Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 167/2013

 Wójta Gminy Fajsławice  

              z dnia  2 grudnia 2013 r.

 

 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Wójt Gminy Fajsławice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie 1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 48 000 zł.

            Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 55 000zł.

Zadanie 2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 14 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 17 000 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 8 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy, bądź dla mieszkańców gminy Fajsławice.

2. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.), który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, parter, pokój nr 5, BIP urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu, oraz stronie internetowej gminy: www.fajslawice.eu.

3. Do oferty należy dołączyć nw. załączniki, a w przypadku składania kopii dokumentów należy je poświadczyć za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:

            1)  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta              (- ów).

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone            z przyczyn formalnych.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Wszystkie zadania powinny być wykonane w 2014 roku (tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014r.), w taki sposób, by zapewnić realizację zgłoszonej oferty.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w drodze negocjacji w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

4. Dotacje na poszczególne zadania zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) na podstawie umowy pisemnej zawartej z wyłonionym oferentem.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice lub przesłać pocztą na wskazany adres                           w terminie do 27 grudnia 2013 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS 2014” wraz z określeniem zadania, którego oferta dotyczy.

2. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub która wpłynie pocztą po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3             z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. 2. W przypadku, gdy żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub osoby, które zostały wskazane nie wezmą udziału w pracach lub są to osoby podlegające wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy, w skład komisji zostanie powołany jako jej członek – pracownik Urzędu Gminy Fajsławice.

3. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.

4. Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) Wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę,

2) Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokości wkładu własnego oferenta oraz procentowego udziału kosztów osobowych,

3) Planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

4) Realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

6) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Fajsławice i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Termin dokonania wyboru ofert

1.Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone 30 grudnia 2013 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Fajsławice,  Fajsławice 107.

2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Fajsławice po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszone na tablicy ogłoszeń oraz na BIP urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice.

Formularz ofertowy

 

                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                               (-) Tadeusz Chruściel

Fajsławice, dnia  6 grudnia 2013 r.

Our website is protected by DMC Firewall!