Projekty zrealizowane

Spis treści

 

 


Nazwa projektu:

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych przez Gminę Fajsławice poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Program, w ramach którego projekt będzie realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość kosztorysowa: 159 357,99 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 90 000 zł, wkład własny – 69 357,99 zł.

Okres realizacji:  01.03.2012 – 31.12.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonany zostanie remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach. Zakres prac obejmował będzie:

1) roboty murarskie,

2) malowanie pomieszczeń,

3) wymiana stolarki drzwiowej,

4) wymiana instalacji elektrycznej,

5) montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego.

 

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedliskach Drugich.

Cel projektu: podniesienie jakości życia na terenach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Siedlisk Drugich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 551 800,00 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 315 997zł, wkład własny –  235 803 zł.

Okres realizacji:  20.05.2011 – 30.06.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne w Siedliskach Drugich z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiadać będzie nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/boiskosiedliska


Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice.

Cel projektu: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 - 2013

Wartość: 3 810 031,17 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE - 2 327 978 zł, wkład własny – 1 480 940,44 zł

Okres realizacji:  04.06.2010 – 27.09.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice. Zakres prac obejmował:

1) instalację wentylacyjną stacji podciśnieniowej,

2) wykonanie rurociągu tłocznego,

3) wykonanie przewodów podciśnieniowych PE280-PE90 i PE160-PE90,

4) odwodnienie wykopów,

5) monitoring zaworów podciśnieniowych,

6) wykonanie sieci i przykanalików grawitacyjnych PVC200-160,

7) wykonanie przyłączy domowych grawitacyjnych PVC160.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/kan

 


Nazwa projektu:

Przebudowa parku w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców Fajsławic w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę parku.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 404040,04 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  10.06.2010 – 10.09.2010.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została przebudowa parku w Fajsławicach. Zakres prac obejmował m.in.:

1) karczowanie i odmładzanie drzew,

2) przestawienie pomnika,

3) wykonanie chodników z kostki brukowej,

4) zakup i montaż urządzeń wodnych – fontanna i kaskada,

5) zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia,

6) wykonanie murka z kamienia,

7) wykonanie placu zabaw,

8) nasadzenie i obsianie terenu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/park

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Fajsławicach.

Cel projektu: wzrost liczby turystów odwiedzających Fajsławice poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 386 289,32 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  03.09.2010 – 15.03.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostało boisko wielofunkcyjne w Fajsławicach z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiada nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/boiskofajslawice

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109613L w m. Fajsławicach od km 0+000 do km 1+507.

Cel projektu: usprawnienie systemu komunikacji oraz zwiększenie spójności przestrzennej gminy poprzez stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych z drogami o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: RPO WL na lata 2007-2013.

Wartość: 303 531,86 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 151765,93zł, wkład własny –  151765,93zł.

Okres realizacji:  31.05.2010 – 30.09.2011.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowanie ponad 1,5 km drogi gminnej oraz  zmodernizowanie i utwardzenie 1,5 km poboczy.

Osiągnięcie powyższych założenie nastąpiło po wykonaniu następujących robót budowlanych:

1) odbudowa zniszczonego przepustu zjazdowego w kierunku drogi powiatowej w km 0+003 na ławie żwirowej grubości 30cm,

2) mechaniczne odsłonięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej oczyszczeniem,

3) wyprofilowanie kruszywem łamanych łuków pozornych do wymaganego spadku jednostronnego 6% (długość łuku w km 0+142 – 46 m i krzywej przejściowej 28m, długość łuku w km 0+316 – 42 m i krzywej przejściowej 26 m),

4) mechaniczne skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni,

5) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 3 cm i szerokości 4,5 m w km 0+000 – 1+507,

6) wykonanie warstwy ścieralnej w km 0+000 – 1+507 z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3 cm i szerokości 4,5 m,

7) uzupełnienie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie o średniej grubości 7 cm i szerokości 25 cm,

8) mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych ze spadkiem 6%,

9) ustawienie znaków ostrzegawczych pionowych A-3 „niebezpieczne zakręty” (2 sztuki).

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/droga

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Punkt Wychowania Przedszkolnego.

Cel projektu: edukacja przedszkolna dzieci z terenu Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PO KL.

Wartość: 345 090 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 332 190 zł, wkład własny –  12 900zł.

Okres realizacji:  01.08.2008 – 30.06.2011.

Opis projektu: W ramach projektu utworzony został punkt przedszkolny, w którym każdego roku naukę pobierało 20 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie Gminy Fajsławice (w sumie 60 osób). Zajęcia odbywały się w godzinach od 7:30 do 12:30 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt, ferii zimowych i wakacji. Wszystkim dzieciom zapewniona została bezpłatnie, profesjonalna opieka pedagogiczna i psychologiczno-logopedyczna oraz wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/przedszkole

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Inkubator Inicjatyw Transgranicznych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnej bazy do rozwijania współpracy transgranicznej oraz zwiększenie umiejętności efektywnej współpracy partnerów polskich i ukraińskich tak samorządowych jak i pozarządowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Wartość: 380 250,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 285 187,95 zł, wkład własny –  95 062,65 zł.

Okres realizacji:  01.10.2007-31.05.2008.

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania angażujące obu partnerów samorządowych:

1) „Zróbmy Coś Razem” – Integracyjny Festyn Rodzinny dla wszystkich mieszkańców Gminy z pokazami, wystawami, występami folklorystycznymi i konkursami sprawnościowymi,

2) Organizacja Fajsławickiego Inkubatora Inicjatyw Transgranicznych, w ramach którego  utworzone zostało biuro koordynujące współpracę polsko-ukraińska,

3) „Dziady” – sztuka teatralna – zorganizowane zostały warsztaty teatralne, podczas których młodzież będzie miała możliwość kontaktu z profesjonalnym aktorem,

4) „Szlakami historii która nas łączy – spotkanie młodzieży polsko-ukraińskiej” – zorganizowano 7-dniowy obóz historyczny, podczas którego młodzież poznała kulturę swoich sąsiadów oraz odszukała wspólne wątki historyczne,

5) „Gminny Turniej Wsi” – zorganizowano i przeprowadzono zawody w tenisa stołowego w kilku kategoriach wiekowych dla dziewczyn i chłopców z obu regionów,

6) Organizacja staży szkoleniowych z pisania i zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł europejskich,

7) Konferencja podsumowująca pracę biura z prezentacją dotychczasowych działań i przedstawieniem strategii na przyszłość. 

Dzięki spotkaniom zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy samorządami oraz instytucjami zajmującymi się sportem, kulturą oraz działalnością społeczno-młodzieżową po obu stronach granicy. Ponadto wyodrębnione zostały dziedziny współpracy, które stały się bazą do wspólnego pisania przyszłych projektów. Przeszkolone w ramach projektu osoby będą inicjowały po stronie ukraińskiej działania dla stworzenia lustrzanego centrum współpracy w Guszczy oraz animowania dalszej współpracy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/inkubator

 


Nazwa projektu:

X Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem".

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 36 650,78 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 23 458,68 zł, wkład własny –  13192,10zł.

Okres realizacji:  01.05.2010 – 31.07.2010.

Opis projektu: Festyn Rodzinny „Zróbmy Coś Razem” jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się cyklicznie od 2001r. Celem imprezy było przybliżenie w sposób przystępny dla zwykłego odbiorcy lokalnej tradycji i folkloru. Dodatkowo zainteresowani mieli kilkakrotnie możliwość poznania kultury innych regionów Polski, a także folkloru i zwyczajów ukraińskich, słowackich i romskich. Impreza organizowana była w odpowiedzi na występujący od dłuższego czasu problem zaniku lokalnych tradycji, a co za tym idzie na niską świadomość kulturowa mieszkańców Gminy Fajsławice.   

W 2010r. Festyn odbył się po raz dziesiąty i miał na celu przybliżenie uczestnikom rodzimej kultury i twórczości ludowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/festyn

 


Nazwa projektu:

XI Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem"

Cel projektu: Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Fajsławice poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru różnych kultur.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 29 680,68  zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 19051,20 zł, wkład własny –  10 629,48 zł.

Okres realizacji:  01.06.2011 – 31.07.2011.

Opis projektu: Festyn "Zróbmy Coś Razem" jest największym wydarzeniem o charakterze kulturalnym i społecznym odbywającym się od dziesięciu lat na terenie Gminy Fajsławice. W bieżącym roku impreza odbyła się 31 lipca na boisku gminnym w Fajsławicach.


Nazwa projektu:

Budowa placu zabaw w Siedliskach Drugich

Cel projektu: Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program „Radosna Szkoła”.

Wartość: 115 413,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki rządowe – 57 706,80 zł, wkład własny –  57 706,80 zł.

Okres realizacji:  15.09.2011 – 17.10.2011.

Opis projektu: W ramach projektu powstał tzw. mały plac zabaw o powierzchni około 240 m2. Nawierzchnię placu zabaw wykonano z materiałów amortyzujących ewentualne upadki. Na placu umieszczono następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Polka”, huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową podwójną, 3 ławki bez oparcia oraz 3 kosze na śmieci. Całość ogrodzono siatką o wysokości 150 cm.    

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/plac

Nazwa projektu:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEDLISKACH DRUGICH

Mieszkańcy Siedlisk Drugich i okolicznych wsi mogą od 1 lipca br. korzystać                           z wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Za kwotę 36 020,09 zł brutto zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu stolarki drzwiowej, posadzek, remontu stropu, malowaniu ścian i sufitu oraz robót instalacyjnych.

W odnowionym pomieszczeniu o powierzchni ponad 71 m2 odbywać się będą wydarzenia kulturalne i społeczne takie jak: jasełka, występy zespołów i zebrania wiejskie. Ponadto organizowane będą szkolenia z zakresu gotowania i pieczenia, zaś młodzież z okolicznych wsi będzie mogła skorzystać z komputera. W przyszłości w świetlicy zorganizowana zostanie również sala gier.

Inwestycję współfinansowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

DMC Firewall is a Joomla Security extension!