Aktualności

BECIKOWE

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego)  jest uzależnione od kryterium dochodowego, które  wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. By dostać becikowe należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną (potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu); kserokopię dowodów osobistych rodziców; dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w tym zaświadczenia i oświadczenia: - z urzędu skarbowego lub członków rodziny o dochodzie  za 2011 rok; - członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym podatkiem dochodowym; - o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok; - nakaz płatniczy lub inny dokument wskazujący na wielkość gospodarstwa domowego za 2011 rok; - odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty w tym także dokumenty potwierdzające wysokość alimentów otrzymywanych.

Czytaj więcej: BECIKOWE

INWESTYCJE 2012

Gmina Fajsławice w 2012 roku zrealizowała osiem dużych zadań inwestycyjnych o wartości 2 863 007,99 zł, na które pozyskała 2 163 639,26 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia się następująco:

Czytaj więcej: INWESTYCJE 2012

DZIEŃ KOBIET W FAJSŁAWICACH

8 marca br. w świetlicy wiejskiej w Fajsławicach odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło w niej około 50 kobiet z terenu naszej Gminy. P1000207

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz Zespół Ludowy Siedliszczanki przygotowali dla Pań część artystyczną okraszoną dużą dawką humoru i dobrą muzyką. Następnie Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy oraz Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli paniom kwiaty.

Na zakończenie wszystkie kobiety zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany przez Gminne Koło Aktywnych Kobiet.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkie Panie na podobną imprezę w przyszłym roku.

Red.  

ROZBUDOWA ZAKOŃCZONA

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach mogą już korzystać z nowych pomieszczeń. W dniu 9 stycznia 2013 roku firma Pana Krzysztofa Bielana z Zamościa zakończyła roboty budowlane, a 18 lutego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie dopuścił obiekt do użytkowania.P1010405      W rozbudowanej części szkoły na powierzchni 944,01 m2 znajduje się m.in. sala gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z czytelnią, świetlica, pomieszczenia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, pracownie tematyczne i sklepik. Ponadto w skrzydle B zamontowano windę.szkola

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1 862 503,75 zł, z czego 80% (1 490 003 zł) sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.                                                                                                        

Krzysztof Gałanszkola II 

BĘDZIE NOWY SAMOCHÓD

Już w maju Gmina Fajsławice będzie miała nowy 17 – osobowy samochód. Przetarg na jego zakup wygrała firma CARRARA Sp. z o.o. z Lubina, która zaoferował modelem Renault Master. Auto o wartości 187 410 zł zakupiono w ramach projektu pod nazwą: „Łatwiej jeździć – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Fajsławice”. 60%  wartości samochodu sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                           Krzysztof Gałan

NOWE WŁADZE FRASSATI

Parafialno – Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice ma już nowe władze. 24 lutego 2013 roku Walne Zgromadzenia Klubu wybrało nowy Zarząd w składzie:

1.  Jerzy Zabielski – Prezes.

2. Jerzy Szadura – wiceprezes ds. sportu,

3. Zbigniew Sałecki – wiceprezes ds. organizacyjnych,

4. Krzysztof Łukaszczyk – sekretarz,

5. Apolinary Greczkowski – skarbnik,

6. Krzysztof Madeja – członek,

7. Sławomir Miszczuk – członek.

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia.

                                                                                                                       Red.

Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Fajsławice
informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców

świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie gminy Fajsławice


Przedmiotem konsultacji jest  planowana realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Fajsławice”. Założenia konsultowanego projektu przesyłamy w załączeniu / publikujemy na stronie www.fajslawice.eu

 W konsultacjach mogą wziąć udział operatorzy wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, postulatów i opinii dotyczące przedmiotowego projektu

Czytaj więcej: Zaproszenie na konsultacje

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 12 lutego 2013 r  na godz. 13.00  XXX sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-  podziału Gminy Fajsławice na okręgi wyborcze

- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2276/1 położonej w Fajsławicach, w trybie  bezprzetargowym

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

9.  Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH” - Uchwały

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych przejmą gminy. W celu zapewnienia warunków do realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami Rady Gmin zostały zobligowane do podjęcia szeregu uchwał.

Rada Gminy Fajsławice podjęła następujące wymagane akty prawne:

- Uchwała NR XXVII/121/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.”

- Uchwała NR XXVII/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała NR XXVII/123/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

- Uchwała NR XXVII/125/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- Uchwała NR XXIX/133/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd