Aktualności

Informacja

Urząd Gminy w Fajsławicach informuje, że w dniu 16 października 2018 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Fajsławicach odbędzie się spotkanie dotyczące warunków dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

         Celem Programu, który skierowany jest do osób fizycznych jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne (wymiana starych pieców i kotłów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych).

         Wnioski na dofinansowanie przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

         Informacje o projekcie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

Wójt Gminy w Fajsławicach podaje do wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia:

Adres nieruchomości:
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107A/7

Powierzchnia przeznaczona do najmu:    68 m2

Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu: lokal mieszkalny przeznaczony pod wynajem położony jest na I piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach, oznaczony jest nr 7 oraz stanowi własność Gminy Fajsławice.
W skład lokalu wchodzą:
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc

Okres najmu:   na czas określony/nieokreślony

Wysokość opłat z tytułu czynszu, c.o. :  443,10 zł miesięcznie

Wynajmujący ponosi także  koszty za dostawę zimnej wody, ciepłej wody, odbiór odpadów komunalnych oraz energię elektryczną.

Termin wnoszenia opłat:  do ostatniego dnia każdego miesiąca

Dodatkowe informacje:

Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego lub co najmniej jedna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania powinna posiadać stały dochód zarówno w dniu złożenia wniosku jak i zawarcia umowy najmu. Wysokość dochodu musi być na poziomie gwarantującym regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań wynikających z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu zobowiązana jest do złożenia wniosku wraz z załącznikiem określającym wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 m-cy w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego wykazu. 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej „RODO”) -Urząd Gminy Fajsławice informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Fajsławice, jest Wójt Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107.

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają    z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Fajsławice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Fajsławice.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku bezpodstawnego przetwarzania

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przenoszenia danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub    w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

                                                          

                                                         Wójta Gminy Fajsławice

                                                         /-/Tadeusz Chruściel

Sadownicy z Lubelszczyzny! To wydarzenie jest dla Was

BB LOGO z podpisem

Jesteś plantatorem truskawek, malin, porzeczek lub innych owoców miękkich? Chcesz poprawić swoje zbiory i zwiększyć zyski? Interesują Cię nowe technologie i innowacje w uprawach? Chcesz dowiedzieć się jak pokonać kryzys w branży i jak będzie rozwijał się rynek owocowy w przyszłym roku? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć już 6 i 7 października w Lublinie, gdzie odbędą się Targi Sadownicze BEST BERRIES. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W sobotę 6-go i niedzielę 7-go października 2018 r. na terenie Targów Lublin S.A., przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędzie się najważniejsze w Polsce wydarzenie dla producentów owoców miękkich, sadowników i szkółkarzy – Targi Sadownicze BEST BERRIES. To już IV edycja imprezy.

Dwudniowe Targi są doskonałą okazją do odbycia spotkań w gronie profesjonalistów, zasięgnięcia porad na temat najnowszych technologii stosowanych w sadownictwie i uprawie owoców miękkich. Poza prezentacją ponad 100 wystawców, zostaną zorganizowane 2 konferencje:

  • 6 października – konferencja „Biostymulacja w uprawach sadowniczych”
  • 7 października – II Wschodnia Konferencja Truskawkowa

Dodatkowo w tym roku przygotowujemy specjalne widowisko, którego jeszcze nigdy w Polsce nie było – pokaz pracy maszyn sadowniczych na hali. Ta nietypowa prezentacja, przyciągająca uwagę zwiedzających na zagranicznych targach rolniczych, swój polski debiut będzie miała właśnie podczas Targów BEST BERRIES 2018. Podczas wydarzenia zostanie również rozstrzygnięty konkurs „Rolnik Lubelszczyzny 2018”, organizowany przed Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Bardzo ważną częścią Targów będzie debata na temat przyszłości polskich owoców miękkich. Niskie ceny w skupach, nieopłacalność upraw, napływ owoców miękkich zza wschodniej granicy – to główne problemy, które w tym roku dotknęły przedstawicieli branży sadowniczej w Polsce. Jak poradzić sobie z kryzysem? Na te i inne pytania odpowiedzą, podczas Targów BEST BERRIES, przedstawiciele najważniejszych instytucji, kierujących polskim rolnictwem.

Lubelszczyzna jest liderem na owocowej mapie Polski. Znajduje się tu aż 52 000 h upraw owoców miękkich, co stanowi ponad 1/3 wszystkich tego typu upraw w Polsce. Dlatego w szczególny sposób zapraszamy na Targi sadowników właśnie z naszego regionu, jako silnych i opiniotwórczych reprezentantów branży. W ubiegłorocznej edycji Targów Best Berries wzięło udział ok. 3 000 zwiedzających.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegóły na ww.bestberries.targi.lublin.pl.

 

Osoba do kontaktu ze zwiedzającymi:

Monika Daniel

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: (81) 458 15 26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach w wyborach do Rady Gminy Fajsławice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych   w okręgu

1

Fajsławice od nr 1 do nr 101 B

1

2

Fajsławice od nr 102 do nr 108 B

1

3

Fajsławice od nr 109 A do nr 210

1

4

Fajsławice od nr 211 do nr 308

1

5

Suchodoły od nr 1 do nr 85

1

6

Suchodoły od nr 86 do nr 185

1

7

Suchodoły od nr 186 do nr 293

1

8

Siedliska Pierwsze, Bielecha

1

9

Siedliska Drugie

1

10

Ksawerówka

1

11

Marysin

1

12

Boniewo

1

13

Ignasin, Kosnowiec

1

14

Dziecinin, Zosin, Wola Idzikowska od nr 1 do nr 114

1

15

Wola Idzikowska od nr 115 do końca numerów

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach mieści się: budynek Urzędu Gminy Fajsławice

Wójt Gminy Fajsławice

Tadeusz Chruściel

Ogłoszenie o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

w dniach: od 27.07.2018 r. do 21.08.2018 r.

w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw w godz. 8.00-16.00

w ramach przedsięwzięć:

2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru – limit na działanie: 160 000,00 zł;

w dniach: od 30.07.2018 r. do 28.08.2018 r.

w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw w godz. 8.00-16.00

w ramach przedsięwzięć:

2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 691 268,27 zł;

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie internetowej LGD www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce PROW 2014-2020/Ogłoszenia o naborach.

Kontakt z biurem: tel. 82 576 70 49; 506 371 309; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lgd

 
 

DOBRY START

dobrystart

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wnioski na świadczenie "Dobry start" będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie tut. OPS

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd