Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

III sesję Rady Gminy Fajsławice

na 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 3. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
 4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na 2019 rok
 5. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na 2019 rok
 6. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”     
 7. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Fajsławice.
 8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021  

 

8. Wolne wnioski i informacje.

9.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Our website is protected by DMC Firewall!