BECIKOWE

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego)  jest uzależnione od kryterium dochodowego, które  wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. By dostać becikowe należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną (potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu); kserokopię dowodów osobistych rodziców; dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w tym zaświadczenia i oświadczenia: - z urzędu skarbowego lub członków rodziny o dochodzie  za 2011 rok; - członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym podatkiem dochodowym; - o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok; - nakaz płatniczy lub inny dokument wskazujący na wielkość gospodarstwa domowego za 2011 rok; - odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty w tym także dokumenty potwierdzające wysokość alimentów otrzymywanych.

Uwaga!!

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny nie dotyczą: w przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 01.01.2013r., w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, albo dziecka przysposobionego, jeżeli dziecko zostało objęte opieką albo przysposobione przed dniem 01.01.2013r.

Do dokumentów należy także dołączyć: kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.

Grażyna Szpot - OPS Fajsławice

Our website is protected by DMC Firewall!