Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2019 11 12 15h04m46s335

Dnia 8 listopada 2019r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali  informacje wójta gminy o bieżącej pracy urzędu. Dotyczyły one m.in. uroczystości, które odbyły się ostatnio w naszej gminie: Złotych Godów, 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, promocji gminy przez udział naszych stowarzyszeń i zespołów śpiewaczych w festiwalach i konkursach, a także sukcesu gminnej biblioteki, która wygrała w konkursie książki na kwotę 300 zł i 2 pufy do czytania. Ponadto gminne jednostki OSP otrzymały zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację swoich zadań statutowych zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a jednostka OSP Siedliska Drugie  otrzymała nowoczesny wóz strażacki, do zakupu którego gmina dołożyła niemałą kwotę 217.360,00 zł.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały m.in. dotyczące przedłużenia umowy najmu lokali, w których mieszczą się urząd pocztowy i posterunek policji, a także uchwalenia ”Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi” czy wyboru przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, którym została pani Arleta Rogalska.

Radni uchwalili także nowe stawki podatków obowiązujących w gminie na 2020 roku. Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości wzrosła nieznacznie. Stawka podatku rolnego wzrosła o 10zł tj. z kwoty 105zł na 115zł za 1ha przeliczeniowy rocznie dla posiadaczy gospodarstw rolnych, natomiast dla posiadaczy gruntów poniżej 1ha stawka wzrosła odpowiednio z 210zł na 230zł za 1ha fizyczny.

A.Granat

 

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO NA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Fajsławice informuje, że zmienił się  rachunek bankowy dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku:

Bank  Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział Fajsławice

 08 8200 1034 2004 3400 0299 0030

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Fajsławice o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych  oczyszczalni ścieków i dostarczenie go Urzędu Gminy Fajsławice lub sołtysom  w terminie do 30.11.2019 r.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania  z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia dostępny w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Fajsławice, u sołtysa  lub do pobrania poniżej.

Druk zgłoszenia

ZIMOWISKO 2020

iStock 155344279

ZIMOWISKO

Informujemy o organizowanym zimowisku dla dzieci pochodzących z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS.

Miejsce wypoczynku :  Ośrodek Wypoczynkowy DIABLAK

                                      34-222 Zawoja   k/Wadowic

Termin : 17.01.2020 – 26.01.2020

Opłata rodziców wynosi 460 zł ( w tym transport)

  • grupa 50 dzieci
  • 3 wychowawców i kierownik
  • pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
  • obfite domowe jedzenie, 5 posiłków dziennie,
  • opieka medyczna - pielęgniarka na stałe, ośrodek zdrowia obok.
  • atrakcje: 3 stoki narciarskie  800 m od ośrodka, kaski, narty, buty, instruktorzy na miejscu/w ośrodku, każde dziecko będzie miało ok. 15 godzin nauki jazdy, obok lodowisko z butami i łyżwami, 2 wycieczki: Kraków, Sucha Beskidzka. gry, zabawy, konkursy, dyskoteki wieczorami.

Karty kwalifikacyjne uczestnictwa można odebierać od 07.11.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach w godz. od 9.00 do 15.00.

Organizator zimowiska: Fundacja 150 lat KGW w Warszawie oraz Regionalny Związek Rolników, Kolek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Feliksa Gorzkowska i Maria Nucińska

Telefon 733 837 771 lub 81 58 53 030

 

A.Granat

Dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie  świadczenia „Dobry Start” (300+) ciągle mają możliwość złożenia wniosku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach przyjmuje wnioski na  świadczenie „Dobry Start” w formie papierowej i elektronicznej do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zawiadomienie

RG.0002.11.2019                                                         Fajsławice, dn. 31 października 2019r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).
zwołuję
XIV sesję Rady Gminy Fajsławice
na 8 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice”,
c) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Fajsławice,
g) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice–Fajsławice od km 5+735 do km 6+715.”,
i) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”,
j) w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok,
k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Smaki Jesieni 2019

Dnia 25 października 2019r. w Poperczynie odbył się Festiwal  Smaki Jesieni. To już dziewiąta edycja  kulinarnego festiwalu, który skupia  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego. Głównym organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej i Urzędem Gminy Żółkiewka. Gmina Fajsławice jako jedna z dziewięciu gmin również znalazła się wśród uczestników tego jesiennego festiwalu. Reprezentowało ją Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, a także wójt gminy - Janusz Pędzisz, przewodniczący rady gminy - Sławomir Michalak i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice - Feliksa Gorzkowska.

Czytaj więcej: Smaki Jesieni 2019

Our website is protected by DMC Firewall!