Aktualności

WYSTAWA IKON

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodołach na wystawę ikon wykonanych przez Pana Kazimierza Szewczaka. Wystawa odbędzie się 11 maja br. o godz. 14:00 w ramach obchodów Dnia Inwalidy.   

 Red.

Informacja

Szanowni Państwo,

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak  i w zeszłym roku  nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

Złamanie prawa zakazu stosowania materiału siewnego GMO pociągnie za sobą poważne skutki finansowe dla rolnika takie jak zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy. Rolnik będzie musiał także zapłacić karę pieniężną równą 200% ceny materiału siewnego. Ponadto  na podkreślenie zasługuje  fakt, iż nielegalne wysiewanie ziarna GMO  stanowi  nieodwracalne zagrożenie dla środowiska.

GMO opis MON 810, GMO, kukurydza transgeniczna, odmiana odporna na omacnicę prosowiankę, odmiana kukurydzy YieldGard, która zawiera białko owadobójcze, czy obecne już w zeszłorocznych katalogach odmiany Kuratus i Kvalitas YG.

Producent powinien na opakowaniu informować rolnika, czy jest to naturalny materiał siewny, czy tez GMO.

W tym roku lista zakazanych odmian została uaktualniona i dopisano, nowe odmiany kukurydzy MON 810.

 Nowe zakazane odmiany:

 1)  DKC4796YG";

2)  EG6104KDDZ, EL6515KDDZ";

3)  LG30395YG,LG30490YG";

4)  MAS 62YG";

5)  P083 7Y";

6)  PR34A27' ;

7)  54YG .

  Należy wspierać rolników, informować o zakazie jak i udzielić pomocy w zakupie naturalnego materiału siewnego, wolnego od GMO w centralach nasiennych, które w 100% gwarantują czystość genetyczną swojego materiału siewnego.

 

Z poważaniem

Anna Szmelcer

Przewodnicząca

Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO

Więcej Zeszłoroczna akcja informacyjna:

http://www.polskawolnaodgmo.pl/aktualnosci/batalia-o-polskie-rolnictwo.html

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

            Na podstawie 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Fajsławice Nr XXXII/151/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231)

podaję do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Nr

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Sołectwo Fajsławice

Świetlica wiejska w Fajsławicach 107

(obwód wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego)

2

Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły

Remiza OSP w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze

Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

 

5

 

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6

Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zgłaszać zamiar głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu powołanej wyżej ustawy, może głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić w Urzędzie Gminy Fajsławice do dnia 5 maja 2014 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel

INFORMACJA

      Informuje ,że organizujemy wyjazd na kolonie letnie do Muszyny w dniach 27 lipca do 9 sierpnia 2014 r.

Z kolonii mogą skorzystać dzieci w wieku 9-16 lat.

Koszt kolonii – 850 zł z dojazdem

Dzieci rolników płacących KRUS otrzymają dofinansowanie z Rolniczego Funduszu Składkowego . Koszt dofinansowania będzie znany po otrzymaniu dotacji przez organizatora jednakże nie będzie to kwota wyższa niż w latach ubiegłych.

Rodzice dzieci nie będących rolnikami mogą starać się o dofinansowanie w zakładach pracy z funduszu socjalnego.

Zapisy na kolonie będą przyjmowane u Feliksy Gorzkowskiej od dnia 22 kwietnia 2014 r. w godzinach 10.00-15.00 tel.81/5853054.

Ilość miejsc ograniczona.

Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2014 r.

Okres zatrudnienia: 15.05.2014 r. do 31.12.2014 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych miesiącach)

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

          4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w godzinach 8°° a 21°°,może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania  - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

     List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

            “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

             Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

       6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach. 

            7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach pokój Nr 12,   pocztą na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

21-060 Fajsławice

w terminie do 30.04.2014 godz.12

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLI sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 27 marca 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XL sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Fajsławice z dn. 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020

-  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

-  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

8.      Wolne wnioski.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Projekty uchwał

Projekt

info-page0001

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku. 

GRUPA DOCELOWA:

 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

  • 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób  wymienionych w  ustawie o spółdzielczości socjalnej,

 Preferowane będą osoby w wieku 15-30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).

 ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

  1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

1.       doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

2.       szkolenia grupowe „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,

3.       doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,

4.       42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

 Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

 24 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

  1. Wsparcie pomostowe

 a)      Objecie 42 uczestników/uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

b)      Objęcie 42 uczestników/uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

 Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).

PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

KONTAKT

 Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacja.lublin.pl

 Biura obsługi projektu

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.eslubelskie.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

fax. 82 563 24 36

e-mail: chełTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wowes.pl

 NGO wspierające proces rekrutacji:

  • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, www.nowa-szansa.pl
  • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, www.jsnphumanus.pl
  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w Dubience, www.swasstella.pl

Informacja

Informuję, że Urząd Gminy zamierza przystąpić do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice. Zmiany te będą dotyczyć terenów budowlanych, szeroko rozumianych usług i zalesień.

W związku z tym wszyscy zainteresowani przekształceniem swoich działek proszeni są o składanie stosownych wniosków do dnia 15 maja 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach.

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

- określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,

- kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 Informujemy, że wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

                                                                                     Red.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY FAJSŁAWICE

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 roku zajęła się sprawą umorzeń podatków lokalnych dokonanych przez Wójta Gminy Fajsławice w latach 2010-2013.

            Po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Gminy zajmujących się tą problematyką oraz po przejrzeniu dokumentów źródłowych komisja stwierdziła, że w każdym z analizowanych przypadków umorzenia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

Przesłankami umorzenia zgodnie z art. 67a ww. ustawy był ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przez ważny interes podatnika należy rozumieć znaczne obniżenie się zdolności płatniczych zobowiązanego, które może być spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, na przykład powódź, pożar kradzież, susza, upadek zwierząt gospodarskich, choroba lub śmierć członka rodziny, czy też inna trudna sytuacja.

Komisja stwierdziła również, że przez cztery analizowane lata wartość umorzeń kapitału i odsetek stanowiła jedynie ok. 1,50 % całkowitych należności.

 

   Komisja rewizyjna

                                                                                              Rady Gminy Fajsławice

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd