Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
472
Odsłon artykułów:
594018

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje pozarządowe

Projekt programu

PROJEKT

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY FAJSŁAWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI             ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY             Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014

 

 

 

 

Wstęp

 

 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego.

 Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców.

 Gmina Fajsławice również wspiera działalność organizacji pozarządowych czego wyrazem jest „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym oraz określa jej formy. Jest on również wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, która zmierza do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Fajsławice i opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności  i jawności.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,            wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 zwany dalej „Programem” jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowanej lokalnej polityki społecznej.

 

 

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

 

§ 2

 

1.Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;

2)  budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

4) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

6) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice.

 

 

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy

 

§ 3

 

Przedmiotem współpracy organów Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz             z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest:

1) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

2) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji.

 

Rozdział 4

Zasady współpracy

 

§ 4

 

Współpraca Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami           wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizowana jest w oparciu o zasady:

1) pomocniczości – zgodnie z którą gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz               z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) suwerenności stron – oznacza respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) partnerstwa – w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą             w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów oraz                            w wykonywaniu zadań publicznych;

4) efektywności – w myśl której, Gmina i organizacje pozarządowe oraz podmioty            wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;

5) jawności – zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy informacje o zamiarach              i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych.

 

Rozdział 5

Formy współpracy

 

§ 5

 

1.Gmina Fajsławice realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2.Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: finansowej i pozafinansowej.

3.Współpraca w formie finansowej obejmuje w szczególności zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych poprzez:

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Współpraca w formie pozafinansowej obejmuje w szczególności:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków w tym poprzez:

a) przekazanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Fajsławice oraz na BIP,

b) uzgodnienie kształtu listy zadań priorytetowych, spośród zadań publicznych określonych            w art.4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) udział w miarę możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działaniach programowych samorządu;

3) tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

4) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

5) doradztwo i pomoc formalno-prawna;

6) udzielenia rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie zadań z innych źródeł pozabudżetowych.

 

§ 6

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom            wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Rozdział 6

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 7

 

1. Komisje konkursowe powoływane są do formalnej i merytorycznej oceny ofert.

2. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym i składa się z pracowników Urzędu Gminy Fajsławice oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty            wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. W przypadku, gdy żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub osoby, które zostały wskazane nie wezmą udziału w pracach lub są to osoby podlegające wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy, to skład komisji zostanie uzupełniony z pośród pracowników Urzędu.

4. Skład Komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Wójt w drodze Zarządzenia.

5. Członkowie z tytułu pracy w komisji konkursowej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

6. Komisja po publicznym otwarciu ofert obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

7. Posiedzenia Komisji konkursowej są protokołowane.

Protokół, powinien zawierać w szczególności: datę konkursu, skład komisji, nazwy zadań publicznych, nazwy oferentów, którzy złożyli oferty z wyszczególnieniem ofert poprawnych i tych które nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn ich nie rozpatrzenia, liczbę punktów przyznanych poszczególnym ofertom wraz z uzasadnieniem, propozycja komisji w sprawie podziału środków finansowych, podpisy członków komisji.

8. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 10.

11. Suma punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”.

12. Rozstrzygniecie komisji następuje niezwłocznie.

13. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości.

 

 

Rozdział 7

Priorytetowe zadania publiczne

 

 

§ 8

 

W 2014 roku Gmina Fajsławice będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizację następujących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

1) promowania i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

2) udział w zawodach sportowych w piłce nożnej, tenisie stołowym i szachach,

3) organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych o charakterze masowym.

 

 

Rozdział 8

Okres realizacji programu

 

 

§ 9

 

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

 

 

Rozdział 9

Sposób realizacji programu

 

§ 10

 

1. Za realizację programu ze strony Gminy odpowiedzialni są:

1) Rada Gminy w Fajsławicach w zakresie:

a) uchwalania dokumentów strategicznych i operacyjnych kształtujących współpracę                               z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

b)  nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy realizującymi zadania               w obszarach będących jednocześnie obszarami działalności komisji;

d) ustalania w ramach rocznych programów współpracy priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,            wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) Wójt Gminy w zakresie:

a) dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi z oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie                                z obowiązującymi przepisami,

b) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań pod względem finansowym i merytorycznym;

3) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi powołany przez Wójta Gminy            w zakresie:

a) koordynowania współpracy,

b) utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi                          i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c) inicjowania wspólnych przedsięwzięć;

d) oceny wniosków organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy pod względem formalnym.

2. Z drugiej strony w realizację programu zaangażowane będą działające na terenie Gminy Fajsławice organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Rozdział 10

Wysokość środków planowanych na realizację programu

 

 

§ 11

 

1. Na realizację programu, w części dotyczącej zlecenia realizacji zadań publicznych, zostało zaplanowane ze środków własnych Gminy nie mniej niż 80 000 złotych.

2. Środki finansowe przekazywanie będą organizacjom pozarządowym oraz podmiotom            wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Rozdział 11

Sposób oceny realizacji programu

 

§ 12

 

1.Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Koordynator ds. współpracy                  z organizacjami pozarządowymi.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

3.Miernikiem efektywności realizacji programu jest poddanie jego treści ewaluacji, w szczególności w zakresie:

1) liczby organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2) liczby osób zaangażowanych w realizacje zadań publicznych, w tym wolontariuszy;

3) liczby osób które były adresatami różnych działań publicznych ujętych w programie;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje zadań                   w poszczególnych obszarach;

5) wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w realizację zadań publicznych na rzecz Gminy;

6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej, bądź z innych źródeł;

7) liczby umów, które nie zostały zrealizowane.

4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu w trakcie roku budżetowego mogą być zgłoszone Wójtowi podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz bezpośrednio Koordynatorowi ds. współpracy.

5. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

Rozdział 12

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 

§ 13

 

1. Projekt programu współpracy na rok 2014 powstał na bazie programu współpracy na rok 2013      i przy uwzględnieniu środków finansowych budżetu Gminy na rok 2014.

2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3.  Prace przygotowawcze obejmowały następujące działania:

1) przygotowanie przez pracowników merytorycznych urzędu informacji na temat priorytetów       w realizacji działań publicznych w 2014 r. wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) zapoznanie się z deklaracjami wspólnej realizacji zadań publicznych Gminy w 2014 roku, złożonymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

4.Projekt programu został skonsultowany z organizacjami, w sposób określony w uchwale Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

5. Organizacje (nie) wniosły uwag do przedłożonego im dokumentu.

6. Projekt Programu wraz ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji przedłożono Radzie Gminy.

7. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Fajsławice, Program zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 

 

Projekt uchwały

                                                                                         Projekt

Uchwała Nr …………………

Rady Gminy Fajsławice

z dnia …………………………

 

 

w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  Rada Gminy Fajsławice uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajsławice.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 161/2013

Zarządzenie Nr 161/2013

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 12 listopada 2013r.

 

w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 3 Uchwała Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

§ 2

Określa się:

1)     Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13.11.2013

2)     Termin zakończenia konsultacji na dzień 27.11.2013.

 

§ 3

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania

z organizacjami pozarządowymi.

2. Zaproszenie na spotkanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

§ 4

Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Pani Monika Madeja (Referat ds. promocji i rozwoju Gminy).

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

W sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Na podstawie Uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27 listopada 2013r. o godz. 9.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu, BIP Urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu oraz jest dostępny bezpośrednio w siedzibie Urzędu – referat ds. promocji i rozwoju Gminy pok. 5 (parter).

                                                                          Wójt Gminy Fajsławice

                                                                      Tadeusz Chruściel

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogloszenieop

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd