ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

     Urząd   Gminy    Fajsławice    informuje,   że   od    01.02.2019   r.    do 28.02.2019  r.   producenci   rolni   mogą  ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

 

      Do  wniosku  należy  dołączyć  oryginały faktur  VAT  albo ich kopie z zakupu ON za okres od dnia 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

     W przypadku ubiegania się  przez producenta rolnego o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła  należy dołączyć dokument wydany na wniosek producenta rolnego przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu  producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca  roku  poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument wydawany jest  na wniosek producenta rolnego.

     Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów  jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

     Stawka zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  w 2019 roku  wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego  na 1 ha użytków rolnych.

     Wnioski przyjmowane będą w UG Fajsławice - pokój Nr 8, w godz.  pracy UG tj. poniedziałek od godz.8.00 do godz.16.00, wtorek - piątek od godz.7.30 do godz.15.30. Tel. 81 585 30 60.

Informację sporządziła: A. Rozwałka.

Our website is protected by DMC Firewall!