Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki/

nr KW

Powierzchnia

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie/sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

1

Siedliska Pierwsze

2916/2

KWZA1K/00050339/4

0,7457ha

budownictwo zagrodowe

12.000 zł

1.200 zł

2

Siedliska Drugie

1207, 1209

KWZA1K/00051118/6

0,38ha

0,28ha

budownictwo zagrodowe

 

5.000 zł

500 zł

Opis nieruchomości:

 

  1. 1.Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice6/24 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

  1. 2.Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części i tylko ta część nieruchomości jest przedmiotem sprzedaży. Pozostała część działki jest własnością trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

Budynki są własnością prywatną i nie są przedmiotem przetargu.

Do działki są doprowadzone: droga utwardzona, energia elektryczna, woda.

 

Warunki przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości określonej dla każdej z działek na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku gminy Fajsławice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107, w sali obrad rady gminy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra (zaoferuje najwyższą cenę). Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek gminy Fajsławice tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na tym rachunku. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!