Aktualności

Fajsławice na podium „Festiwalu Pączka i Faworka”

Dnia 28 lutego 2019r. w Siennicy Nadolnej odbyła się siódma edycja „Festiwalu Pączka i Faworka” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatu, miasta Krasnystaw i delegacje gmin z powiatu krasnostawskiego.

Czytaj więcej: Fajsławice na podium „Festiwalu Pączka i Faworka”

VII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 02 28 21h44m41s173

Dnia 27 lutego odbyła się VII sesja Rady Gminy Fajsławice. Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili informacje dotyczące ich bieżącej pracy. Zastępca wójta Mieczysław Paluch zapoznał zebranych z informacją dotyczącą wydatków związanych z  wypłatą nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok.

Czytaj więcej: VII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Zaproszenie

Dnia 1 marca 2019r. o godzinie 10:15 w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbędzie się szkolenie dotyczące spraw BHP na stanowisku pracy. Szkolenie poprowadzi inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Tomasz Abramczyk i inspektor Ryszard Król z Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie. Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców gminy Fajsławice, w szczególności rolników.

A. Granat

Informacja

Dnia 1 marca (piątek) 2019r. wnioski o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy Fajsławice będą przyjmowane tylko do godziny 11:30.

Od godziny 12:00 tego dnia nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z uruchomieniem procesu wdrażania nowych e-dowodów, dlatego też nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty a także wydania już spersonalizowanego dowodu.

Wnioski o nowe elektroniczne dowody osobiste wyposażone w warstwę elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy Fajsławice.

A. Granat

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
VIII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


    a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Fajsławice na lata 2019-2021
    b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice na lata 2019 – 2022
    c. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice, realizujących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo
    d. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice
   e. w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego–targowiska gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek”, zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
     f. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.


7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).
zwołuję


VII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice


Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacja Wójta o wydatkach związanych z wypłatą nauczycielom jednorazowych wydatków uzupełniających za 2018r
6. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
    b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2019 roku
    c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    d) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
    e) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
     f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach informuje, że zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej będą odbywać się w dniach 25-27 lutego 2019r., w godz. 8.00 - 12.00, w świetlicy szkolnej.

Do zapisów niezbędny jest dokument potwierdzający  PESEL dziecka oraz zaświadczenie/orzeczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli takie posiada.

A. Granat

Ogłoszenie

naglowek

 

Nabór uczestników do projektu
pn. „Aktywni i samodzielni” na 2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór uczestników do udziału
w projekcie pn. „Aktywni i samodzielni”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rekrutacja trwa do 29 marca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Fajsławice.

Grupą docelową są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (pozostające bez zatrudnienia).

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno – zawodowej.

  1. Trening kompetencji osobistych
  2. Trening kompetencji życiowych
  3. Zajęcia psychoruchowe
  4. Trening pracy
  5. Kursy zawodowe
  6. Staże zawodowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Fajsławicach  tel. (81) 585 30 65.

Sołtysi wybrani

Czas wyborczy w sołectwach gminy Fajsławice dobiegł końca. W większości wsi sołtysi utrzymali swoją funkcję, pięć sołectw natomiast wybrało nowych reprezentantów, a jedna z wsi także radę sołecką. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja mieszkańców na zebraniach wiejskich w większości sołectw.

Czytaj więcej: Sołtysi wybrani

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że od dnia 01.01.2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ale również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach w godzinach pracy OPS (tj. w poniedziałek: 8:00-16, wtorek-piątek: 7:30-15:30).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5853065.

A. Granat

DMC Firewall is a Joomla Security extension!