Aktualności

101-lecie mieszkanki Gminy

W dniu 9.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101-wszej rocznicy urodzin pani Karmińskiej Florentyny z Woli Idzikowskiej .

Zaproszeni goście zostali miło przywitani w domu pani Florentyny, gdzie jubilatka wraz z najbliższą rodziną czekała siedząc sobie wygodnie w fotelu z uśmiechem na ustach.

Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz kolejnych lat życia złożyli pan Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, oraz pani Alfreda Adamiak – Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fajsławicach. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list gratulacyjny uznania za zasłużony wiek.

W trakcie spotkania pan Wójt zapytał panią Florentynę o receptę na tak długie życie, z uśmiechem odpowiedziała, że najważniejsza jest modlitwa i wiara w Boga, bo to on decyduje o naszym losie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Florentynie dużo zdrowia na kolejne lata, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

P1060243

P1060246

P1060253

Podpisanie umowy na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła CWU na terenie Gm iny Fajsławice

Informujemy, że w dniu 18 października zostanie podpisana umowa na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła  CWU  na terenie Gminy  Fajsławice. Zgodnie z umową do końca roku wybrane firmy mają wykonać łącznie 100 instalacji.

Decyzją Rady Gminy Fajsławice instalacja urządzeń odbywać się będzie w miejscowościach według kolejności losowanej w dniu 12 października.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły

Planowana inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły” będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

            Zadanie będzie wykonane na odcinku drogi gminnej nr 109621L od długości
0,200 km (od km 0+582 do km 0+782) położonej w wąwozie lessowym w miejscowości Suchodoły na działce o nr ewid. 2745. Ze względu na wieloletnią eksploatację drogi oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych stan nawierzchni uległ znacznemu uszkodzeniu, czyniąc drogę okresowo trudno przejezdną szczególnie w porach deszczowych. Obecny stan nawierzchni w pewnym stopniu powoduje zwiększoną awaryjność sprzętu rolniczego oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.   

            W celu poprawy przejezdności drogi zaplanowana jest inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L”, w ramach której wykonane zostaną prace:

- wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych 0,200 km,

- wykonanie profilowania istniejącej przebudowy z kruszywa łamanego, wykonywane mechanicznie (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie – 6 cm grubości po zagęszczeniu (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dola o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm (dł. 200 m szer. 4,5 m) 900m²

- ręczne plantowanie poboczy 200m (0,5 m + 0,5 m).

             Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na: 125.572,18 zł, natomiast dofinansowanie jakie Gmina Fajsławice otrzymała ze środków MSWiA wynosi 80% kwoty całkowitej zadania, tj. 95.765,00 zł, a kwota 29.807,18 zł to wartość jaką dokłada Gmina Fajsławice.

Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej

19 września 2017 r. wybrano firmę do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110068L od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Wola Idzikowska”.

Spośród czterech oferentów najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w/w zadania złożyła firma:

„MELITOR” Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Rzeckiego 21,

20-637 Lublin

O wyborze w postępowaniu decydowały dwa kryteria oceny ofert. Oprócz najniższej ceny była nimi długość gwarancji.

            Przebudowa będzie przebiegać na istniejącym odcinku drogi gminnej nr 110068L położonym w miejscowości Wola Idzikowska na działce nr ewid. 927. Droga stanowi dojazd do pól dużej części mieszkańców Woli Idzikowskiej dlatego też konieczna jest poprawa
jej przejezdności. Wieloletnia eksploatacja i niekorzystne warunki atmosferyczne (szczególnie występujące w porach wiosennych i jesiennych opady) często powodują okresową nieprzejezdność.

W ramach poprawy stanu drogi będą wykonane prace m.in.:

- roboty przygotowawcze:

            - roboty pomiarowe,

- wykonanie nawierzchni:

            - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z płyt betonowych        pełnych,

            - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie,

            - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym,

            - nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych,

- wykonanie odwodnienia:

            - ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.

            Firma, która wygrała przetarg złożyła ofertę z wyliczeniem za jaką kwotę wykona w/w prace i kwota ta wynosi 175.294,34 zł z czego otrzymana dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80%, natomiast kwota 20% z kwoty 175.294,34 zł tj.: 35.058,87zł to kwota jaką dokłada Gmina Fajsławice.

GUS USTALIŁ NOWY DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ BRANY POD UWAGĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS

Dnia 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił
w Dzienniku Urzędowym wysokość przeciętnego dochodu z działalności rolniczej, który
za 1 ha przeliczeniowy w 2016 r. wynosił 2577 zł rocznie (co daje 214,75 zł miesięcznie).

Taka kwota będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko (na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł
; na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny),

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto
na
osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł)

- zasiłków rodzinnych

- becikowego (przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto),

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.)

Budowa boiska sportowego w Suchodołach

"Budowa boiska sportowego w Suchodołach"

złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017”.

            Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowoczesnego Boiska Gminnego spełniającego wymogi dla V ligi. Odpowiedzialność prawną i nadzór nad całością projektu sprawuje Gmina Fajsławice.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 1882 po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach, a także na działce o nr 1884/12 (zagospodarowanie istniejącego budynku po sklepie na pomieszczenie socjalne dla zawodników). Na działce nr 1882 obecnie znajduje się budynek starej szkoły, 2 małe boiska sportowe porośnięte trawą, stary plac zabaw, budynek gospodarczy oraz pojedyncze drzewa. W ramach projektu powstanie boisko o nawierzchni naturalnej i wymiarach 100 x 60 m ze strefą bezpieczeństwa będzie posiadać m.in. niezadaszone trybuny oraz oświetlenie. Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi
12958,00 m².

Zakres planowanych prac będzie obejmować:

- rozbiórkę istniejącego budynku szkoły,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

oraz wykonanie:

- piłkochwytów – o wysokości 6 m z siatką polietylenową, zakończonych daszkiem,

- systemowych elementów wyposażenia sportowego (bramki do piłki nożnej, ławki dla zawodników rezerwowych, punkt medyczny),

- trybun systemowych bez zadaszenia,

- ogrodzenia trybun od boiska H – 1,20 m,

- doświetlenia boiska (6 masztów oświetleniowych),

- przyłącza hydrantowego,

- drogi ppoż,

- parkingu,

- przebudowy istniejącego budynku (sklep - działka o nr ewidencyjnym 1884/12) na pomieszczenia socjalne dla zawodników i sędziów, szatnie łazienki i toalety wraz z infrastrukturą techniczną,

- boiska o nawierzchni naturalnej.

W ramach projektu budowy Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ewidencyjny 1882 będzie wykonane także przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem p.poż. Głębokość na jakiej zostanie wykonane przyłącze w gruncie wynosić będzie minimum 1,5 m, natomiast odległość od jezdni drogi powiatowej 15 m obok istniejącego budynku
po byłym sklepie.

Planowany schemat wykonania płyty boiska:

- darń sportowa z rolki – 5 cm,

- mieszanka glebowa (warstwa nośna) – 15 cm,

- kruszywo kamienne zablokowane – 12 cm,

- podsypka piaskowa – 10 cm,

- geowłóknina – 0,1 cm,

- drenaż (wykonanie odwodnienia płyty boiska poprzez zastosowanie sieci drenarskiej z rur filtracyjnych PVC, w otulinie, o średnicy 65 mm).

Boisko będzie wykonane jako boisko trawiaste przystosowane do gry w piłkę nożną
o wymiarach 100x60 z utworzonymi pasami bezpieczeństwa. Posiadać będzie pole bramek systemowych, pole karne oraz łuk pola rożnego.

Dodatkowym wyposażeniem boiska będą:

- kabiny systemowe dla 13 zawodników rezerwowych wyposażone w siedziska plastikowe
z oparciami o rozstawie osiowym (siedzisk) 50 cm. Kabiny będą osadzone na ramie stalowej
i wypełnione szkłem akrylowym o grubości 3mm, wyposażone w napisy GOSPODARZE, GOŚCIE,

- punkt pomocy medycznej znajdujący się pomiędzy kabinami dla zawodników rezerwowych w postaci oszklonej ławki z dwoma miejscami siedzącymi wraz z oznaczeniem jej tablicą - biały krzyż na zielonym tle.

- trybunami niezadaszonymi o wymiarach: głębokość ok. 2,7 m, wysokość ok. 4,4 m, długość ok. 23,00 m, w skład których wchodzą wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska
z wysokim oparciem przeznaczonych dla 300 osób.

Całkowita wartość projektu: 1 214 198,00 zł

Wkład własny: 637 498,00 zł

Dofinansowanie: 576 700,00 zł

Obecnie projekt jest w trakcie oceny.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujące o tym, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

            Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

            Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia
na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

  • 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,
  • 00000000000;01-U;;000000000/0001,
  • 00000000000;;lekki;000000000/0001
  • 00000000000;;;000000000/0001.

            W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności, wolne pole w zapisie QR kodu będzie przedzielone średnikiem (przykłady zapisu danych powyżej).

Specyfikacja QR kodu jest następująca:

Standard: ogólnoświatowy standard QRcode.

Wersja: 10 (57x57 modułów).

Mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych).

            Specyfikacja czytników:

Dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji
na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

            Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

            Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

OTWARCIE SIŁOWNI W SIEDLISKACH DRUGICH

W dniu 22.09.2017 r. przy Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej.

Uroczystości rozpoczęły się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich. Po akademii wszyscy zebrali się przy budynku szkoły i nastąpiło uroczyste poświęcenie siłowni oraz przecięcie wstęgi jako symbol oficjalnego otwarcia i oddania do użytku obiektu.

W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Fajsławice – Tadeusz Chruściel, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II – Marian Bogusz, Doradca Wójta Gminy Fajsławice – Grzegorz Lipa, oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Policji, KRUS, a także Wójt Gminy Guszcza na Ukrainie – Oleksij Nesteruk, radni i sołtysi z naszej gminy, nauczyciele, uczniowie oraz wiele innych osób.

Następnie goście osobiście wypróbowali urządzenia zamontowane na placu siłowni.

IMG 20170922 121059021

IMG 20170922 122119623

IMG 20170922 125545998

 

IMG 20170922 131632534

IMG 20170922 131751079

 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W SIEDLISKACH DRUGICH

Trwają prace nad budową siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich. Projekt jest realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Utworzenie siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich ma na celu udostępnienie mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Siłownia powstanie na działce nr ew. 1230/5 (teren przy szkole).

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 874,14 zł             

Wartość uzyskanego dofinansowania: 38 097 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji).

 Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Powierzchnia będzie wynosić 236m², całość będzie wyłożona kostką brukową. Zamontowane zostaną urządzenia odpowiednie dla siłowni zewnętrznej tj.:

Nr stanowiska

Rodzaj elementu wyposażenia

Ilość w szt.

1

Biegacz

1

2

Rowerek

1

3

Twister + Wahadło

1

4

Wioślarz

1

5

Twister potrójny

1

6

Biegacz (orbit rek)

1

7

Sztanga w leżeniu

1

8

Narciarz

1

9

Motyl + Motyl w rewersie

1

10

Prasa nożna + Prasa nożna

1

11

Prostowanie pleców i poręcze

1

12

Wyciąg górny i wyciąg dolny

1

13

Ławka

1

14

Tablica regulamin

1

15

Kosz na śmieci

1

16

Stojak na rowery

1

Planowany czas zakończenia prac nad budową - 21 września 2017 r. Otwarcie 22 września 2017 r.

Our website is protected by DMC Firewall!