Zawiadomienie

RG.0002.11.2019                                                         Fajsławice, dn. 31 października 2019r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).
zwołuję
XIV sesję Rady Gminy Fajsławice
na 8 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice”,
c) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Fajsławice,
g) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice–Fajsławice od km 5+735 do km 6+715.”,
i) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”,
j) w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok,
k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd