się 11 maja br. o godz. 14:00 w ramach obchodów Dnia Inwalidy.   

 Red.

Informacja

Szanowni Państwo,

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak  i w zeszłym roku  nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

Złamanie prawa zakazu stosowania materiału siewnego GMO pociągnie za sobą poważne skutki finansowe dla rolnika takie jak zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy. Rolnik będzie musiał także zapłacić karę pieniężną równą 200% ceny materiału siewnego. Ponadto  na podkreślenie zasługuje  fakt, iż nielegalne wysiewanie ziarna GMO  stanowi  nieodwracalne zagrożenie dla środowiska.

GMO opis MON 810, GMO, kukurydza transgeniczna, odmiana odporna na omacnicę prosowiankę, odmiana kukurydzy YieldGard, która zawiera białko owadobójcze, czy obecne już w zeszłorocznych katalogach odmiany Kuratus i Kvalitas YG.

Producent powinien na opakowaniu informować rolnika, czy jest to naturalny materiał siewny, czy tez GMO.

W tym roku lista zakazanych odmian została uaktualniona i dopisano, nowe odmiany kukurydzy MON 810.

 Nowe zakazane odmiany:

 1)  DKC4796YG";

2)  EG6104KDDZ, EL6515KDDZ";

3)  LG30395YG,LG30490YG";

4)  MAS 62YG";

5)  P083 7Y";

6)  PR34A27' ;

7)  54YG .

  Należy wspierać rolników, informować o zakazie jak i udzielić pomocy w zakupie naturalnego materiału siewnego, wolnego od GMO w centralach nasiennych, które w 100% gwarantują czystość genetyczną swojego materiału siewnego.

 

Z poważaniem

Anna Szmelcer

Przewodnicząca

Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO

Więcej Zeszłoroczna akcja informacyjna:

http://www.polskawolnaodgmo.pl/aktualnosci/batalia-o-polskie-rolnictwo.html

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

            Na podstawie 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Fajsławice Nr XXXII/151/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231)

podaję do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Nr

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Sołectwo Fajsławice

Świetlica wiejska w Fajsławicach 107

(obwód wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego)

2

Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły

Remiza OSP w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze

Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

 

5

 

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6

Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zgłaszać zamiar głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu powołanej wyżej ustawy, może głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić w Urzędzie Gminy Fajsławice do dnia 5 maja 2014 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!