Aktualności

Informacja o feriach zimowych w 2015 roku

WARUNKI

 Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 16 roku życia (do 1999roku urodzenia), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna

2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawiane przez rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być orginalne.

INFORMACJE

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle.

Koszt całego turnusu – 300zł (turnus trwa 10 dni) + koszt transportu

Data:

1. Turnus 19.01.2015 – 28.01.2015

2. Turnus 25.01.2015 – 3.02.2015

3. Turnus 3.02.2015 – 12.02.2015

    Turnus 6.02.2015 – 15.02.2015

4. Turnus 19.02.2015 – 28.02.2015

DANE KOORDYNATORA

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: 82 576 14 16

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

page-2

Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 39 71.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

 page-0

Informujemy iż od 1stycznia 2014 r. uległy zmianie zasady odbioru śmieci: obecnie zbiórka śmieci dokonywana jest w  kontener +  dzwony  ( tworzywa sztuczne i opakowania z metali – jeden dzwon;  szkło – drugi dzwon ). Natomiast papier należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki.


Agencja Nieruchomości Rolnych

ANR Oddział Terenowy w Lublinie działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst. Dz. U. z 2012 r. Nr 1187), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z terenu gminy Fajsławice.

Wykaz 1

Wykaz 2

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Fajsławice informuje, iż od 01 lutego do 28 lutego 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (w tym dzierżawcy).

         Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT za okres 01.08.2014 r. - 31.01.2015 r.

         Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2015 roku.

W 2015 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wynosi 0,95 zł. na 1 litr oleju.

         Wnioski przyjmowane będą w UG Fajsławice – pokój nr 8 (nr tel. 81 585 30 60).

ZMIANY W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

12 grudnia 2014r. zostały zatwierdzone pierwsze 3 programy z aż 118 zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Dostępne dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych:

1.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Z tego wsparcia będą mogli korzystać przede wszystkim rolnicy posiadający trwałe użytki zielone. Będzie ono wspierać rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk oraz prowadzonej na nich produkcji zwierzęcej. Dotacje będzie można uzyskać na:

            a)zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych

            b)wyposażenie pastwisk

            c)budowę budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej, ale tylko mające na celu rozwój chowu zwierząt ,,trawożernych”, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie. Maksymalnie można otrzymać nawet 500tys.zł –w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich , a nie więcej niż 200tys.zł-w przypadku pozostałych inwestycji. Dofinansowanie wyniesie do 50%kosztów inwestycji lub do 60% kosztów w przypadku młodych rolników.

2.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Dostępna będzie pomoc na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, dla tych rolników, których gospodarstwa są położone na obszarach OSN i prowadzą produkcję zwierzęcą. Kosztami kwalifikowanymi będą koszty budowy (przebudowy i rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych oraz koszty ogólne związane z tymi inwestycjami. Można będzie otrzymać do 50tys.zł również w formie zwrotu do 50% lub 60%(dla młodych rolników) kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

3.Modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt ten będzie wspierał głównie produkcję prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Będzie to dofinansowanie do 60% w przypadku młodych rolników i inwestycji wspólnych oraz do 50% w pozostałych przypadkach. Kwoty będą zależeć od rodzaju inwestycji:

            a)do 900tys.zł w przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt          

            b)do 500tys.zł na inwestycje związane z budową, modernizacją lub adaptacja budynków inwentarskich

            c)do 200tys.zł na pozostałe rodzaje inwestycji (np. zakup maszyn rolniczych)

Aby skorzystać z pomocy trzeba będzie mieć przynajmniej 25 krów(lub 15, ale w ramach inwestycji musi nastąpić powiększenie stada do wymaganych 25 sztuk). Gospodarstwa o powierzchni powyżej 300ha oraz hodowcy drobiu nie będą mogli korzystać z tej pomocy. Wyjątek stanowią gospodarstwa ekologiczne.

Rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS i prowadzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 10tys. euro będą mogli otrzymać 60tys.zł w postaci premii na restrukturyzację małego gospodarstwa . Muszą jednak przygotować biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa, co w efekcie pomoże osiągnąć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10tys.euro. Tutaj również premia będzie wypłacana w dwóch ratach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewiduje również pieniądze dla tych rolników, którzy zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi. Mogą otrzymać 120% należnych im dopłat bezpośrednich do 2020r.

Wszystkie przedstawione zasady z PROW dotyczą ważnych lecz tylko wybranych działań. Jednak wiele kwestii jest jeszcze niejasnych i muszą być uregulowane przepisami krajowymi. O szczegółach dotyczących poszczególnych działań będziemy informować na naszej stronie.

 

 

SUBWENCJA OŚWIATOWA

W 2015r. po raz kolejny wzrośnie kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia. Wyniesie ona 5304,35zł i będzie wyższa o 61zł (1,2%). Subwencja oświatowa dla samorządów nie jest rozliczana szczegółowo, jednak i tak całość tych pieniędzy trafia do szkół. Podział jej jest zróżnicowany i zależy od kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz stopni awansu zawodowego nauczycieli. Powinien także uwzględniać wielkość klas, zwłaszcza, że docelowo w klasach I-III szkoły podstawowej mają one liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

Często subwencja oświatowa wystarcza gminom aby pokryć 90% pensji. Pozostałe koszty muszą być już finansowane z własnych budżetów.

NOWE LIMITY DOPŁAT DO SPRZĘTU

W 20015r. osoba z uszczerbkiem na zdrowiu może otrzymać maksymalnie 95% kosztów likwidacji barier architektonicznych, co przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 grudnia 2014r. , zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz.1835). Oznacza to zwiększenie maksymalnej dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, która zamiast dotychczasowych 60% wynosi 80%. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast do kupna specjalistycznego sprzętu 5-krotności.

            Powyższe limity dopłat nie dają jednak osobom niepełnosprawnym gwarancji na uzyskanie pomocy w maksymalnej wysokości.

NOWE DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

Mali przedsiębiorcy z obszarów wiejskich będą mieli możliwość pozyskania dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotychczasowe ,,Różnicowanie” zostało podzielone na:

1.,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Z pomocy w kwocie 100tys.zł będą mogli skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS, posiadający gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15tys.euro oraz rolnicy, którzy zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa. Inwestycje w ramach tego działania będą dotyczyć następujących branży:

-sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nie rolnych

-rzemiosło lub rękodzieło

-przetwórstwo i sprzedaż produktów nie rolnych

-świadczenie usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, starszymi, opieki zdrowotnej i niepełnosprawnymi

-działalność informatyczna, komputerowa i elektroniczna, sprzedaż internetowa

-działalność architektoniczna i inżynierska, rachunkowość, usługi księgowe i audytorskie, usługi techniczne, działalność weterynaryjna.

Całkowicie wykluczona jest tutaj działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

2.,,Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

Z tej pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne, firmy posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Kosztem kwalifikowanym inwestycji będzie tutaj zakup lub leasing nowych maszyn i urządzeń na potrzeby prowadzonej działalności usługowej. Wyjątek stanowią ciągniki, których koszt zakupu będzie kwalifikowalny w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów. Maksymalnie można uzyskać do 500tys.zł

Młody rolnik

Młody rolnik może otrzymać premię w wysokości 100tys.zł, wypłacana w dwóch ratach:80tys.zł na początek i pozostałą część po zrealizowaniu inwestycji. Wprowadzona została definicja ,,kierującego gospodarstwem”, dzięki której nie każde posiadanie gruntów rolnych przed złożeniem wniosku o premię będzie dyskwalifikowało młodego rolnika. Dodatkowo przed złożeniem wniosku kandydat na młodego rolnika będzie mógł rozpocząć tzw. urządzanie gospodarstwa, co nie będzie jednoznaczne z jego prowadzeniem. Aby uzyskać premię młody rolnik będzie potrzebował minimalnej wielkości gospodarstwa, tzn. równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa - równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300ha. Przynajmniej 70% tej minimalnej wielkości musi być własnością młodego rolnika lub było w jego użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawie z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub np. gminy.

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać młodzi właściciele ferm drobiowych (poza chowem ekologicznych), wieloletnich plantacji energetycznych oraz prowadzący niektóre hodowle zakwalifikowane jako działy specjalne produkcji rolnej. Kryteria wyboru dla tego działania uwzględniają w szczególności:

-wielkość gospodarstwa

-kwalifikacje zawodowe następcy

-rodzaj planowanej produkcji

-kompleksowośc biznesplanu

-przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

-różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a następcą

-udział w zorganizowanych formach współpracy

-przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie go z mniejszych gospodarstw.

Informacja o zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią stosowne świadczenia zdrowotne

 

ADRES

TELEFON

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

FAJSŁAWICE 107A

815853009

OŚRODEK MEDYCZNY DMP SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GORZKÓW-OSADA

NADRZECZNA 1

846838999

JULITTA KASZYCKA-POLICHA

IZBICA

RYNEK 29

846183009

MONIKA KOZAK

KRASNYSTAW

SOBIESKIEGO 4

825431505

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE

KRAŚNICZYN

KOŚCIUSZKI 14

825775579

JAN WOJTIUK

SIENNICA NADOLNA

OSIEDLE CUKROWNI 15C

665783878

MONIKA KINGA KWAŚNIAK

WIRKOWICE DRUGIE 20

846183179

MONIKA KOZAK

 

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. Twój gabinet lekarza rodzinnego będzie zamknięty, możesz skorzystać z innych przychodni dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Ponadto w szpitalach czynne będą także dodatkowe punkty (izby przyjęć, Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mające umowy z NFZ. Każdy pacjent udający się do dowolnego gabinetu z załączonej listy, może liczyć na niezbędną pomoc, zaś za jego wizytę zapłaci NFZ.

Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, nie obowiązuje rejonizacja. Aby zapisać się do nowego lekarza POZ wystarczy przy pierwszej wizycie złożyć deklarację na druku dostępnym u świadczeniodawcy. Ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ bezpłatnie trzy razy w roku. Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej.

WAŻNE DATY

Od 15 stycznia 2015r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kwalifikowanego zakupionego i wysianego/wysadzonego od 15 lipca 2014r. do 15 czerwca 2015r.

 Do 31 stycznia 2015r. – termin opłacenia składki KRUS za I kwartał

 Do 31 stycznia 2015r. można składać w oddziałach regionalnych ARR wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty mlecznej indywidualnej.

 Do 31 stycznia 2015r.- rolnicy, którzy w 2013r. otrzymali płatności ostateczne z ,,Modernizacji” lub ,,Różnicowania” z PROW 2007-2013, powinni złożyć w ARiMR ankiety monitorujące.

Od 1 lutego 2015r. rusza termin składania wniosków o zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego- wnioski przyjmować będą urzędy gmin.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd