Aktualności

"Śmieci" ważne

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

L.p.

Data wywozu

Miejscowość

1.

24-07-2013

23-08-2013

23-09-2013

24-10-2013

23-11-2013

20-12-2013

 

 

Fajsławice, Boniewo, Kolonia Boniewo, Ignasin

2.

25-07-2013

26-08-2013

24-09-2013

25-10-2013

25-11-2013

21-12-2013

 

 

Ksawerówka, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Marysin

3.

26-07-2013

27-08-2013

25-09-2013

28-10-2013

26-11-2013

23-12-2013

 

 

Wola Idzikowska, Dziecinin, Kosnowiec, Bielecha

 Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Z zabudowy wielorodzinnej śmieci zmieszane odbierane będą raz na dwa tygodnie, natomiast segregowane jeden raz na miesiąc.

 SEGREGACJA ŚMIECI:

  Mieszkańcy zobowiązani są do segregowania śmieci na pięć kategorii. W związku z tym otrzymają 4 worki i kontener. Worki przeznaczone będą na:

- szkło – kolor zielony worka,

- papier i tektura – kolor niebieski worka,

- tworzywa sztuczne - kolor żółty worka,

- metale – kolor czerwony worka.

 

Do kontenera wkładamy wszystkie odpady, które pozostają po segregacji z wyjątkiem przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

Informujemy, iż firma EKO – KRAS Sp. z o.o., która wygrała przetarg na terenie Gminy Fajsławice zobowiązana jest do zapewnienia pojemników i worków oraz dostarczenie harmonogramu dla mieszkańców.

 

Na podstawie uzyskanych informacji informujemy, iż pojemniki i worki zostaną dostarczone mieszkańcom  z kilkunastodniowym opóźnieniem, tj. w drugiej połowie lipca, za co z góry przepraszamy.

W związku z powyższym prosimy o zbieranie śmieci we własne worki z zachowaniem segregacji.

 

Mieszkańcom zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Fajsławice zostaną dostarczone następującej wielkości pojemniki i worki:

 

1) dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane

- 4 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 8 worków + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób,

 

2) dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

 

SZKŁO

(worek)

PAPIER

(worek)

Tu wrzucamy:

opakowania ze szkła białego i kolorowego:

- butelki szklane po napojach i żywności (bez zakrętek)

- butelki po napojach alkoholowych

(bez zakrętek)

- słoiki (bez zakrętek),

- inne opakowania szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach,

Tu wrzucamy:

- gazety, czasopisma, zeszyty,

- książki i katalogi,

- papier szkolny i biurowy,

- torebki papierowe,

- tekturę.

 

PLASTIK

(worek)

METALE

(worek)

Tu wrzucamy:

- kartony po napojach, mleku

i innych produktach,

- zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej

i środkach czystości,

- czyste i suche torebki foliowe,

- plastikowe opakowania po żywności

( np.: kubki po jogurtach,

koszyczki po owocach itp..),

- plastikowe zakrętki,

- czysty celofan,

Tu wrzucamy:

-  opróżnione puszki po napojach,

- puste puszki po konserwach,

- drobny złom i metale kolorowe,

- kapsle,

- folia aluminiowa,

 

KONTENER

Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji, np.:

- zużyte środki higieny osobistej np. pampersy, itp.,

- resztki żywności, obierki,

- stłuczone szkło,

- ceramika, porcelana, znicze,

- mokre, zabrudzone i tłuste folie, papiery, metale itp.,

- zabawki,

 

Z wyjątkiem śmieci przeznaczonych do punktu selektywnej zbiórki.

 

 

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

WRZUCAJ zgniecione puszki, butelki plastikowe oraz kartony.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 6. Poz. 647 z późn. Zm.), Wójt Gminy Fajsławice publikuje projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian studium

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

Projekt STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAJSŁAWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAJSŁAWICE

ŚMIECI - INFORMACJA

ŚMIECI - INFORMACJA

 

Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

 EKO – KRAS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 3  

23 – 210 Kraśnik,

Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 

                                               OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

Obowiązkiem każdego z mieszkańców było złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 01.07.2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia będą obowiązywać nowe warunki gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

                                               SEGREGACJA ŚMIECI

Segregacja polegać będzie na rozdzieleniu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Do śmieci segregowanych zaliczamy:

- szkło

- papier i tektura

- tworzywa sztuczne (pet, plastik) 

- metale

- opady pozostające po segregacji

Wszystkiego rodzaju pojemniki na śmieci dostarczy firma która wygrała przetarg.  Do tych pojemników będą się zaliczać:

1. dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane:

- 4 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 8 worków + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób

2. dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane :

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Punkt selektywnej zbiórki zlokalizowany będzie w miejscowości Suchodoły przy remizie OSP.

Do tego punktu dostarczamy:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- zużyte opony,

- materiały rozbiórkowe i budowlane,

- popiół,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady niebezpieczne jak np.: puszki po farbach (olejnych), gaśnice samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pudełka i worki po nawozach, strzykawki i zużyte igły, itp.

 

                                                           MYĆ CZY NIE MYĆ?

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

 

Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

   

                                         

 

            Jak już informowaliśmy w naszej gminie w Publicznym Gimnazjum w Fajsławicach odbywają się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz teatru w ramach Projektu ACT and LEARN z programu ENGLISH TEACHING, finansowanego przez Amerykańską Fundację Wolności, a którego krajowym operatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Uczniowie rozpoczęli zajęcia 10 września 2012 roku i w czerwcu zakończy sie pierwszy etap projektu.

Czytaj więcej: Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

Wyprawka szkolna 2013

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom:

  rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III oraz w klasie V szkoły podstawowej   

      Pomoc będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryteria dochodowe :

a) w klasie I szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 539,00zł miesięcznie            (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

b) w klasach II-III i V szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 456,00zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

ü  uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym, niesłyszącym,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2013

Przypominamy śmieci

PRZYPOMINAMY

o obowiązku dostarczania

do Urzędu Gminy

deklaracji śmieciowych”


W przypadku niedostarczenia deklaracji,
może zostać wydana decyzja nakładająca na Państwa opłatę za odbiór śmieci w wysokości 14 zł/mc za osobę.

ZMW Z FAJSŁAWIC W PÓŁFINALE PIOSENKI RANCZERSKIEJ

14 maja w Parzęczewie k. Łodzi odbył się casting do Festiwalu Piosenki Ranczerskiej ,,Wilkowyjce”.

Idea Festiwalu narodziła się w marcu 2012 r. Twórcą i Dyrektorem Wilkowyjców jest Piotr Pręgowski – aktor, który w serialu ,,Ranczo” wciela się w rolę Pietrka.

W castingu wzięły udział grupy z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego,  lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego.

Przedstawiciele naszej gminy startowali w dwóch kategoriach: Piosenka na temat Wilkowyj,  oraz Scenka/żart na temat działań PROW na lata 2007-2013. W obydwu kategoriach poradzili sobie świetnie i zakwalifikowali się do półfinału, który odbędzie się 9 czerwca w Baranowie k. Kępna.

Trzymamy kciuki i życzymy dostania się do finału, który będzie mieć miejsce 28 czerwca w miejscowości Kikół k. Lipna.

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image13
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image26
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

47 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

W dniu 12 maja 2013r w Żółkiewce odbyły się eliminacje rejonowe z powiatu łęczyńskiego, krasnostawskiego i świdnickiego do udziału w 47 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Gminę naszą reprezentował zespół śpiewaczy „Siedliszczanki”.

Zespół zaprezentował trzy utwory 1.Do ciebie Kasieńko 2. Wysyłały siostry brata. 3. Na suchej topoli ptaszek główkę zwiesił, które dały mu przepustkę na eliminacje wojewódzkie , które odbędą się w dniu 2 czerwca 2013r w skansenie w Lublinie.

Trzymamy za nich kciuki

 • P1000303
 • P1000304
 • P1000305

Simple Image Gallery Extended

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Nr działki/

Nr KW

Powierzchnia

działki w m2

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

Wadium

1

Suchodoły

1796

KW 54293

1300

Zabudowa zagrodowa

60.000

3.000 zł

2

Ksawerówka

84/1

KW ZA1K/00052818/0

1300

Budownictwo usługowe–usługi kultury

30.000

1.500 zł

Czytaj więcej: WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych...

Our website is protected by DMC Firewall!