Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Fajsławice realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fajsławice”.

 Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji
w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia 2017 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, sala konferencyjna na I piętrze.

 Program konsultacji społecznych obejmuje następujące zagadnienia:

- czym jest rewitalizacja?

- co to jest obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji?

- wstępne wyznaczenie obszaru do rewitalizacji

- co to jest projekt rewitalizacyjny?

- po co nam Lokalny Program Rewitalizacji?

- kto może zgłosić swój projekt i otrzymać dofinansowanie?

 Podczas spotkania przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

Pragniemy, aby mieszkańcy Gminy wspólnie wypracowali główne założenia do przedmiotowego dokumentu, które wynikają z Państwa potrzeb i oczekiwań.

 Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo swoje uwagi i propozycje, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Fajsławice

Tadeusz Chruściel

٭ Program opracowywany na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rewitalizacja w Gminie Fajsławice

W Urzędzie Gminy Fajsławice trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023. Obecnie trwa zbieranie danych diagnostycznych mających na celu wskazanie potencjalnych obszarów do objęcia procesem rewitalizacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Fajsławice do wypełnienia ankiety, której wyniki będą brane pod uwagę przy określaniu obszaru do rewitalizacji.

<ANKIETA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NeeExVHCX0EVyouvPyE9iiOyN5INCFcbOqEANsIGYGxo4Q/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true >

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że  rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00zł

– dla osoby w rodzinie 1028,00 zł/os. (np. kryterium dla trzyosobowej rodziny wyniesie 3084,00 zł)

Tut. OPS prosi o zgłaszanie się po skierowania do dnia 18.08.2017r.

Paczki żywnościowe będą wydawane raz w miesiącu - od września br. - w remizie OSP w Suchodołach.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (81) 58 53 065

Wnioski na nowy okres 2017/2018 – informacje

Od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego – (Rodzina 500+)
- świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,specjalny zasiłek opiekuńczy)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Empa@tia”, a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Fajsławice mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00

Szczegółowe informacje pod nr tel. 81 58 53 065.

Uwaga

W związku z planowaną przerwą w dostarczaniu energii elektrycznej w miejscowości Siedliska Drugie, w dniu 1 czerwca 2017 r. mogą wystąpić problemy w dostarczeniu wody przez wodociąg gminny.

Our website is protected by DMC Firewall!