Wyprawka szkolna 2013

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom:

  rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III oraz w klasie V szkoły podstawowej   

      Pomoc będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryteria dochodowe :

a) w klasie I szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 539,00zł miesięcznie            (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

b) w klasach II-III i V szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 456,00zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

ü  uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym, niesłyszącym,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Pomoc będzie przysługiwać uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,   o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, bez względu na wysokość dochodów w ich rodzinach.

ü  uczniom klas I-III i V szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin które nie spełniają kryterium dochodowego, w przypadkach szczególnych- określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) ubóstwa,
b) sieroctwa,
c) bezdomności,
d) bezrobocia,
e) niepełnosprawności,
f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
g) przemocy w rodzinie,
h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
i) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
j) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,
k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
l) alkoholizmu lub narkomanii,
m) zdarzenia losowego,
n) sytuacji kryzysowej,                                                                                                                                           na podstawie decyzji dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń.  

 W takim przypadku do wniosku zamiast zaświadczenia o dochodach – należy dołączyć uzasadnienie.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona w ten sposób pomoc, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej.

 Wartość pomocy wynosi :

  • 225 zł, dla korzystającego z podręczników do kształcenia ogólnego ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, również dla uczniów tych klas posiadających „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”;
  • 325 zł, dla korzystającego z podręczników do kształcenia ogólnego ucznia klasy V szkoły podstawowej oraz każdego posiadającego „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;
  • 350 zł, dla posiadającego „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” ucznia gimnazjum.

Sposób realizacji i finansowania programu:

* Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

* Wniosek kierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, można składać w szkole, do której uczeń uczęszcza(w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego), w okresie wakacji również za pośrednictwem pracownika Referatu ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Fajsławice.

Tam też można pobrać druki wniosków.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub wyjątkowo oświadczenie o wysokości dochodów.

  • * Wnioski o udzielenie pomocy w ramach programu „Wyprawka” przyjmowane będą od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiotowej sprawie, ale już w chwili obecnej można (należy) zgłaszać swoje potrzeby w sekretariatach szkół oraz w Referacie ds. Oświaty UG Fajsławice.

* Termin składania wniosków zostanie wyznaczony przez Wójta Gminy Fajsławice i podany do wiadomości publicznej.

* Zwrot, nastąpi poprzez wypłatę w kasie Urzędu Gminy Fajsławice, po przekazaniu         przez dyrektorów zaakceptowanych wniosków i otrzymaniu przez gminę na ten cel środków z dotacji.

* W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu do wysokości wartości pomocy, przysługującej uczniowi danej klasy, do której uczęszcza. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników będą zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym)po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych MEN lub klikając w poniższe linki:

Projekt uchwały

Projekt rozporządzenia

Projekt rządowego programu

 

Wszelkich informacji udzielają również sekretariaty szkół oraz pracownicy Referatu ds. Oświaty UG Fajsławice.


Pliki do pobrania:

Wniosek

Uzasadnienie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!