WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Nr działki/

Nr KW

Powierzchnia

działki w m2

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

Wadium

1

Suchodoły

1796

KW 54293

1300

Zabudowa zagrodowa

60.000

3.000 zł

2

Ksawerówka

84/1

KW ZA1K/00052818/0

1300

Budownictwo usługowe–usługi kultury

30.000

1.500 zł

Opis nieruchomości:

 

Przetarg 1. Działka położona jest w Suchodołach, w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg. Teren lekko falisty. Zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 51,68m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi; ogrodzona jest metalową siatką. Dojazd do działki dobry. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna i woda.

 

Przetarg 2. Działka położona jest w Ksawerówce, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa. Działka zabudowa murowanym budynkiem parterowym z częściowym poddaszem użytkowym po b. szkole podstawowej o ogólnej pow. użytkowej 120,35m2 i budynkiem drewnianym, parterowym po b. zlewni mleka o pow. użytkowej 40,56m2. W budynku jest instalacja elektryczna.

 

Warunki przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, ze zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości określonej dla każdej z działek na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w sali obrad rady gminy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Koszt sporządzenia umowy (zawarcia aktu notarialnego) ponosi nabywca. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.

                                                                                              Wójt Gminy /-/ Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!