Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506 z późn. zm.).
zwołuję
XIX Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 14 luty 2020 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2020 roku,
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach,
e) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Kobiety Aktywne na Cavaliadzie 2020

Od czwartku 30 stycznia 2020 przez 4 dni Targi Lublin skupiły wielu miłośników koni i jeździectwa. W tym czasie bowiem odbyła się VIII edycja Cavaliady – międzynarodowych zawodów jeździeckich . W tym widowiskowym wydarzeniu wzięło udział 170 zawodników i ponad 300 koni rywalizujących ze sobą w czterech jeździeckich konkurencjach: skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu, powożeniu czterokonnymi zaprzęgami oraz Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Czytaj więcej: Kobiety Aktywne na Cavaliadzie 2020

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od dnia 03.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw  rolnych oraz chowu lub  hodowli bydła.

 Do wniosku  należy dołączyć  faktury VAT  z zakupu ON od dnia 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

KOMUNIKAT

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem     2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Czytaj więcej: KOMUNIKAT

Zawiadomienie

Fajsławice, dn. 20 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.).


zwołuję
XVIII Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice i przedstawienie planów pracy na 2020r.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
   a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    d) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Fajsławice instrumentem płatniczym,
    e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    f) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Fajsławice.
7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Zawiadomienie

RG.0002.1.2020                                                                                       Fajsławice, dn. 13 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na 15 stycznia 2020 roku (środę) o godz. 9:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały:
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

 

         Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

   Sławomir Michalak

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd