Aktualności

Drogi do Wolności

Dnia 2 czerwca 2019r. w gminie Fajsławice odbyły się uroczystości 30-tej rocznicy wyborów czerwcowych, a także 35-tej rocznicy powtórzonych wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. Uroczyste obchody były także hołdem upamiętniającym rolę i wkład w odbudowę demokratycznego państwa niezależnego ruchu ludowego, działającego w tamtym czasie na terenie gminy Fajsławice – Solidarności Rolników Indywidualnych.

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji członków i zmarłych działaczy NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Po mszy świętej nastąpiło złożenie wieńców na grobie Janusza Henryka Stępniaka  - senatora RP  i współzałożyciela rolniczej solidarności. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali obrad urzędu gminy, gdzie odbył się panel historyczny z udziałem znamienitych gości.

Czytaj więcej: Drogi do Wolności

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz.506.).
zwołuję


XI sesję Rady Gminy Fajsławice
na 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Fajsławice za 2018 rok
7. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2018r.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2018 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy:
    a) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
    b) odczytanie uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
    c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
    d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2018 rok,
     e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Fajsławice, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
    b) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice-Ksawerówka od km 3+117 do km 4+938”,
    c) w sprawie udzielenia powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice-Ksawerówka od km 3+830 do km 4+938”,
     d) w sprawie zmiany w budżecie za 2019 rok,
     e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
      f) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
     g) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Fajsławice.

11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

ZAPROSZENIE

znak solidarność

Wójt Gminy i Rada Gminy Fajsławice,

NSZZ „Solidarność” RI w Fajsławicach,

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic i Szkoły Podstawowe Gminy Fajsławice

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy

na uroczyste obchody 30-tej rocznicy wyborów czerwcowych i 35-tej rocznicy powtórzonych wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach,

które odbędą się 2 czerwca 2019r. w Fajsławicach

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE

Informacja

Gmina Fajsławice uprzejmie informuje, że zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii. Projekt ten byłby uzupełnieniem projektu realizowanego w latach 2017-2018r., w ramach którego montowano kolektory słoneczne i pompy ciepła do CWU.

Na chwilę obecną, z uwagi na brak szczegółowych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego, tj. Instytucji przyznającej dotacje, nie jest możliwe określenie zasad i warunków uczestnictwa w projekcie. W związku z tym nabór zgłoszeń mieszkańców do projektu zostanie ogłoszony i przeprowadzony po uzyskaniu przez Gminę Fajsławice wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu na możliwie najwyższym poziomie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o szczegółach oraz kolejnych etapach działań dotyczących projektu, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i tablic ogłoszeń.

A.Olech

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd