Projekty zrealizowane

Spis treści

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109613L w m. Fajsławicach od km 0+000 do km 1+507.

Cel projektu: usprawnienie systemu komunikacji oraz zwiększenie spójności przestrzennej gminy poprzez stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych z drogami o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: RPO WL na lata 2007-2013.

Wartość: 303 531,86 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 151765,93zł, wkład własny –  151765,93zł.

Okres realizacji:  31.05.2010 – 30.09.2011.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowanie ponad 1,5 km drogi gminnej oraz  zmodernizowanie i utwardzenie 1,5 km poboczy.

Osiągnięcie powyższych założenie nastąpiło po wykonaniu następujących robót budowlanych:

1) odbudowa zniszczonego przepustu zjazdowego w kierunku drogi powiatowej w km 0+003 na ławie żwirowej grubości 30cm,

2) mechaniczne odsłonięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej oczyszczeniem,

3) wyprofilowanie kruszywem łamanych łuków pozornych do wymaganego spadku jednostronnego 6% (długość łuku w km 0+142 – 46 m i krzywej przejściowej 28m, długość łuku w km 0+316 – 42 m i krzywej przejściowej 26 m),

4) mechaniczne skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni,

5) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 3 cm i szerokości 4,5 m w km 0+000 – 1+507,

6) wykonanie warstwy ścieralnej w km 0+000 – 1+507 z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3 cm i szerokości 4,5 m,

7) uzupełnienie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie o średniej grubości 7 cm i szerokości 25 cm,

8) mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych ze spadkiem 6%,

9) ustawienie znaków ostrzegawczych pionowych A-3 „niebezpieczne zakręty” (2 sztuki).

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/droga

 

Our website is protected by DMC Firewall!