Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
VIII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


    a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Fajsławice na lata 2019-2021
    b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice na lata 2019 – 2022
    c. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice, realizujących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo
    d. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice
   e. w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego–targowiska gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek”, zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
     f. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.


7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

DMC Firewall is a Joomla Security extension!