Aktualności

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 29 listopada 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

- w sprawie przystąpienia gminy Fajsławice do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Stanowisko Rady Gminy Fajsławice w sprawie zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


 

Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki/

nr KW

Powierzchnia

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie/sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

1

Siedliska Pierwsze

2916/2

KWZA1K/00050339/4

0,7457ha

budownictwo zagrodowe

12.000 zł

1.200 zł

2

Siedliska Drugie

1207, 1209

KWZA1K/00051118/6

0,38ha

0,28ha

budownictwo zagrodowe

 

5.000 zł

500 zł

Opis nieruchomości:

 

  1. 1.Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice6/24 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

  1. 2.Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostała część działki jest własnością trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

Warunki przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości określonej dla każdej z działek na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku gminy Fajsławice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w sali obrad rady gminy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra (zaoferuje najwyższą cenę). Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek gminy Fajsławice tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na tym rachunku. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Tadeusz Chruściel

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAJSŁAWICACH

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Fajsławicach, zwany PSZOK znajduje się przy gminnej oczyszczalni ścieków. 

2. Z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy PSZOK jest czynny w następujących dniach:

a. poniedziałek i środa w godzinach od 8:00 do 14:00,

b. sobota od 8:00 do 13:00.

3. W PSZOK-u w Fajsławicach przyjmowane i zbierane są obecnie niżej wymienione odpady segregowane:

a. meble i odpady wielkogabarytowe,

b. drobny gruz,

c. zużyte opony,

d. popiół,

e. przeterminowane leki,

f. zużyte baterie i akumulatory,

g. metale,

h. zużyty sprzęt elektryczny i energetyczny,

i. plastik,

j. szkło,

k. ceramika.

4. Wszystkie ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

6. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

7. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu           w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczenie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.    

9. Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856, 500 189 857

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na środę 30 października 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Fajsławice,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

- w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2014 rok,

- w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Opłata za śmieci

wzór:

blankiet

Informujemy, iż dokonując opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w Banku Spółdzielczym

w Fajsławicach nie jest pobierana prowizja

(opłata za przelew).

KRESOWE SMAKI I TALENTY

W sobotę 31 sierpnia na Placu Łuczkowskiego w Chełmie odbył się II Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej ,,Kresowe Smaki i Talenty” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,Razem na Kresach” oraz redakcję Super Tygodnia Chełmskiego.

Do udziału w konkursach kulinarnych i wokalnym mogły się zgłaszać koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i chóry z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego.
Konkursy kulinarne pod hasłem „Babskie smaki” przeprowadzone były w kategoriach: danie rybne, danie mięsne, pierogi, ciasto oraz nalewka. Natomiast uczestnicy konkursu śpiewaczego „Babskie talenty” prezentowali dwie wybrane przez siebie piosenki: jedną tradycyjną, drugą autorską. Zwycięzców wyłoniło konkursowe jury. Nasza reprezentacja wypadła świetnie. Zespół Siedliszczanki zdobył II miejsce w konkursie talentów, zaś Gminne Koło Aktywnych Kobiet - III miejsce za nalewkę. Ponadto wśród festiwalowych atrakcji znalazły się m.in. degustacja regionalnych potraw, występy oraz kiermasz rękodzieła ludowego.

                                                                                                                       

                                                                                                                           Red.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

1.

 

1436

 

0,23ha

 

 

KW

ZA1K/00057494/7

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1436 stanowi własność Gminy Fajsławice w ½ części. Pozostały grunt jest własnością osoby fizycznej.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Działka częściowo położona w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

Budownictwo zagrodowe.

 

 

 

 

5.000 zł

 

 

2.

 

 

2916/2

 

 

 

0,7457ha

 

 

KW

ZA1K/00050339/4

 

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice w 6/24 części. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

 

 

12.000 zł

 

3.

 

1207

1209

 

 

0,38ha

0,28ha

 

KW

ZA1K/00051118/6

Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części oraz trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

5.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 2 września 2013 r. do dnia 22 września 2013 r.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                          /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 29 sierpnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

FAJSŁAWICKA BITWA

stopka

Wszyscy miłośnicy historii, a także osoby zainteresowane przeszłością naszego regionu miały okazję wziąć udział w obchodach 150 rocznicy Bitwy pod Fajsławicami, które odbyły się 25 sierpnia 2013 roku w okolicach Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Fajsławicach.

Uroczystości były również związane z pracami archeologicznymi przeprowadzonymi w lesie w miejscowości Ignasin, gdzie w mogile ziemnej znaleziono szczątki 2 powstańców i 10 żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej. Szczątki powstańców zostały przeniesione i pochowane w zbiorowej mogile na starym cmentarzu w Fajsławicach. Mogiła została  gruntownie wyremontowana   i odnowiona. Naprawiono wszelkie zniszczenia spowodowane upływem czasu i przywrócono jej pierwotny wygląd. Aby upamiętnić poległych i miejsce ich pierwszego pochówku w miejscu mogiły ziemnej w Ignasinie stanie pamiątkowa tablica informacyjna.

Czytaj więcej: FAJSŁAWICKA BITWA

DMC Firewall is a Joomla Security extension!