Aktualności

Informacja o odpadach komunalnych

            Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) – od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z czym mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je (do 31. 03.2013 r.), aby przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. 

 Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

  EKO – KRAS Sp. z o.o.

 ul. Graniczna 3  

 23 – 210 Kraśnik,

 Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które   dostarczane są z terenu Gminy Fajsławice:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Czytaj więcej: Informacja o odpadach komunalnych

Duża kasa na przedszkola

Od marca 2014 r. Gmina Fajsławice rozpoczyna realizację projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt zakłada udzielenie szerokiego wsparcia dla 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy naszych szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Fajsławicach oraz Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

Dzięki dofinansowaniu z Unii przy każdej z ww. placówek oświatowych powstanie ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz odpowiednim wyposażeniem. Doposażone zostaną również toalety oraz pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Ponadto oddziały wzbogacą się w dużą ilość pomocy dydaktycznych i zabawek oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny.  Zakupione zostaną tu m.in. stoliki i krzesełka dla dzieci, regały, biurka, meble wypoczynkowe, komputery, projektory, tablice interaktywne, oprogramowania, artykuły plastyczne, odkurzacze, pralki, szafy, lodówki, naczynia, sztućce, itd. 

Całkowity szacowany koszt zakupów to blisko 600 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom  dzieciom 3-5 – letnim uczęszczającym do naszych szkół stworzone zostaną perfekcyjne warunki do nauki i zabawy oraz do rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego. Natomiast nasze placówki oświatowe dokonają swego rodzaju „skoku cywilizacyjnego” w edukacji przedszkolaków.

                                                                                                           Red.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 11 lutego 2014 roku.

zwołuję

XL sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 13 lutego 2014 roku na godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

4.      Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie Fajsławice na 2014r

Miesiąc

Nazwa imprezy

Organizator

 

 

 

 

 

Luty

 

Dzień Patrona Szkół: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Fajsławicach im. Powstańców styczniowych

- I Powiatowy Konkurs wiedzy o Powstaniu styczniowym

- I Powiatowy Konkurs literacki o Powstaniu styczniowym

- I Konkurs Wiedzy o Gminie Fajsławice (dla klas I-III)

 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 Marzec

 

Koncert z okazji  Dnia Kobiet

 

 

Konkurs ozdób wielkanocnych

 

 

 

Urząd Gminy, ZMW, Stowarzyszenie, GKAK

 

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

 

 

 Kwiecień

 

 

 

Dzień Ziemi – OMNIBUS

 

Misterium Męki Pańskiej

 

 

Wojewódzki Finał Turnieju Szachowego o złotą Wierzę

 

 

Udział w konkursie piosenki ranczerskiej Wilkowyjce

 

 

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

 

ZMW

 

 Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Olimpiada Ortograficzna

 

 

 

Gminny Dzień Strażaka

 

Sztafeta pokoleń –rajd rowerowy szlakami powstania styczniowego w gminie Fajsławice

 

Międzygminne zawody strażackie

 

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach

 

 

Zarząd Gminny OSP

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Zarząd Gminny OSP

 

 Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

 

Święto rodzinne

 

 

 

Letni Turniej w Piłki Nożnej

 

 

 

 

 

 

Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa

 

 

 

 

100 rocznica wybuchu I wojny światowej

 

 

Warsztaty kulinarne w ramach Dni Turystyki Wiejskiej z udziałem Jacka Ogórka, Jacka Jakubczaka, Karola Okrasy

 

 

Koło Wędkarskie Urząd Gminy


 Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Parafialno-Gminny Klub Sportowy Frassati, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 


Urząd Gminy, Szk. Podst.  i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 


Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

 Lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialny Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Wójta Gminy

 

 

Inauguracja Centrum Edukacji Zielarskiej

 

 

Festyn „Tymiankowy smak Fajsławic”

 

 

Otwarte zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Fajsławice

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, GKAK

 

Urząd Gminy Fajsławice

 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK

 

Sierpień

 

Wakacje na wsi – organizacja półkolonii w Gminie

 

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK

 

105 rocznica powstania OSP w Siedliskach Drugich

 

Szkoły, ZMW, Stowarzyszenie

 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK

 

 

OSP Siedliska Drugie

 

Wrzesień

 

 

Warsztaty kulinarne „Fajsławickie tradycje kulinarne”

 

 

 

Urząd Gminy

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

Październik

 

Warsztaty „Przetwory w kuchni”

 

 

 

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

Urząd Gminy

 

 

Listopad

 

Dzień Niepodległości- okolicznościowa  akademia

 

Organizacja Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

 

 

Szkoła w Fajsławicach

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

Grudzień

 

W krainie Świętego Mikołaja- mikołaj dla wszystkich dzieci

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

PIT

 

Beztytułu

Przesłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną daje gwarancję

szybszego zwrotu nadpłaty podatku.

 1 stycznia 2014 roku to początek kolejnej akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub  www.finanse.mf.gov.pl- zakładka e-Deklaracje.

Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2013 złożono ponad jedenaście milionów dokumentów elektronicznych.

            Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność składanych dokumentów oraz gwarantuje bezpieczeństwo ich przesłania.

 Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl- zakładka e-Deklaracje

 

Aby wysłać dokumenty do systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym (dane autoryzujące) należy przygotować:

1.    PESEL lub NIP (tylko wtedy, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

2.    imię i nazwisko,

3.    datę urodzenia,

4.    kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013r.

 

 

 

Informacja na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, żądać od swoich klientów pozostawiania dowodu osobistego ,,pod zastaw”. Działanie takie  nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

     Natomiast utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Prośba do mieszkańców

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice pragnie poinformować, że przy Stowarzyszeniu powstaje
,,Centrum Edukacji Zielarskiej". W ramach zadań Centrum pragniemy stwtymianekorzyć i realizować:

1. Edukacyjny ogródek zielarski, który miałby na celu promowanie uprawy ziół, produktów zielarskich, edukację zielarską,

2. Warsztaty edukacyjne z zastosowaniem ziół w kosmetyce, medycynie i kuchni,

3. Sprzedaż produktów zielarskich,

4. Wykonanie ,,mapy ziół" celem ułatwienia kontaktów rolników z odbiorcami zainteresowanymi zakupem ziół,

5. Nawiązanie współpracy z firmami zielarskimi i nasienniczymi,

6. Współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami zajmującymi się skupem i przetwarzaniem ziół,

7. Organizację pikników tematycznych związanych z produktami wytwarzanymi na terenie gminy,

8. Działalność wydawniczą o tematyce zielarskiej.

Obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice prowadzi rozmowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w zakresie pomocy merytorycznej i rzeczowej dla powstającego Centrum Edukacji Zielarskiej.

Zarówno „Centrum Edukacji Zielarskiej" jak i zaprojektowany ,,ogródek zielarski" służyłyby naukowcom, studentom, firmom zajmującym się sprzedażą i skupem ziół oraz społecznościom lokalnym i miejscowym rolnikom. Najważniejszym naszym celem jest szeroko rozumiana promocja naszych ziół.

Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Fajsławice, którzy chcieliby mieć swój udział w powstaniu Centrum, o nieodpłatne przekazanie nasion ziół lub sadzonek , które zostaną wykorzystane do stworzenia ,,ogródka zielarskiego".

Bliższych informacji udziela Feliksa Gorzkowska Tel.81/5853054.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice pragnie poinformować, że przy Stowarzyszeniu powstaje ,,Centrum Edukacji Zielarskiej”. W ramach zadań Centrum pragniemy stworzyć i realizować:

1.      Edukacyjny ogródek zielarski, który miałby na celu promowanie uprawy ziół, produktów zielarskich, edukację zielarską,

2.     Warsztaty edukacyjne z zastosowaniem ziół w kosmetyce, medycynie        i kuchni,

3.     Sprzedaż produktów zielarskich,

4.     Wykonanie ,,mapy ziół” celem ułatwienia kontaktów rolników                     z odbiorcami zainteresowanymi zakupem ziół,

5.     Nawiązanie współpracy z firmami zielarskimi i nasienniczymi,

6.     Współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami  zajmującymi się skupem             i przetwarzaniem ziół,

7.     Organizację pikników tematycznych związanych z produktami wytwarzanymi na terenie gminy,

8.     Działalność wydawniczą o tematyce zielarskiej.

 

      Obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice prowadzi rozmowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie  w zakresie pomocy merytorycznej i rzeczowej dla powstającego Centrum Edukacji Zielarskiej.

Zarówno „Centrum Edukacji Zielarskiej” jak i zaprojektowany ,,ogródek zielarski” służyłyby naukowcom, studentom, firmom zajmującym się sprzedażą i skupem ziół oraz społecznościom lokalnym i miejscowym rolnikom. Najważniejszym naszym celem jest szeroko rozumiana promocja naszych ziół.

      Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Fajsławice, którzy chcieliby mieć swój udział w powstaniu Centrum, o nieodpłatne przekazanie nasion ziół lub sadzonek , które zostaną wykorzystane do stworzenia ,,ogródka zielarskiego”.

  Bliższych informacji udziela Feliksa Gorzkowska Tel.81/5853054.

Pierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia

   Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

 Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

 Poniższy film ilustruje sposób postępowania przy prostym, zamkniętym złamaniu kości przedramienia:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

 Na filmie pokazano, w jaki sposób z chusty można sporządzić temblak:

 1. Prostokątną chustę składamy na pół, tworząc z niej trójkąt.
 2. Chustę przekładamy pod złamanym przedramieniem tak, aby jeden róg znajdował się w okolicach łokcia.
 3. Pozostałe dwa rogi chusty wiążemy za szyją.
 4. Następnie stabilizujemy dłoń oraz łokieć w chuście (są to dwa stawy sąsiadujące z miejscem złamania).

 Jeśli nie mamy chusty, rękę możemy ustabilizować za pomocą koszuli, ręcznika czy bandaża, z zachowaniem zasad przytoczonych w filmie. Z tak zabezpieczonym złamaniem możemy udać się po pomoc.

 Pamiętaj, że w zakresie pierwszej pomocy tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XXXIX sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 30 stycznia 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku i  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zasad zwrotu wydatków za w/w świadczenia.

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zasad zwrotu wydatków za w/w świadczenie.

-  w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania

Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020

 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2014 roku”.

7.      Wolne wnioski

8.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


WOŚP w Fajsławicach

,,Fajsławice na ratunek” – tak brzmiało hasło pod którym WOŚP grała  w Fajsławicach.

Dzięki ofiarodawcom do puszek udało nam się zebrać kwotę 5369,41 zł ( w tym wolontariusze z Łopiennika 1620,34 zł), oraz złoto.  Z licytacji uzyskaliśmy 1541,59zł, co łącznie dało kwotę 6911 zł. Bardzo żałujemy, że z powodu brzydkiej pogody na koncertach i licytacji było mało mieszkańców. Gdyby frekwencja była lepsza kwota zebrana  na pewno byłaby większa.

Pragnę bardzo podziękować ofiarodawcom, darczyńcom i sponsorom, którzy przekazali przedmioty do licytacji.

Szczególne słowa podziękowania kieruję dla Pana Dariusza Janiszka, który przygotował poczęstunek dla występujących, oraz dla Gminnego Koła Aktywnych Kobiet, które przygotowało ciasto.

Serdecznie dziękuję występującym młodym artystom, których przygotował Marcin Trepiłowski, zespołom ,,Fanaberia” i ,,Herbata z Prądem”, iluzjoniście, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach, grupie Taekwondo z Łopiennika i Fajsławic. Bardzo dziękuję również pani Marii Jurek i Januszowi Adamiakowi za sprawne przeliczenie pieniędzy, policjantom za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy, Radosławowi Idzikowi za udostępnienie samochodu do Warszawy, Wójtowi Gminy za udostępnienie sali ,Tomaszowi Madeja z sprawne przeprowadzenie licytacji,  wolontariuszom za poświęcenia i za to, że pomimo brzydkiej pogody wytrwali do końca.

Myślę, że ,,Razem możemy więcej” i za rok uzbieramy więcej.

Się ma do 2015 r.

Feliksa Gorzkowska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Simple Image Gallery Extended

Ferie zimowe

INFORMACJA

       Informuje ,że istnieje możliwość wyjazdu dzieci rolników na ferie zimowe do Zakopanego w dniach 19-28 stycznia 2014r.

1. Zimowisko Pensjonat „Halina” cena 330zł plus koszty transportu

2.Zimowisko Pensjonat „Pod Modrzewiami” cena 450zł  z kosztami transportu

Przedział wiekowy dzieci 9-16 lat (urodzone w latach 1998-2005)

Jedno z rodziców musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Zgłoszenia do 16 stycznia 2014r do godz.15.00

Bliższe informacje : Feliksa Gorzkowska Tel.81/5853054 lub 723371917.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!