Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
513
Odsłon artykułów:
759894

Gościmy

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Nabór zgłoszeń na dofinansowanie zestawu 3 kolektorów słonecznych z zasobnikiem 400 litrowym

Gmina Fajsławice informuje, że posiada ostatnie wolne miejsca w projekcie „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” na dofinansowanie wyłącznie zestawu 3 kolektorów słonecznych z zasobnikiem 400 litrowym.

Chętnych zapraszamy do Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, pok. 5, Tel. 81 58 53 971.

Nabór ma charakter otwarty i prowadzony będzie do momentu zebrania brakującej liczby zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W momencie zebrania brakującej liczby zgłoszeń, Informacja o zaprzestaniu naboru zostanie opublikowania na stronie internetowej Gminy Fajsławice.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą w wyznaczonym przez Gminę terminie i na wskazany przez Gminę rachunek bankowy, do wpłaty całości wkładu własnego właściwego dla wybranego miejsca montażu instalacji.

Koszty instalacji w zależności od miejsca montażu, przedstawia poniższa tabela:

Typ instalacji

Łączny koszt instalacji

Wysokość wkładu własnego mieszkańca

zestaw:

3 kolektorów

z zasobnikiem 400 litrowym

(VAT 8%)

– montaż na dachu lub ścianie budynku

12 043,80 zł

2 542,50 zł

zestaw:

3 kolektorów

z zasobnikiem 400 litrowym

(VAT 23%)

– montaż na gruncie

14 938,43 zł

4 117,50 zł

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy już wolnych miejsc na dofinansowanie zestawu 2 kolektorów słonecznych z zasobnikiem 300 litrowym i na zestaw pompy ciepła CWU z zasobnikiem 300 litrowym.

Szczepienie przeciwko pneumokokom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że Ministerstwo Zdrowia oferuje bezpłatne zaszczepienie dzieci przeciwko pneumokokom - jednych z najczęstrzych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Akcją szczepień "Wiosna bez Pneumokoków" objęte będą dzieci do 5 roku życia (z roczników 2013-2016). Kampania rozpocznie się 20 marca 2018 roku i trwać będzie do 29 czerwca 2018 roku. Kwalifikacja do szczepienia musi się odbyć do 20 kwietnia 2018 roku. Akcja obejmie dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione. Obowiązuje dwudawkowy schemat podawania szczepionki, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, odstęp pomiędzy dawkami wynosi co najmniej 2 miesiące.

Rodzice lub opiekunowie, którzy będą chętni zaszczepić swoje dzieci powinni skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym celem ustalenia terminu szczepienia.

INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

            Działając na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych i § 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury

Nazwa jednostki

Liczba urzędników wyborczych

 
 

Powiat chełmski

 

Miasto Rejowiec Fabryczny

2

 

Gmina Białopole

2

 

Gmina Chełm

2

 

Gmina Dorohusk

2

 

Gmina Dubienka

2

 

Gmina Kamień

2

 

Gmina Leśniowice

2

 

Gmina Rejowiec

2

 

Gmina Rejowiec Fabryczny

2

 

Gmina Ruda-Huta

2

 

Gmina Sawin

2

 

Gmina Siedliszcze

2

 

Gmina Wierzbica

2

 

Gmina Wojsławice

2

 

Gmina Żmudź

2

 

Powiat krasnostawski

 

Miasto Krasnystaw

2

 

Gmina Fajsławice

2

 

Gmina Gorzków

2

 

Gmina Izbica

2

 

Gmina Krasnystaw gm.

2

 

Gmina Kraśniczyn

2

 

Gmina Łopiennik Górny

2

 

Gmina Rudnik

2

 

Gmina Siennica Różana

2

 

Gmina Żółkiewka

2

 

Powiat włodawski

 

Miasto Włodawa

2

 

Gmina Hanna

2

 

Gmina Hańsk

2

 

Gmina Stary Brus

2

 

Gmina Urszulin

2

 

Gmina Włodawa

2

 

Gmina Wola Uhruska

2

 

Gmina Wyryki

2

 

Miasto n. p. p. Chełm

3

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

  1. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach z obszaru działania Delegatury składają zgłoszenia w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek) do godz. 1530.

  1. Zgłoszenia mogą być składane osobiście lub przesyłane pocztą na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie

22-100 Chełm

( III piętro, pok. 324, 288 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 )

Decyduje data wpływu do Delegatury.

Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

  1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

  1. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
  2. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.
  3. Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:

¾    wykształcenie wyższe;

¾    nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina   właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

¾    nie mogą być komisarzem wyborczym;

¾    nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania, członkiem komisji wyborczej;

¾    nie mogą wykonywać funkcji urzędnika wyborczego w gminie, na obszarze, której mają zatrudnienie;

¾    nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców, objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (miasto Chełm)

¾    nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

¾    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

¾    muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

„W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych
w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd