KOMUNIKAT

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem     2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie
nowym koronawirusem 2019-nCo V.
Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa,
25 stycznia 2020 r.
Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2020 r. godz.ll:30


1. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV
Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie
jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane
zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.
Przypadek podejrzany:
Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który
wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:
• temperaturą ciała> 38°C
• objawami infekcji dróg oddechowych tj.:
• występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
(np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia
płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej - ARDS)
• związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 20 19-nCo V, w ciągu 14 dni
przed wystąpieniem objawów
LUB
• zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed
wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i
podróżowała do obszarów zagrożenia 20 19-nCoV lub z osobą, która jest poddana
obserwacji w kierunku 2019-nCoV.
Styczność jest definiowana jako: kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów
ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywołane 20 19-nCoV, a także opieki nad
taką osobą lub zamieszkiwanie z nią. Dotyczy również osoby podróżujące z osobą podejrzaną
o zachorowanie.
Laboratoriami wskazanymi jako referencyjne do diagnostyki wirusa są:
- Laboratorium Charite w Berlinie,
- Laboratorium Erasmus w Rotterdamie
II. Zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 20 19-nCo V:
Zasady ogólne:

l. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym
(obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego
reżimu sanitarnego.
2. Jeśli w mieście, na którym znajduje się lotnisko międzynarodowe nie ma oddziału
zakaźnego należy skontaktować się z wojewódzkim koordynatorem medycznym lub
wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego i ustalić docelowe miejsce
transportu pacjenta.
3. W razie potrzeby konsultowania podejrzanych przypadków należy przede wszystkim
wzywać telefonicznie, jako konsultantów, doświadczonych lekarzy chorób zakaźnych
lub pulmonologów.
4. Lekarz lub lekarz konsultant ustala następujący tryb postępowania:
- w przypadku nie budzącym wątpliwości, że przypadek nie jest podejrzany o zespół
niewydolności oddechowej odwołuje zastosowane zalecenia i ustala inny odpowiadający
sytuacji tryb postępowania,
- w przypadku budzącym podejrzenie decyduje o natycluniastowym transporcie do
wytypowanego oddziału zakaźnego, celem hospitalizacj i w warunkach izolacj i oddechowej.
5. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 20 19-nCoV
należy w trybie natyc1uniastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce
podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze
konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej
jednorazowego użycia.
7. Zalecane działania należy stosować odpowiednio w stosunku do osób
przekraczających granicę RP, także na przejściach granicznych drogowych,
i morskich, jeśli z oceny ryzyka będzie wynikać, że mogą je przekraczać osoby
powracające z krajów Azji, np. lądujący w portach lotniczych krajów ościennych.
-/
Zasady postępowania na pokładzie samolotu i w portach lotniczych:
1. Personel pokładowy samolotów oraz personel międzynarodowych portów lotniczych
powinien zwracać szczególną uwagę na obecność na pokładzie samolotu osób
gorączkujących i z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, szczególnie, jeśli
podróżują z krajów Azji Południowo-Wschodniej.
2. Rekomenduje się, aby odpowiednie zapasy masek osłaniających nos i usta znajdowały
się do ew. użycia na pokładach samolotów i w portach lotniczych,
z przeznaczeniem dla pasażerów i personelu pokładowego, w razie podejrzenia,
w trakcie lotu, że pasażer może być zakażony.
3. Osoba chora powinna zostać w miarę możliwości odizolowana od pozostałych
pasażerów samolotu w trakcie lotu, a następnie od pozostałych podróżnych na terenie
portu lotniczego.
4. O obecności osoby podejrzanej o zakażenie 20 19-nCoV na pokładzie samolotu załoga
ma obowiązek zawiadomić służby kontroli lotów, które zawiadamiają służby
medyczne portu lotniczego, m.in. w celu ew. wezwania transportu medycznego i
natychmiastowego powiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
sprawującej nadzór nad portem lotniczym.

5. Przed opuszczeniem samolotu przez pasażerów, osoba podejrzana o zakażenie 2019-
nCoV powinna mieć założoną maseczkę ochronną na twarz i zostać
przetransportowana do osobnego pomieszczenia na lotnisku. Tam należy poddać ją
badaniu przez lekarza, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Zasada
ta dotyczy także osób, które podczas pobytu zagranicą miały kontakt
z osobami podejrzanymi o 20 19-nCo V.
6. Osoby kontaktujące się z chorym, powinny być zabezpieczone w środki ochrony
indywidualnej jednorazowego użycia.
7. Pozostali pasażerowie bez objawów chorobowych, przed opuszczeniem samolotu,
powinni wypełnić kartę lokalizacji pasażera, ajeśli to niemożliwe powinni zostać
skierowani do osobnego pomieszczenia lub obszaru (np. obszar wydzielonych gate)
gdzie będą mogli wypełnić deklaracje i udzielić informacji o aktualnym stanie
zdrowia.
8. O poddaniu pasażerów kwarantannie lub obserwacji w warunkach domowych
decyduje właściwy dla portu lotniczego Państwowy Inspektor Sanitarny
w porozumieniu ze służbą medyczną portu lub lekarzem zajmującym się pasażerami.
9. Kraje przeznaczenia, do których będą podróżować pozostali Pasażerowie, winne być
poinformowane przez załogę samolotu o podejrzeniu przypadku 2019-nCoV na
pokładzie samolotu.
10. Samolot i pomieszczenia, w których przebywała osoba z podejrzeniem
20 19-nCoV oraz osoby ze styczności z tą osobą, powinny zostać poddane zabiegom
dekontaminacji zgodnie ze standardami lotniskowymi. Wyjątek stanowią przedmioty
zanieczyszczone wydzielinami dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi osoby
podejrzanej o 20 19-nCo V. Takie przedmioty i powierzchnie wymagają dezynfekcji
środkami wirusobójczymi.
I'
11. Pasażerom przyjeżdżającym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, którzy
w trakcie pobytu, w tych krajach nie mieli kontaktu z osobami podejrzanymi
o 2019-nCoV i li których nie występują objawy chorobowe w trakcie odprawy ./
paszportowej należy wręczyć ulotkę informacyjną o treści:
Informacja dla osób powracajqcych z regionu Azji Południowo-Wschodnie]
W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (Chiny, Tajlandia,
Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystqpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury
ciała pow. 38 vC, kaszlu, duszności iproblemów z oddychaniem.
Wprzypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby
przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Główny Inspektor Sanitarny
W miejscu zamieszkania:

1. Osoba z objawami 20 19-nCo V i osoby stykające się z nią powinny nosić maseczki
ochronne na twarzy. Należy unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą chorą.
2. Po porozumieniu telefonicznym z najbliższym szpitalem zakaźnym, szpitalem,
lekarzem pierwszego kontaktu lub właściwą miejscowo stacją sanitarnoepidemiologiczną,
osobę chorą należy w uzgodniony wcześniej sposób przewieźć do
wskazanej placówki medycznej.
3. Osoby, które opiekowały się osobą podejrzaną o 2019-nCoV lub mieszkały z nią w
jednym mieszkaniu po wystąpieniu u niej objawów ze strony układu oddechowego
należy poddać obserwacji w szpitalu zakaźnym, w osobnych pomieszczeniach.
4. Osoby mające z osobą podejrzaną krótki kontakt, należy nadzorowi
epidemiologicznemu bez kwarantanny (mierzenie temperatury 2 x dziennie
i zgłaszanie objawów ze strony układu oddechowego państwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu).
5. Przedmioty, z którymi stykała się osoba podejrzana i pomieszczenia w których
przebywała, nie wymagają innych zabiegów poza rutynowymi zabiegami sanitarnohigienicznymi
(mycie, wietrzenie).
III. Postępowanie przy hospitalizacji osób z podejrzeniem 2019-nCoV w celu zapobieżenia
szerzeniu się zakażenia w podmiotach leczniczych
1. Chorzy z podejrzeniem 20 19-nCoV powinni być hospitalizowani w warunkach
zapewniających izolację oddechową w oddziałach zakaźnych lub obserwacyjnoizolacyjnych,
w salach z pełnym węzłem sanitarnym.
2. Przy wszelkich bezpośrednich kontaktach z osobą chorą personel medyczny
zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej i metody dezynfekcyjne
zgodne z wewnętrzną procedurą podmiotu.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać standardowych środków ostrożności i zasad
postępowania przeciwepidemicznego, w tym mycia i dezynfekcji rąk.
4. W postępowaniu przy pacjencie należy stosować sprzęt jednorazowego użytku,
a tam, gdzie nie jest to możliwe, sprzęt winien być poddany procedurom
dekontaminacji z użyciem skutecznych środków wirusobójczych i bakteriobójczych.
Informacje zawarte są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd