Aktualności

Zaproszenie

W dniu 12.09.2016 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie w sali komferencyjnej odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone zagadnieniom identyfikacji i rejestracji świń oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Spotkanie organizowane jest przez Agencję Restrukyuryzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W spotkaniu weźmie udział również przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie.

Zawiadomienie

URZĄD GMINY W FAJSŁAWICACH ZAWIADAMIA, ŻE ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY TERMIN SKŁADANIA

 WNIOSKÓW NA ODBIÓR ETERNITU ZDJĘTEGO ORAZ NA ZDJĘCIE I JEGO ODBIÓR, DO DNIA 14.09.2016r.

Wnioski należy składać w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Gminy w Fajsławicach; szczegółowych informacji udziela na nr tel. 81 585 30 68; Henryk Grudzień.

Informujemy, że jest to ostatni nabór wniosków w 2016r.

                                                                                                                    URZĄD GMINY

                                                                                                                 FAJSŁAWICE

Na naukę nigdy nie jest za późno!

 Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy , którzy ukończyli 25 lat do uczestnictwa    w bezpłatnych szkoleniach komputerowych i szkoleniach  języka angielskiego w stopniu podstawowym.

 Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  81/5853030 lub 733837771 lub osobiście w bibliotece.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i termin rozpoczęcia szkoleń, zapisy będą przyjmowane do 30 sierpnia 2016 r.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, które podnoszą atrakcyjność  i konkurencyjność na rynku pracy.

Znajomość języków obcych oraz obsługi komputera są umiejętnościami XXI wieku.

Są również bardzo ważnym aspektem w kontekście aktywności pozazawodowej – umożliwiają częstsze uczestnictwo w kulturze, życiu towarzyskim oraz dają możliwość dostępu do wielu informacji.

 

Spróbuj naprawdę warto!

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 17 sierpnia 2016r. (środa) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości,

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. producenci rolni  mogą  składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (również dzierżawionych).

Do wniosku należy dołączyć  oryginały faktur VAT  z zakupu ON za okres od dnia 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86  oraz powierzchni  użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2016 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2016 r. wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Wnioski przyjmowane są w UG Fajsławice - pokój Nr 8 w godz. 7-15.

Informację sporządziła: Anna Rozwałka

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

 zwołuję

XIX sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 29 lipca 2016r. (piątek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2019,

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

 

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 24 czerwca 2016r. w szkole Podstawowej w Fajsławicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja multimedialna  i występ uczniów klas szóstych pod kierunkiem wychowawczyń pani Ewy Saleckiej i pani Jolanty Szymańskiej – Wacławik.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy  Pan Tadeusz Chruściel, wręczając stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Pan dyrektor Janusz Pędzisz wręczył nagrody najlepszym absolwentom klas III i VI oraz podziękował uczniom i nauczycielom za sumienną pracę życząc wszystkim udanych wakacji. Zakończenie roku wraz z wręczeniem stypendiów odbyło się również w Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

 

  • Obraz 142
  • Obraz 148
  • Obraz 151
  • Obraz 153
  • Obraz 160
  • Obraz 162

Simple Image Gallery Extended

Our website is protected by DMC Firewall!