Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506 z późn. zm.).
zwołuję
XIX Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 14 luty 2020 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2020 roku,
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach,
e) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd