Informacja o odpadach komunalnych

            Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) – od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z czym mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je (do 31. 03.2013 r.), aby przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. 

 Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

  EKO – KRAS Sp. z o.o.

 ul. Graniczna 3  

 23 – 210 Kraśnik,

 Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które   dostarczane są z terenu Gminy Fajsławice:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

LP

Data wywozu

Miejscowości

1.

28-01-2014

25-02-2014

25-03-2014

23-04-2014

23-05-2014

24-06-2014

23-07-2014

25-08-2014

22-09-2014

20-10-2014

21-11-2014

29-12-2014

Fajsławice, Boniewo, Kolonia Boniewo, Ignasin

2.

29-01-2014

26-02-2014

26-03-2014

24-04-2014

26-05-2014

25-06-2014

24-07-2014

26-08-2014

23-09-2014

21-10-2014

27-11-2014

30-12-2014

Ksawerówka, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Marysin

3.

30-01-2014

27-02-2014

27-03-2014

25-04-2014

27-05-2014

26-06-2014

25-07-2014

27-08-2014

24-09-2014

22-10-2014

28-11-2014

31-12-2014

Wola Idzikowska, Dziecinin, Kosnowiec, Bielecha


Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 39 71.

 

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ NA 2014 ROK:

Informujemy iż od 1stycznia 2014 r. uległy zmianie zasady odbioru śmieci: obecnie zbiórka śmieci dokonywana jest w  kontener +  dzwony  ( tworzywa sztuczne i opakowania z metali – jeden dzwon;  szkło – drugi dzwon ). Natomiast papier należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 ROKU  Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ :

 

L.p.

 

Miesiąc

Terminy odbioru odpadów zmieszanych (KP7)

Terminy  odbioru odpadów zbieranych selektywnie (dzwony)

1.

Styczeń

10, 24

28

2.

Luty

07, 21

25

3.

Marzec

07, 21

25

4.

Kwiecień

04, 18

23

5.

Maj

05, 19

23

6.

Czerwiec

02, 16, 30

24

7.

Lipiec

07, 21

23

8.

Sierpień

04, 18

25

9.

Wrzesień

01, 15, 29

22

10.

Październik

06, 20

20

11.

Listopad

03, 17

21

12.

Grudzień

01, 15, 29

29


 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Obowiązkiem każdego z mieszkańców było złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 01.07.2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia będą obowiązywać nowe warunki gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

1.    W związku z sygnałami od firmy odbierającej odpady o niewłaściwej segregacji informujemy iż dokonywane będą kontrole zawartości pojemników i worków. W związku z tym prosimy o właściwą segregację.

 

Konsekwencją niewłaściwej segregacji jest nałożenie na mieszkańców danej nieruchomości stawki 14 zł za osobę miesięcznie.

 

 2.    Przypominamy o obowiązku aktualizacji deklaracji (złożenie korekt) w przypadku zmiany liczby osób np. z następujących powodów: zgonu osoby, narodzin dziecka, itp.

 

 3.    Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice” mieszkańcy którzy w złożonej deklaracji zadeklarowali od 1 do 5 osób włącznie winni mieć pojemnik 120l. + 2 worki, natomiast od 6 i więcej osób – pojemnik 240l. + 4 worki. W związku z niewłaściwym dostarczeniem do niektórych nieruchomości złych pojemników prosimy o zgłaszanie potrzeby wymiany pojemnika (fakt ten nie będzie dokonywany z automatu ponieważ część osób podczas dostarczania pojemników stwierdziła, że wystarczy mały kontener o wielkości 120l.).

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MISZKAŃCY:

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, (w tym również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Fajsławice.

Właściciele nieruchomości mieszanych (czyli posiadających część zamieszkałą i niezamieszkałą) zobowiązani są do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty do Gminy, natomiast z części niezamieszkałej, zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem bezpośrednio świadczącym usługę.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SĄ WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOANEJ NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE:

  • ·EKO – KRAS Spółka z o.o. w Kraśniku

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

Regon: 060588647

  • ·Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior

21-003 Ciecierzyn, Dys 266

Regon: 430535627

  • ·Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

Regon: P-430524747

  • ·PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3

Regon: 110084530

  • ·GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Zakręcie 124B, 22-300 Krasnystaw

Regon: 110716934

  • ·Firma Handlowo Usługowa „A-ZET EKO” Adam Marchewka

22-300 Krasnystaw, ul. Kłosowskiego 54

Regon: 110602538

  • ·MPO SITA Lublin Sp. z o.o.

20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6

Regon: 430516357

 

EKOLAND Sp. z o.o.

