Aktualności

Boże Narodzenie 2012

choinka-54

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy pogody ducha, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości.

Niech nadchodzące Święta przyniosą Wam spokój i harmonię oraz poczucie spełnienia, zaś Nowy Rok przysporzy wiele satysfakcji z własnych sukcesów.


zyczenia2

Fajsławice Euro-Gminą 2009/2012

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz samorząd otrzymał tytuł Euro-Gminy 2009/2012 nadawany przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner oraz Business Centre Information. Kapituła brała pod uwagę wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na realizację lokalnych inwestycji. Uroczyste wręczenie statuetek i certyfikatów odbyło się 18 grudnia br. w Sali Koncertowej Radia Lublin. W  imieniu Gminy Fajsławice statuetkę i certyfikat odebrał nasz wójt - Tadeusz Chruściel

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image12
 • Image13
 • Image14
 • Image2
 • Image3
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image7
 • Image8
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.) zwołuję na dzień

 27 grudnia 2012 r na godz.15.00 XXVIII sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w świetlicy wiejskiej.

Proponuję następujący porządek obrad :

1.Otwarcie

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4.Informacja o pracach Rady w roku 2012

5.Informacja Wójta Gminy o działaniach w 2012r

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie gminy

-   wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy budynku szkoły w Suchodołach

-  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości /budynek mieszkalny w Suchodołach /

7.Wystąpienia zaproszonych gości

8.Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

                            2

Projekt zatytuowany ACT and LEARN rozpoczął się z dniem 10 września 2012 roku i będzie trwał do grudnia 2013 roku. Odbiorcą bezpośrednim projektu jest grupa 30 uczniów klas pierwszych i drugich, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie i którzy pragną rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego. Odbiorcy bezpośredni to stała grupa uczestników, którzy będą uczestniczyć we wszystkich działaniach wynikających z harmonogramu  projektu takich jak:

1.      Zajęcia z ‘native speakerem’(raz w miesiącu), dotyczące

2.       Zajęcia z języka angielskiego (Just speak - drama and games only)

3.      Zajęcia z instruktorem teatralnym (od stycznia 2013, raz w miesiącu)

4.       1 dzień warsztatów Shakespeare Live! lub Dickens live! oraz Drama in English organizowane w szkole przez Naukę bez Granic

5.     Wyjazd do teatru im. Juliusz Osterwy w Lublinie na cykl szekspirowski-
2 razy przez okres trwania projektu

6.    Udział jako widownia w Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Szekspira w Szkole Języków Obcych Sobieski w Lublinie

7.     Sztuka teatralna wystawiona w szkole i na terenie gminy

Większość działań  finansowanych jest z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Pozostałe środki zostały pozyskane od partnerów takich jak :

- Uczniowska Spółdzielnia „Mrówka”  - współfinansowanie aparatu,

- rodzice beneficjentów – współfinansowanie biletów teatralnych – symboliczne 5 zł oraz

- szkoła, która użycza nam sal i sprzętu bez dodatkowych kosztów tzw. wkład własny projektu.

Celem projektu jest:

- wzbogacenie wiadomości i rozwijanie ciekawości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych nie tylko u uczniów, ale również wśród rodziców  


- rozwój kompetencji językowych ucznia, zwłaszcza umiejętności mówienia, jak również zdobycie nowych umiejętności teatralnych


- przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego

Założeniem projektu jest również:

- umocnienie wiary we własne możliwości językowe,

- rozwój dotychczas zdobytych umiejętności,

- umożliwienie kontaktu z żywym językiem, co zwiększy motywację do nauki i przekona uczniów i ich rodziców o ogromnej użyteczności tego języka,

- możliwość samo-sprawdzenia się mieszkańców Gminy Fajsławice  pod względem językowym oraz poznania kultury słowa kraju anglojęzycznego podczas oglądania sztuki teatralnej.

O naszych postępach będziemy informować państwa na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Program English Teaching.

Koordynator projektu

Dagmara Soska

Mikiołajki 2012

Już po raz piąty Święty Mikołaj odwiedził gminę Fajsławice. Na spotkanie ze Świętym Mikołajem przybyło 241 dzieci wraz z rodzicami. Świetlica wiejska była zapełniona po brzegi. Młodzież ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice przygotowała wiele zabaw i konkursów, miuędzy innymi: Familiadę, Rzepkę, malowanie bombek choinkowych, układanie puzli. Wiele zabaw nie odbyło się z powodu braku miejsca na sali. Mikołajowi w rozdawaniu prwzentów pomagali Wójt Gminy Pan Tadeusz Chruściel, przedstawiciel EDP oraz młodzież ze Stowarzyszenia.

W przygotowanie imprezy czynnie włączyła się Firma EDP RENAWABLES - inwestor farm wiatrowych (główny sponsor) LGD Krasnystaw PLUS, Wójt i Rada Gminy Fajsławice.

Za otwarte serca dla dzieci serdecznie dziękujemy.

Myślimy, że za rok znowu spotkamy się w miłej i serdecznej atmosferze.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice

 list

 

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image12
 • Image13
 • Image14
 • Image15
 • Image16
 • Image17
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image24
 • Image25
 • Image26
 • Image27
 • Image28
 • Image29
 • Image3
 • Image30
 • Image31
 • Image32
 • Image33
 • Image34
 • Image35
 • Image36
 • Image37
 • Image38
 • Image39
 • Image4
 • Image40
 • Image41
 • Image42
 • Image43
 • Image44
 • Image45
 • Image46
 • Image47
 • Image48
 • Image49
 • Image5
 • Image50
 • Image51
 • Image52
 • Image53
 • Image54
 • Image55
 • Image56
 • Image6
 • Image7
 • Image8
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 17 grudnia 2012 r  na godz. 14.00  XXVII sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice”

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustalenia sposobu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców,

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

- uchwalenia budżetu na rok 2013

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2015

- zmian w budżecie na 2012rok

8.  Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

DMP

dmp 0001

dmp 0002

dmp 0003

dmp 0004

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 

29 listopada 2012 r  na godz. 14.00  XXVI sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Informacja o stanie dróg powiatowych  na terenie Gminy Fajsławice.

7. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Gminy Fajsławice.

8. Interpelacje i zapytania Radnych

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

-  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -  2015

- przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

-  zaliczenia dróg  do kategorii  dróg gminnych

- zmian w budżecie na 2012 rok

10.  Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Podział na okręgi wyborcze

 Uchwała Nr XXIII/107/2012
Rady Gminy Fajsławice

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Fajsławice na okręgi wyborcze 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. Nr 21, poz. 113 ze zm.), Rada Gminy Fajsławice, na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:

 § 1

Dokonuje się podziału Gminy Fajsławice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

 § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 § 4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fajsławice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice i w poszczególnych sołectwach Gminy Fajsławice.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajsławice.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Wójcik

 

Załącznik  do Uchwały Nr XXIII/107/2012 
Rady Gminy Fajsławice 
z dnia 21 września 2012 r. 

 

Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

Fajsławice od n-ru 1 do n-ru 101B

1

2

Fajsławice od n-ru 102 do n-ru 108B

1

3

Fajsławice od n-ru 109A do n-ru 210

1

4

Fajsławice od n-ru 211 do n-ru 308

1

5

Suchodoły od n-ru 1 do n-ru 142

1

6

Suchodoły od n-ru 143 do n-ru 293

1

7

Siedliska Pierwsze od n-ru 1 do n-ru 148

1

8

Siedliska Pierwsze od n-ru 149 do n-ru 190, Marysin

1

9

Siedliska Drugie od n-ru 1 do n-ru 107, Bielecha

1

10

Siedliska Drugie od n-ru 108 do n-ru 198A

1

11

Ksawerówka

1

12

Boniewo, Kosnowiec

1

13

Ignasin

1

14

Dziecinin, Zosin, Wola Idzikowska od n-ru 1 do n-ru 100

1

15

Wola Idzikowska od n-ru 101 do n-ru 222

1

Ogłoszenie

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Fajsławice nr 108/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwołuje się zebranie wiejskie  sołectwa Fajsławice, którego tematem  będzie wybór sołtysa.

Zebranie odbędzie się dnia 25 listopada 2012r. o godz.14.00 w remizie OSP.

Serdecznie zapraszamy

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd