Aktualności

Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2014 r.

Okres zatrudnienia: 15.05.2014 r. do 31.12.2014 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych miesiącach)

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

          4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w godzinach 8°° a 21°°,może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania  - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

     List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

            “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

             Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

       6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach. 

            7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach pokój Nr 12,   pocztą na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

21-060 Fajsławice

w terminie do 30.04.2014 godz.12

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLI sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 27 marca 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XL sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Fajsławice z dn. 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020

-  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

-  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

8.      Wolne wnioski.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Projekty uchwał

Projekt

info-page0001

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku. 

GRUPA DOCELOWA:

 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

  • 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób  wymienionych w  ustawie o spółdzielczości socjalnej,

 Preferowane będą osoby w wieku 15-30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).

 ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

  1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

1.       doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

2.       szkolenia grupowe „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,

3.       doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,

4.       42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

 Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

 24 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

  1. Wsparcie pomostowe

 a)      Objecie 42 uczestników/uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

b)      Objęcie 42 uczestników/uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

 Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).

PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

KONTAKT

 Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacja.lublin.pl

 Biura obsługi projektu

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.eslubelskie.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

fax. 82 563 24 36

e-mail: chełTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wowes.pl

 NGO wspierające proces rekrutacji:

  • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, www.nowa-szansa.pl
  • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, www.jsnphumanus.pl
  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w Dubience, www.swasstella.pl

Informacja

Informuję, że Urząd Gminy zamierza przystąpić do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice. Zmiany te będą dotyczyć terenów budowlanych, szeroko rozumianych usług i zalesień.

W związku z tym wszyscy zainteresowani przekształceniem swoich działek proszeni są o składanie stosownych wniosków do dnia 15 maja 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach.

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

- określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,

- kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 Informujemy, że wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

                                                                                     Red.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY FAJSŁAWICE

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 roku zajęła się sprawą umorzeń podatków lokalnych dokonanych przez Wójta Gminy Fajsławice w latach 2010-2013.

            Po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Gminy zajmujących się tą problematyką oraz po przejrzeniu dokumentów źródłowych komisja stwierdziła, że w każdym z analizowanych przypadków umorzenia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

Przesłankami umorzenia zgodnie z art. 67a ww. ustawy był ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przez ważny interes podatnika należy rozumieć znaczne obniżenie się zdolności płatniczych zobowiązanego, które może być spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, na przykład powódź, pożar kradzież, susza, upadek zwierząt gospodarskich, choroba lub śmierć członka rodziny, czy też inna trudna sytuacja.

Komisja stwierdziła również, że przez cztery analizowane lata wartość umorzeń kapitału i odsetek stanowiła jedynie ok. 1,50 % całkowitych należności.

 

   Komisja rewizyjna

                                                                                              Rady Gminy Fajsławice

Informacja o odpadach komunalnych

            Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) – od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z czym mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je (do 31. 03.2013 r.), aby przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. 

 Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

  EKO – KRAS Sp. z o.o.

 ul. Graniczna 3  

 23 – 210 Kraśnik,

 Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które   dostarczane są z terenu Gminy Fajsławice:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Czytaj więcej: Informacja o odpadach komunalnych

Duża kasa na przedszkola

Od marca 2014 r. Gmina Fajsławice rozpoczyna realizację projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt zakłada udzielenie szerokiego wsparcia dla 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy naszych szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Fajsławicach oraz Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

Dzięki dofinansowaniu z Unii przy każdej z ww. placówek oświatowych powstanie ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz odpowiednim wyposażeniem. Doposażone zostaną również toalety oraz pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Ponadto oddziały wzbogacą się w dużą ilość pomocy dydaktycznych i zabawek oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny.  Zakupione zostaną tu m.in. stoliki i krzesełka dla dzieci, regały, biurka, meble wypoczynkowe, komputery, projektory, tablice interaktywne, oprogramowania, artykuły plastyczne, odkurzacze, pralki, szafy, lodówki, naczynia, sztućce, itd. 

Całkowity szacowany koszt zakupów to blisko 600 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom  dzieciom 3-5 – letnim uczęszczającym do naszych szkół stworzone zostaną perfekcyjne warunki do nauki i zabawy oraz do rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego. Natomiast nasze placówki oświatowe dokonają swego rodzaju „skoku cywilizacyjnego” w edukacji przedszkolaków.

                                                                                                           Red.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 11 lutego 2014 roku.

zwołuję

XL sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 13 lutego 2014 roku na godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

4.      Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie Fajsławice na 2014r

Miesiąc

Nazwa imprezy

Organizator

 

 

 

 

 

Luty

 

Dzień Patrona Szkół: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Fajsławicach im. Powstańców styczniowych

- I Powiatowy Konkurs wiedzy o Powstaniu styczniowym

- I Powiatowy Konkurs literacki o Powstaniu styczniowym

- I Konkurs Wiedzy o Gminie Fajsławice (dla klas I-III)

 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 Marzec

 

Koncert z okazji  Dnia Kobiet

 

 

Konkurs ozdób wielkanocnych

 

 

 

Urząd Gminy, ZMW, Stowarzyszenie, GKAK

 

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

 

 

 Kwiecień

 

 

 

Dzień Ziemi – OMNIBUS

 

Misterium Męki Pańskiej

 

 

Wojewódzki Finał Turnieju Szachowego o złotą Wierzę

 

 

Udział w konkursie piosenki ranczerskiej Wilkowyjce

 

 

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

 

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

 

ZMW

 

 Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Olimpiada Ortograficzna

 

 

 

Gminny Dzień Strażaka

 

Sztafeta pokoleń –rajd rowerowy szlakami powstania styczniowego w gminie Fajsławice

 

Międzygminne zawody strażackie

 

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach

 

 

Zarząd Gminny OSP

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Zarząd Gminny OSP

 

 Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

 

Święto rodzinne

 

 

 

Letni Turniej w Piłki Nożnej

 

 

 

 

 

 

Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa

 

 

 

 

100 rocznica wybuchu I wojny światowej

 

 

Warsztaty kulinarne w ramach Dni Turystyki Wiejskiej z udziałem Jacka Ogórka, Jacka Jakubczaka, Karola Okrasy

 

 

Koło Wędkarskie Urząd Gminy


 Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Parafialno-Gminny Klub Sportowy Frassati, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 


Urząd Gminy, Szk. Podst.  i Gimnazjum w Fajsławicach

 

 


Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

 Lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialny Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Wójta Gminy

 

 

Inauguracja Centrum Edukacji Zielarskiej

 

 

Festyn „Tymiankowy smak Fajsławic”

 

 

Otwarte zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Fajsławice

 

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, GKAK

 

Urząd Gminy Fajsławice

 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK

 

Sierpień

 

Wakacje na wsi – organizacja półkolonii w Gminie

 

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK

 

105 rocznica powstania OSP w Siedliskach Drugich

 

Szkoły, ZMW, Stowarzyszenie

 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK

 

 

OSP Siedliska Drugie

 

Wrzesień

 

 

Warsztaty kulinarne „Fajsławickie tradycje kulinarne”

 

 

 

Urząd Gminy

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

 

Październik

 

Warsztaty „Przetwory w kuchni”

 

 

 

Gminne Koło Aktywnych Kobiet

Urząd Gminy

 

 

Listopad

 

Dzień Niepodległości- okolicznościowa  akademia

 

Organizacja Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

 

 

Szkoła w Fajsławicach

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

Grudzień

 

W krainie Świętego Mikołaja- mikołaj dla wszystkich dzieci

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

PIT

 

Beztytułu

Przesłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną daje gwarancję

szybszego zwrotu nadpłaty podatku.

 1 stycznia 2014 roku to początek kolejnej akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub  www.finanse.mf.gov.pl- zakładka e-Deklaracje.

Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2013 złożono ponad jedenaście milionów dokumentów elektronicznych.

            Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność składanych dokumentów oraz gwarantuje bezpieczeństwo ich przesłania.

 Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl- zakładka e-Deklaracje

 

Aby wysłać dokumenty do systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym (dane autoryzujące) należy przygotować:

1.    PESEL lub NIP (tylko wtedy, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

2.    imię i nazwisko,

3.    datę urodzenia,

4.    kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013r.

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd