Aktualności

INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fajsławicach i Gminny Zespoł Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informują:

W każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 13:00 do 14:00 pod numerem telefonu 512 315 447 pełni dyżur certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przez cała dobę funkcjonuje ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 12 00 02

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje, korzystając z aplikacji „Twój Parasol”:

https://twojparasol.com/

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2020 roku w remizie OSP w Suchodołach.

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.

Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.

 1. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
 2. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki.
 3. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
 4. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
 5. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
 6. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2020 roku, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
 7. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.
 8. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach: 81 5853065 lub 534 729 799
 9. POPŻ IV 2020 ogłoszenie wydawanie do druku

Pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy w związku z występującymi na obszarze kraju licznymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mieć problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości, mogą wystąpić do Wójta Gminy Fajsławice z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenia zaległości.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa, organ podatkowy będzie brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych, itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Niezależnie od powyższego, rozważana jest możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub przedłużeniem terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na podstawie art.15p oraz 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Teleporady z Ośrodkiem Zdrowia

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Medycznym DMP w Fajsławicach. Osoby potrzebujące porady medycznej prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia pod numerami telefonów:

REJESTRACJA  81  58 53 009

LEKARZ RODZINNY    783 051 915

LEKARZE SPECJALIŚCI   500 113 657

 

Dodatkowe numery telefonów usprawnią funkcjonowanie placówki i ułatwią skorzystanie mieszkańcom gminy z teleporady.

A.Granat

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566), informujemy o możliwym wystąpieniu opóźnień lub czasowym wstrzymaniu usług odbioru odpadów komunalnych.

Spółka EKO-KRAS Spółka z o.o. zajmująca się w naszej gminie odbiorem odpadów komunalnych, stosuje się do wszelkich zaleceń nałożonych na wszystkich obywateli przez Ministerstwo Zdrowia, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19, tym samym może mieć to wpływ na terminowość odbioru tych odpadów.

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy o cierpliwość i zrozumienie w tej niezwykle trudnej i niestabilnej sytuacji.

A.Granat

OGŁOSZENIE

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

INFORMUJEMY, ŻE GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice 

lub

 • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Fajsławice do 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.) w godzinach pracy Urzędu:

- w poniedziałek od 8:00 do 13:00,

- od wtorku do piątku od 7:30 do 13:00.

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE FAJSŁAWICE

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 509 589 377 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w następujących dniach:

– 30 marca 2020 r.;

– 1 kwietnia 2020 r.; 

– 3 kwietnia 2020 r.;

– 6 kwietnia 2020 r.;

– 8 kwietnia 2020 r.;

– 9 kwietnia 2020 r.;

– 10 kwietnia 2020 r..

Urzędnik Wyborczy

Adrianna Żbikowska Kargul

Komunikat dla mieszkańców

UWAGA !!!!!

  Z uwagi na możliwość  rozprzestrzeniania się koronawirusa, Wójt Gminy Fajsławice podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla petentów do odwołania

Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie, elektronicznie oraz pocztą w godz.:

pn 8:00 - 13:00

wt-pt 7:30 - 13:00

 

Adres urzędu:

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice

 

Telefon kontaktowy:

81 585 30 02

 

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Urzędu Gminy:

www.fajslawice.eu

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!