Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
IX sesję Rady Gminy Fajsławice
na 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice za 2018r.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
     a. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    b. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
   c. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice od dnia 1 września 2019 roku
    d. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.
    e. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    f. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Our website is protected by DMC Firewall!