 

ul. Piłsudskiego 12/3,

 

23 – 200 Kraśnik

 

Regon: 431240986

 

 

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych  Cios Artur 

 

ul. Bukowa 12,

 

21 – 020 Milejów

 

Regon: 430838368

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. Z o.o.

 

ul. Armii Krajowej 2,

 

21-050 Piaski

 

Regon: 061562710

 

 

„PRAD” Paweł Radziewski

 

ul. Poniatowskiego 4c,

 

22-300 Krasnystaw

 

Regon: 061470586


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Utworzony został przy gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach.

Czynny jest: poniedziałek i środa w godz. od 8:00 do 14:00; sobota od 8:00 do 13:00.
Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856,  500 189 857.


Do tego punktu dostarczamy:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- zużyte opony,

- materiały rozbiórkowe i budowlane,

- popiół,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady niebezpieczne jak np.: puszki po farbach (olejnych), gaśnice samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pudełka i worki po nawozach, strzykawki i zużyte igły, itp.

-papier, drobny gruz, metale, plastik, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ceramika

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NOWEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1)Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2)Uchwały 

NR XXXVII/189/2013 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice”

            NR XXXI/142/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

            NR XXXI/143/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

            NR XXXVII/190/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,  w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług

            NR XXVII/123/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

 

SEGREGACJA ŚMIECI:

Mieszkańcy zobowiązani są do segregowania śmieci na dwie kategorie. W związku z tym otrzymają 2 worki i kontener. Worki przeznaczone będą na:

- szkło – kolor zielony worka,

- tworzywa sztuczne i opakowania z metali- kolor żółty worka,

 

Do kontenera wkładamy wszystkie odpady, które pozostają po segregacji z wyjątkiem przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

Informujemy, iż firma EKO – KRAS Sp. z o.o., która wygrała przetarg na terenie Gminy Fajsławice zobowiązana jest do zapewnienia pojemników i worków oraz dostarczenie harmonogramu dla mieszkańców.

Mieszkańcom zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice zostaną dostarczone następującej wielkości pojemniki i worki:

 
1) dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane

- 2 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 4 worki + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób,

 

2) dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

SZKŁO

(worek)

Tu wrzucamy:

opakowania ze szkła białego i kolorowego:

- butelki szklane po napojach i żywności (bez zakrętek)

- butelki po napojach alkoholowych

(bez zakrętek)

- słoiki (bez zakrętek),

- inne opakowania szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach,

PLASTIK

METALE

(worek)

Tu wrzucamy:

- kartony po napojach, mleku

i innych produktach,

- zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,

- czyste i suche torebki foliowe,

- plastikowe opakowania po żywności

( np.: kubki po jogurtach,

koszyczki po owocach itp..),

- plastikowe zakrętki,

- czysty celofan,

-  opróżnione puszki po napojach,

- puste puszki po konserwach,

- drobny złom i metale kolorowe,

- kapsle,

- folia aluminiowa,

 

KONTENER

Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji, np.:

- zużyte środki higieny osobistej np. pampersy, itp.,

- resztki żywności, obierki,

- stłuczone szkło,

- ceramika, porcelana, znicze,

- mokre, zabrudzone i tłuste folie, papiery, metale itp.,

- zabawki,

 

Z wyjątkiem śmieci przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

 Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 WRZUCAJ zgniecione puszki, butelki plastikowe oraz kartony.

 

MYĆ CZY NIE MYĆ?

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

OPŁATY ZA ŚMIECI:

Opłata na terenie gminy Fajsławice zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi:

- 14 zł miesięcznie.

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi:

- od 1 do 4 mieszkańców włącznie - 5 zł miesięcznie za osobę.

- od 5 osoby i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi - 2,50 zł za osobę miesięcznie.

Właściciele nieruchomości składając deklarację sami określą w jakiej formie będą zbierać i przechowywać odpady (selektywnie czy nieselektywnie).

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać kwartalnie w kwocie równej za trzy miesiące do dnia 15 ostatniego miesiąca kwartału. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Gminy Fajsławice BS KRASNYSTAW ODDZIAŁ FAJSŁAWICE

NR 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

Dokonując opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Banku Spółdzielczym w Fajsławicach nie jest pobierana prowizja (opłata za przelew). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach jednorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz w miesiącu

- odpady selektywnie zbierane (papier, tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne typu pet i typu plastik przemysłowo - gospodarczy oraz metal) – raz w miesiącu

- odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach wielorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie

- odpady selektywnie zbierane (papier, tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne typu pet i typu plastik przemysłowo - gospodarczy oraz metal) – raz w miesiącu

- odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie.

 

WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2012R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 8,07%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 36,77%.

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2013R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 12%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 36%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 50%.

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd