ZASADY UPRAWY MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH W 2020 ROKU

Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.852,1655 i 1818). Zgodnie z wymienioną ustawą:

-  uprawa maku może  być prowadzona  na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie  zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego  kategorii elitarny  albo  kategorii kwalifikowany w rozumieniu  przepisów o  nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej  z podmiotem posiadającym  zezwolenie  Marszałka  Województwa  na prowadzenie  działalności w zakresie skupu maku.

 - uprawa konopi włóknistych  może być prowadzona na określonej powierzchni, w  wyznaczonych rejonach, na podstawie  zezwolenia na uprawę, przy  zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany  w rozumieniu  przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie  Marszałka Województwa  na prowadzenie działalności  w zakresie skupu konopi włóknistych.

Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi  włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału  siewnego oraz etykietą  z opakowań materiału siewnego tych roślin.

 Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt  właściwy  ze względu  na miejsce położenia uprawy.

       Powierzchnię  uprawy wymienionych roślin  określa Uchwała NR XIV/257/2020  Sejmiku Województwa Lubelskiego  z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni  przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2020 r.

Przyznana powierzchnia uprawy maku  w 2020 roku dla gm. Fajsławice  wynosi 3.00 ha  natomiast konopi włóknistych  35 ha.

        Informacji dot. wydawania zezwoleń na uprawę w/w roślin  udziela pracownik UG – pokój Nr 8, tel. 81 585 30 60.

Informację sporządziła: Anna Rozwałka.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!